Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Cloud Computing กับการทำธุรกิจโรงแรม

ทุกวันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตมีการพัฒนารุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว และเกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา การที่จะเสียเวลาและทรัพยากรของธุรกิจไปกับการพัฒนาเทคโนโยลีต่างๆ ขึ้นมาใช้งานสำหรับองค์กรของตนเองเป็นการเฉพาะนั้นเป็นแนวความคิดที่ล้าสมัย และไกลเกินกว่าองค์กรเล็กๆ ทั่วไปจะสามารถทำ หรือนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจโรงแรมนั้นนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันที่สูงและรุนแรง แต่ผู้บริหารโรงแรมส่วนใหญ่มักจะคิดว่าการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตมาใช้ในธุรกิจนั้นเป็นเรื่องของการลงทุนที่สูง และมีเฉพาะโรงแรมขนาดใหญ่ๆ เท่านั้นที่จะมีศักยภาพในการหามาใช้งานได้ โรงแรมขนาดเล็กจำนวนไม่น้อยจึงหาทางออกโดยการลงทุนพัฒนาเทคโนโยลีมาใช้กับธุรกิจของตนเองโดยหวังว่าจะเกิดความคุ้มค่าในระยะยาว แต่แนวความคิดดังกล่าวกลายเป็นความสูญเปล่าเมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่ทางโรงแรมไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการและปัจจัยประกอบทั้งหลายได้

ในอดีตเมื่อพูดถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจโรงแรม หมายถึงการลงทุนที่ทางโรงแรมต้องจ่ายไปในการจัดหาทรัพยากรที่เกี่ยวข้องมาใช้งานกับธุรกิจของตนเองเป็นการเฉพาะที่ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงในการนำมาใช้งาน และในการดูแลรักษา ตลอดจนการพัฒนาต่อไปในอนาคต ที่แต่ละโรงแรมต้องจ่าย แต่ในปัจจุบัน การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตมาใช้งานในโรงแรมและกิจการอื่นๆ มีทางเลือกที่ดี และคุ้มค่ากว่าวิธีการเดิมๆ ที่ใช้กัน โดยการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตในลักษณะของ Cloud Computing ที่มีให้บริการอยู่อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าเป็นอย่างมาก และให้ผลที่คุ้มค่ากว่าในอดีต

Cloud computing หรือการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เป็นลักษณะของการทำงานของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ต ที่ให้บริการใดบริการหนึ่งกับผู้ใช้ โดยผู้ให้บริการจะแบ่งปันทรัพยากรให้กับผู้ต้องการใช้งานนั้น การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เป็นลักษณะที่พัฒนาขึ้นต่อมาจากความคิดและบริการของเวอร์ชัวไลเซชันและเว็บเซอร์วิส โดยผู้ใช้งานนั้นไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเชิงเทคนิคสำหรับตัวพื้นฐานการทำงานนั้น

cloud applications

เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายๆ เกี่ยวกับ Cloud computing นั้น ก็สามารถเปรียบได้กับการให้บริการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน (เหมือนระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ) ที่พร้อมให้บริการกับผู้ใช้งานเมื่อมีความต้องการใช้ ผู้ให้บริการการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆส่วนใหญ่ จะให้บริการในลักษณะของเว็บแอปพลิเคชัน โดยให้ผู้ใช้ทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ขณะเดียวกันซอฟต์แวร์และข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ โดยที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องจัดหาทรัพยากรเหล่านี้มาใช้งานเป็นของตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนขนาดของทรัพยากรได้ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนมีการพัฒนาระบบมารองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาจึงมีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับการใช้งานในทุกสถานการณ์

การบริการบนระบบการประมวลผลแบบ Cloud Computing สามารถ แบ่งรูปแบบของชั้น ดังนี้

  • การให้บริการซอฟต์แวร์ หรือ Software as a Service (SaaS) : จะให้บริการการประมวลผลแอปพลิเคชันที่แม่ข่ายของผู้ให้บริการ และเปิดให้การบริการทางด้านซอฟต์แวร์ต่างๆ
  • การให้บริการแพลตฟอร์ม หรือ Platform as a Service (PaaS) : เป็นการประมวลผล ซึ่งมีระบบปฏิบัติการ และการสนับสนุนเว็บแอปพลิเคชันเข้ามาร่วมด้วย
  • การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน หรือ Infrastructure as a Service (IaaS) : เป็นการให้บริการเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน มีประโยชน์ในการประมวลผลทรัพยากรจำนวนมาก
  • บริการระบบจัดเก็บข้อมูล หรือ data Storage as a Service (dSaaS) : ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ไม่จำกัด รองรับการสืบค้นและการจัดการข้อมูลขั้นสูง
  • บริการร่วมรวมลำดับความเชื่อมโยง หรือ Composite Service (CaaS) : คือส่วนทำหน้าที่รวมโปรแกรมประยุกต์ หรือจัดลำดับการเชื่อมโยงแบบ workflow ข้ามเครือข่าย รวมถึงการจัดการด้านความปลอดภัย

