Menu

บทความยอดนิยม

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

เป็นผู้จัดการทั้งทีต้องมีทักษะ

ตำแหน่งผู้จัดการเป็นตำแหน่งที่พนักงานทั้งหลายอยากได้แต่ใฝ่ที่จะเป็น พนักงานบางรายบางรายที่ทำงานมานานถึงขนาดยื่นคำขาดกับที่ทำงานของตนเองว่าจะลาออกถ้าไม่ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการ และที่ทำงานบางแห่งก็บ้าจี้จัดให้ตามคำเรียกร้องหรือข้อต่อรองโดยไม่ได้พิจารณาถึงทักษะของพนักงานคนนี้ว่ามีความพร้อม มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด

ในธุรกิจโรงแรมที่มีขนาดใหญ่โดยทั่วไปแล้วจะมีตำแหน่งผู้จัดการเป็นผู้ที่บริหารการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในสายงานต่างๆ ภายในโรงแรม เป็นผู้บริหารและขับเคลื่อนกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการหรือกลยุทธ์ระดับหน้าที่งาน (Operational/Functional Strategies) ที่ต้องอาศัยทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี

แต่นอกเหนือจากทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ได้ด้วยตนเองแล้ว ผู้ที่จะมารับหน้าที่ในตำแหน่งผู้จัดการในระดับสายงานหรือระดับหน้าที่งานเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องมีทักษะของผู้จัดการ (Managerial Skills) ที่สำคัญดังนี้

 1. 1. Planning การวางแผน
  ผู้จัดการต้องเป็นผู้นำเอากลยุทธ์ระดับหน้าที่งานหรือระดับปฏิบัติการที่ทางโรงแรมวางไว้มาจัดทำแผนการปฏิบัติในส่วนที่ตนเองต้องรับผิดชอบบริหารงาน ดังนั้นทักษะในการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) และการวางแผนการปฏิบัติ (Action Plan) จึงเป็นทักษะที่มีความสำคัญและจำเป็นต้องมีในตัวผู้จัดการ ถ้าขาดทักษะในด้านนี้แล้วก็จะไม่สามารถที่ขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กรไปสู่การปฏิบัติให้ลุล่วงไปตามเป้าหมายที่วางไว้ได้
 2. 2. Training การฝึกอบรม
  ผู้จัดการมีหน้าที่ที่จะต้องอบรมให้ความรู้ และซักซ้อมทำความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของพนักงานที่ตนเองรับผิดชอบ ดังนั้นผู้จัดการจำเป็นต้องมีทักษะในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทั้งเก่าและใหม่ให้มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญอยู่ในระดับที่ต้องการในการที่จะปฎิบัติหน้าที่และภาระกิจต่างๆ ตามมาตรฐานขององค์กรที่กำหนดไว้ได้ สามารถที่จะทำเป็นตัวอย่างให้เห็นได้
 3. 3. Coaching การชี้แนะและให้คำแนะนำ
  เมื่อพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ประสบปัญหาหรือข้อขัดข้องใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ที่เป็นผู้จัดการจะต้องสามารถให้คำชี้แนะ หรือให้คำแนะนำแก่พนักงานใต้บังคับบัญชาของตนเองเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม ในกรณีที่เป็นการชี้แนะที่เป็นทางเลือกนั้น ควรที่จะชี้ให้เห็นผลได้ ผลเสียในแต่ละวิธีการเพื่อให้ที่ผู้ปฏิบัตินำไปพิจารณาตัดสินใจ แต่ถ้าเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ การชี้แนะควรที่จะต้องมีการอ้างอิงกับข้อกำหนดต่างๆ ที่มีอยู่ เพื่อให้ผู้รับการชี้แนะรู้ถึงที่มาที่ไปในแต่ละเรื่อง
 4. 4. Motivation การจูงใจ
  เป็นทักษะที่ผู้จัดการทั้งหลายต้องมี เพื่อที่จะจูงใจให้พนักงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชาร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามแผนงานที่วางไว้อย่างกระตือรือร้น และด้วยความเต็มใจไม่พยายามลีกเลี่ยง และเต็มกำลังความสามารถของทุกคนที่มีอยู่ภายในทีม 
 5. 5. Controlling การควบคุมการปฏิบัติ
  ผู้จัดการระดับปฏิบัติหรือระดับสายงานจำเป็นที่จะต้องควบคุมการปฏิบัติต่างๆ ให้ได้ผลลัพท์ออกมาตามที่ได้มีการกำหนดไว้ในแผน ทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการปฏิบัติต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม หรือเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของทีมงานสามารถสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนควบคุมการใช้งานทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และรักษาผลประโยชน์ขององค์กร และส่วนรวม การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานก็ถือเป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งในการควบคุมการปฏิบัติไม่ใช่สั่งการด้วยวาจาแต่เพียงอย่างเดียว

ทักษะที่กล่าวมาข้างต้นควรที่จะมีผู้ที่จะมารับตำแหน่งและหน้าที่ผู้จัดการทุกคน ซึ่งองค์กรทั้งหลายควรที่จะฝึกฝนพนักงานของตนให้มีทักษะเหล่านี้ตามประสบการณ์และอายุการทำงานในเส้นทางอาชีพ (Career Path) ของพนักงานแต่ละคน จนเกิดความชำนาญและพร้อมที่จะปรับตำแหน่งของพนักงานขึ้นมาทดแทนตำแหน่งผู้จัดการที่ขาดหายไป

การนำเอาพนักงานที่มีประสบการณ์ทำงาน และมีอายุงานนานมาทำหน้าทีผู้จัดการโดยไร้ทักษะดังกล่าว นอกจากจะไม่สามารถบริหารจัดการแผนกหรือสายงานที่ตนเองรับผิดชอบได้แล้ว ยังอาจจะส่งผลเสียหายต่อผลผลิตที่ได้รับ และอาจจะสร้างความแตกร้าวในหมู่พนักงานและกลายเป็นอุปสรรคหรือปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ ได้อย่างง่ายดาย

Last modified onSunday, 14 December 2014 12:21
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

Login to post comments