Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

การใช้บริการที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาคือผู้ที่คอยให้แนะนำ ชี้แนะแนวทางต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่ที่ปรึกษาแต่ละคนได้รับหน้าที่ให้แก่ผู้ที่ว่าจ้าง การใช้บริการที่ปรึกษาในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายๆด้านนั้น ผู้ใช้บริการต้องนำเอาคำปรึกษาที่ได้รับมาวิเคราะห์ ประเมินผลได้ผลเสีย และปรับใช้กับองค์กร หรือธุรกิจของตนเองตามความเหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของตนเอง

ที่ปรึกษาคือผู้ที่มีความรู้ มีทักษะ มีประสบการณ์ และมีวิสัยทัศน์ในด้านที่ตนเองให้คำปรึกษา ในลักษณะของภาพกว้างๆ ของอุตสาหกรรม นอกจากนั้นก็จะมีเทคนิค และความ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะบ้านที่จะเป็นเอกลักษณ์หรือจุดแข็งของตนเอง ที่สามารถให้คำแนะนำเพื่อเป็นทางเลือก และใช้เป็นทางลัดไปสู่ความสำเร็จของผู้ที่ใช้บริการ

การใช้บริการที่ปรึกษาไม่ใช่การรับประกันความสำเร็จของผู้ใช้บริการ เพราะผู้ให้คำปรึกษาไม่ได้เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติ หรือลงมือทำ และไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ โดยตรง ซึ่งการปฏิบัติ หรือลงมือทำเป็นหน้าที่ของผู้ที่รับคำปรึกษา ที่ต้องนำไปพินิจพิเคราะห์และนำคำปรึกษาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง ซึ่งคำปรึกษาต่างๆ ก็จะไม่มีผลแต่อย่างใด ถ้าผู้รับคำปรึกษาไม่พิจารณาเลือกเอาแนวทางที่ดีที่สุดไปสู่การปฏิบัติ โดยประยุกต์ให้เข้ากับปัจจัย และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของตนเอง

หลายคนที่ใช้บริการที่ปรึกษาเพราะหวังว่าที่ปรึกษาจะช่วยดำเนินการในเรื่องต่างๆ ให้กับตนเองเป็นการแบ่งเบาภาระที่ตนเองต้องรับผิดชอบ แต่ความคิดเช่นนั้นอยู่นอกเหนือของการเป็นที่ปรึกษา เพราะการที่จะให้ที่ปรึกษาทำกิจการงานใดแทนนั้น จำเป็นที่จะต้องตกลงว่าจ้างให้มีการทำงานให้เป็นเรื่องๆ ไป เพราะไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของที่ปรึกษาที่มีหน้าที่ในการให้ความรู้ ชี้แนะแนวทาง และให้คำแนะนำ แล้วผู้รับคำปรึกษาต้องเป็นผู้ที่นำเอาไปสู่การปฏิบัติด้วยตนเอง

การใช้บริการที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพนั้น ผู้ใช้บริการควรที่จะมีการกำหนดหัวข้อเรื่องที่ต้องการคำปรึกษาไว้ก่อนการพบปะพูดคุย หรือร่วมประชุมกับที่ปรึกษา และควรที่จะแจ้งให้กับที่ปรึกษาได้รับทราบล่วงหน้าเพื่อให้ที่ปรึกษามีเวลาในการศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม การไม่กำหนดหัวข้อไว้ให้ชัดเจนและไม่แจ้งให้ที่ปรึกษาได้ทราบล่วงหน้า คำปรึกษาที่ได้รับอาจจะไม่ตรงจุด หรือตรงประเด็นที่ต้องการ และอาจจะไม่มีคำแนะนำที่เป็นในลักษณะทางเลือกที่หลากหลาย หรือเหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

เมื่อได้รับคำปรึกษาที่เป็นทางเลือกมาแล้วต้องนำมาพิจารณา ประเมิน และเลือกทางเลือกที่เห็นว่าดีที่สุด เหมาะสมแก่การนำไปปฏิบัติมากที่สุด แล้วแจ้งให้ที่ปรึกษาได้รับทราบว่าจะเลือกแนวทางใด เพื่อจะได้ให้คำปรึกษาต่อไปในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับแนวทางที่เลือกต่อไป ถ้าหากผู้รับคำปรึกษาไม่แจ้งให้ที่ปรึกษาได้รับทราบแนวทางที่เลือกใช้ การให้คำปรึกษาในโอกาสต่อๆ ไป ก็จะยังเป็นการให้คำปรึกษาในภาพที่กว้างๆ ต่อไป

โปรดระลึกไว้เสมอว่า ที่ปรึกษาไม่ใช่ยา พาราเซตตามอล ที่กินแล้วจะแก้โรคภัยได้ทุกโรคในเวลาที่ต้องการเหมือนยาสารพัดนึก ดังนั้นการใช้บริการที่ปรึกษาผู้ใช้บริกาคควรที่จะมีการกำหนดลงไปเลยว่าต้องการปรึกษา หรือต้องการคำชี้แนะในด้านใด เมื่อใดจึงจะได้คำปรึกษาไปใช้ในการแก้ปัญหาให้ถูกจุด และที่สำคัญคือเมื่อได้รับคำแนะนำมาแล้วก็ควรที่จะพิจารณานำไปใช้ เช่นเดียวกับการที่หมอรักษาคนไข้ ถ้าหมอได้วินิจฉัยและจ่ายยาไปแล้ว ถ้าผู้ป่วย ไม่กินยาตามที่หมอระบุไว้ การรักษาก็จะไม่มีผลใดๆ เลยแม้แต่นิดเดียว และการเปลี่ยนที่ปรึกษาไปมา หรือใช้ที่ปรึกษาหลายๆ รายในเรื่องเดียวกันหลายๆ คนพร้อมๆ กัน ก็ไม่ใช่เรื่องที่ดี เพราะจะสร้างความสับสนและลังเลแล้วสุดท้ายก็จะกลายเป็นการทำงานที่ไม่มีเจ้าภาพ เหมือนการรักษาโรคที่ไม่มีแพทย์เจ้าของไข้คอยดูแล

Last modified onMonday, 15 October 2012 08:37
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

Login to post comments