ธุรกิจโรงแรมในปัจจุบันสามารถใช้บริการ Software as a service (SaaS) ได้จากผู้ที่พัฒนา Software ต่างๆ ที่นำมาให้บริการอยู่ทั่วโลกเป็นจำนวนมาก มีความหลากหลาย มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการนำมาใช้และค่าใช้จ่ายต่อเนื่องต่ำ สามารถเปลี่ยนแปลงไปใช้งานผู้ให้บริการรายใหม่ได้ง่าย จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่ธุรกิจทั้งหลายสามารถใช้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดีและมีผลตอบแทนอย่างคุ้มค่ากว่าการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์แบบดั้งเดิม จึงนิยมนำมาใช้ในธุรกิจกันอย่างแพร่หลายและกว้างขวางอย่างรวดเร็ว แต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในธุรกิจโรงแรมในบ้านเรามากนัก เพราะส่วนใหญ่ยังยึดติดอยู่กับ Application และระบบสำหรับโรงแรมของผู้ให้บริการที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศแบบดั้งเดิมเพราะความคุ้นเคย และการลอกเลียนแบบจากโรงแรมที่มีชื่อเสียงทั้งหลาย ทั้งๆ ที่ Application และระบบเหล่านั้นมี Software ที่นำมาใช้ไม่แตกต่างไปจาก Software ที่มีผู้ให้บริการแบบ SasS ของ Cloud Computing ทั่วไปที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพียงแต่ผู้ให้บริการ Application หรือระบบเหล่านั้น ได้มีการบูรณาการ Software ต่างๆ มาใช้งานร่วมกันและสนับสนุนการใช้งานระหว่าง Software อื่นๆ เสมือนกับเป็นโปรแกรมชุดเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การพัฒนา Sofware ในบ้านเราออกมาให้บริการในลักษณะ SasS นั้นยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่ เพราะผู้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตในบ้านเรายังมุุ่งเน้นไปที่การพัฒนา Application และระบบการทำงานใหญ่ๆ ที่มีราคาแพงให้ผลตอบแทนทางธุรกิจแก่ผู้พัฒนาที่สูง ในขณะที่ระบบที่ใช้งานมีความเทอะทะ ล้าสมัยไม่ทันเทคโนโยลีที่เปลี่ยนแปลงไป ส่วนผู้พัฒนารายย่อยทั้งหลายก็มักจะพัฒนาขึ้นมาภายใต้กรอบการทำงานของตนเองเพียงอย่างเดียวไม่สามารถเชื่อมโยงหรือสนับสนุนการทำงานของ Software ที่พัฒนาขึ้นมาภายใต้กรอบการทำงานของผู้พัฒนารายย่อยอื่นๆ ได้จึงกลายเป็นเบี้ยหัวแตก และไม่สามารถบูรณาการใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แต่ด้วยเทคโนโลยีทางด้าน XML และ API ที่ช่วยให้ Software ทั้งหลายที่มีให้บริการอยู่ทั่วไปในปัจจุบันนั้น การพัฒนา Software ในบ้านเราเพื่อนำมาให้บริการในลักษณะ SasS ก็มีทิศทางและแนวโน้มที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต และผู้บริหารโรงแรมทั้งหลายควรที่จะให้ความสนใจและเริ่มนำมาใช้ในธุรกิจโรงแรมของตนเอง

สำหรับ Software สำหรับโรงแรม ที่มีผู้นำมาให้บริการแบบ SaaS ในบ้านเราที่เห็นอยู่ในปัจจุบันจะเป็น Software ประเภท Booking Engine เสียเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มี Software ที่เป็น PMS (Property/Primary Management System) ที่เป็น Web Base ที่นำมาให้บริการบ้าง แต่ก็ยังไม่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเท่าใดนัก นอกจากนั้นก็จะเป็น Software ที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านอื่นๆ ที่ใช้กันในธุรกิจทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจงกับธุรกิจโรงแรมที่นำมาให้บริการเช่น E-mail Marketing, Internet Marketing และ CRM เป็นต้น

Last modified onWednesday, 10 October 2012 09:37
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

Login to post comments