Menu

บทความยอดนิยม

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

มาตรฐานธุรกิจโรงแรม

การทำธุรกิจโรงแรมทุกวันนี้มีมาตรฐานต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องและมีบทบาทในการดำเนินธุรกิจอยู่มากมาย ทั้งที่มีการบัญญัติไว้เป็นกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องทางระดับท้องถิ่น และระดับๆ สากล ที่ผู้ดำเนินธุรกิจโรงแรมทั้งหลายควรที่จะศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานเหล่านี้ไว้เป็นอย่างดี

มาตรฐานโรงแรมเป็นสิ่งที่จะช่วยบ่งบอกคุณลักษณะ และคุณสมบัติของโรงแรมให้แก่บุคคลทั่วไปได้รับทราบ และเลือกใช้บริการได้ตามความเหมาะสม และความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่างๆ ตลอดจนการบ่งบอกระดับราคาของโรงแรมแต่ละแห่ง เพื่อช่วยให้ง่ายต่อการตัดสินใจ

ในปัจจุบันยังไม่มีองค์กรใดที่มีหน้าที่กำหนดและรับรองมาตรฐานโรงแรมในระดับสากลได้เป็นการเฉพาะ แต่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมทั้งหลายก็สามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ มาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างมาตฐานโรงแรมของตนเองได้

มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม

 1. มาตรฐานเบื้องต้นตามพระราชบัญญัติ
  เป็นมาตรฐานเบื้องต้นที่บัญญัติไว้ให้ผู้ที่ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมต้องปฏิบัติตามกฏหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะออกใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมาตรฐานในเบื้องต้นนี้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่เป็นจำนวนมาก
 2. มาตรฐานขององค์กร/สถานบันภายในประเทศ
  เป็นมาตรฐานที่องค์กรหรือสถาบันภายในประเทศจัดทำขึ้น เพื่อออกใบรับรองมาตรฐานให้กับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมในลักษณะของระดับมาตรฐานโรงแรมหรือดาว ที่แตกต่างกันเพื่อนำไปใช้ในด้านการตลาดของโรงแรม ซึ่งโรงแรมที่จะยื่นขอใบรับรองเหล่านี้จะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานเบื้องต้นตามพระราชบัญญัติและได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมแล้วเท่านั้น แต่ปัจจุบันยังไม่มีองค์กรหรือสถาบันใดที่เป็นผู้มีหน้าที่รับรองมาตรฐานของโรงแรมอย่างเป็นทางการในระดับชาติ
 3. มาตรฐานขององค์กร/สถาบันในระดับสากล
  แม้ว่าจะไม่มีองค์กรหรือสถาบันใดเป็นผู้ที่รับผิดชอบในด้านการกำหนดและรับรองมาตรฐานของธุรกิจโรงแรมในระดับสากลอย่างเป็นทางการ แต่ก็มีองค์กรและสถาบันต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีบทบาทเกี่ยวกับการรับรองระดับมาตรฐานการให้บริการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งมาตรฐานเหล่านี้เป็นที่รับรู้และยอมรับกันในหมู่ของลูกค้าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ในระดับนานาชาติ แต่ไม่อาจจะกล่าวได้ว่า มาตรฐานระดับสากลนั้นจะสูงกว่ามาตรฐานระดับชาติของแต่ละประเทศเสมอไป เพราะมาตรฐานของบางประเทศนั้นสูงกว่ามาตรฐานของอุตสาหกรรมทั่วไปเป็นอย่างมาก 
 4. มาตรฐานของแบรนด์
  เป็นมาตรฐานที่แบรนด์โรงแรมต่างๆ พัฒนาและสร้างขึ้นมานำเสนอให้กับกลุ่มลูกค้าของตนเอง และแข่งขันกันในเชิงธุรกิจ เน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของตนเองเป็นหลัก มาตรฐานเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้จากการศึกษาวิจัยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในระดับสากล และเป็นมาตรฐานที่สูงกว่ามาตรฐานของอุตสาหกรรมทั่วไป และเป็นมาตรฐานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นที่รู้จักและยอมรับกันในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแต่ละแบรนด์ ทั้งในลักษณะของแบรนด์อิสระ และแบรนด์ที่เป็นเชนขนาดใหญ่ๆ

การอ้างอิงกับมาตรฐานต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมทั้งหลายสามารถพัฒนามาตรฐานตัวโรงแรมและการให้บริการของโรงแรมให้มีคุณลักษณะ และคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งทางด้านการตลาด ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม สร้างการรับรู้ และการยอมรับได้ง่ายกว่าโรงแรมที่ไม่ได้มีมาตรฐานใดๆ มาใช้ในการอ้างอิง

Last modified onMonday, 16 February 2015 16:39
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

Login to post comments