Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Self Assessment สิ่งสำคัญในการบริหารโรงแรม

การประเมินตนเอง หรือ Self Assessment ในการบริหารจัดการโรงแรมในด้านต่างๆ นั้น เป็นสิ่งที่โรงแรมทั้งหลายพึงกระทำอยู่อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง เพื่อจะได้ทราบถึงประเด็น หรือปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อการบริหารจัดการ และการให้บริการต่างๆ แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการของโรงแรม อันจะช่วยให้สามารถคงระดับมาตรฐานการให้บริการของโรงแรมไว้ได้

แต่ก่อนที่ทางโรงแรมจะทำการประเมินตนเองได้นั้น ต้องมีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ของตนเองไว้ใช้ในการอ้างอิง และสิ่งที่จะนำมาใช้เป็นดรรชนีชี้วัดในเรื่องต่างๆ ที่เผยแพร่ให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ และนำไปใช้ในการปฏิบัติล่วงหน้าก่อนที่จะทำการประเมิน

ดรรชนีชี้วัดทั้งหลายที่นำมาใช้ในการประเมินนั้น จำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดน้ำหนัก หรือค่าความสำคัญของแต่ละตัวไว้ให้ชัดเจนว่า จะให้น้ำหนักดรรชนีชี้วัดแต่ละตัวมากน้อยเพียงใด สิ่งใดที่มีความสำคัญมากหรือเป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จ (Key Success Factors - KSF) ซึ่งมีนัยยะสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ก็ต้องให้น้ำหนักต่อสิ่งนั้นมากกว่าปัจจัยที่มีความสำคัญที่น้อยกว่าลดหลั่นกันไป เมื่อประเมินตนเองได้แล้วก็จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าควรดำเนินการต่อไปอย่างไรตามลำดับก่อน-หลังตามลำดับความสำคัญของประเด็นปัญหาเหล่านั้น

การบริหารโรงแรมโดยขาดการให้น้ำหนักของดรรชนีชี้วัดต่างๆ ที่นำมาใช้ ก็จะไม่มีการจัดลำดับความสำคัญ และจะมีความลนลานในการจะแก้ปัญหาทุกๆ เรื่องให้หมดไปในเวลาเดียวกัน พร้อมๆ กัน โดยหาได้คำนึงถึงผลกระทบข้างเคียง หรือปัญหาใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นติดตามมา ที่อาจจะเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าปัญหาเล็กๆ ที่แก้ไขให้หมดไปก็เป็นได้ และต้องยอมรับความจริงที่ว่า การแก้ปัญหาใดๆ ย่อมมีผลกระทบที่ติดตามมา

โรงแรมเชนและโรงแรมแบรนด์ดังทั้งหลายล้วนให้ความสำคัญกับการประเมินตนเองของโรงแรมในเครือของตนเอง กำหนดให้มีการประเมินตนเองเป็นประจำทุกเดือนแล้วรายงานให้สำนักงานใหญ่ได้ทราบ โดยการประเมินตนเองนั้นจะต้องใช้หลักการประเมินแบบตรงไป ตรงมา ไม่ประเมินเข้าข้างตนเองจนกระทั่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งเมื่อประเมินตนเองเรียบร้อยแล้ว ก็จะต้องทำการปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ที่พบจากการประเมิน ให้ได้ตามมาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนดไว้ต่อไป หากมีปัญหาในด้านใดๆ ที่ไม่สามารถทำได้ตามมาตรฐานจำเป็นต้องรายงานให้สำนักงานใหญ่เจ้าของเชนหรือแบรนด์ทั้งหลายได้รับทราบไว้ล่วงหน้า ซึ่งถ้าสำนักงานใหญ่ยอมรับได้ ก็จะตัดหัวข้อ หรือประเด็นนั้นออกจากการประเมินของเชนหรือแบรนด์ที่จะส่งแขกลึกลับมาทำการประเมินโรงแรมในเครือของตนเองในแต่ละปี ซึ่งการประเมินตนเองเป็นการภายใน จะใช้หัวข้อและเกณฑ์มาตรฐานเดียวกับกับการประเมินโดยบุคคลภายนอกหรือการประเมินโดยแขกลึกลับมืออาชีพที่เชนหรือแบรนด์ทั้งหลายจะจัดส่งมาประเมิน เพราะจะสามารถชี้วัดในเรื่องเดียวกันได้

การประเมินตนเองในด้านต่างๆ นอกจากจะช่วยรักษาระดับมาตรฐานในด้านต่างๆ ของโรงแรมแล้ว ยังจะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงสมรรถนะหลัก (Core Competency) และจุดด้อยของตนเอง ที่สามารถนำมาใช้ในการวางแผนทางด้านการตลาดของธุรกิจได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

Last modified onTuesday, 16 October 2012 12:24
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

Login to post comments