Menu

บทความยอดนิยม

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

การบริหารคุณภาพแบบองค์รวม

การบริหารคุณภาพ (Quality Management) ที่่ดีของธุรกิจ นอกจากจะส่งผลต่อสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีแล้ว ยังจะเป็นการเพิ่มผลผลิตให้กับธุรกิจในอีกทางหนึ่งด้วย เพราะจะช่วยลคความสูญเสียอันเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดี ทำให้ธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางธุรกิจที่มีอยู่ได้มากขึ้น

การบริหารคุณภาพที่มีประสิทธิภาพที่จะส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตให้กับธุรกิจต่างๆ ได้นั้น จำเป็นที่จะต้องนำเอาหลักการบริหารคุณภาพแบบองค์รวม (Total Quality Management หรือ TQM) มาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจในทุกๆ ด้าน ไม่ใช่นำเอาการบริหารคุณภาพ (Quality Management) มาใช้เพียงด้านใดด้านหรือเป็นการเฉพาะ

Total Quality Management หรือ TQM หมายถึง การบริหารหรือวิธีการจัดการที่จะให้ได้มาซึ่งงานหรือบริการที่มีคุณภาพ ด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกคน ทุกระดับตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่ดีกว่าและเป็นการจัดระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

tqm-model

คำว่า ลูกค้า ใน TQM นั้นไม่ได้หมายถึงลูกค้าผู้ใช้สินค้าและบริการของธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงลูกค้าภายในองค์กรเดียวกันเองด้วย ซึ่งลูกค้าภายในองค์กรนั้นหมายถึงผู้ที่ใช้บริการที่เป็นผลจากการปฏิบัติของผู้ร่วมงานภายในองค์กรเดียวกันไปใช้ในการปฏิบัติงานของตนเองต่อไปในกระบวนการผลิตหรือกระบวนการปฏิบัติงาน ตัวอย่างเช่น ลูกค้าของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ก็คือบรรดาพนักงานทั้งหลายในองค์กร หรือลูกค้าของฝ่ายขาย นอกจากจะมีผู้ที่ซื้อสินค้าเป็นลูกค้าแล้ว ก็มีฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายและต้องทำงานกระบวนการอื่นๆ ต่อจากการขาย เช่น งานจัดส่งสินค้า งานด้านการเงิน และบัญชี งานให้บริการลูกค้า ที่ต้องทำหน้าที่ต่องเนื่องจากการขายเป็นลูกค้าภายในองค์กรของตนเองอีกด้วย ซึ่ง TQM เป็นหลักการบริหารจัดการที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าทั้งภายนอก และภายในองค์กรของธุรกิจ

การดำเนินโครงการ TQM เปรียบเสมือนกับการสร้างบ้านคุณภาพที่มีความมั่นคงแข็งแรง บ้านที่แข็งแรงย่อมต้องมีเสาที่มาค้ำยันตัวบ้านไว้ ซึ่งคือกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการนั่นเอง TQM ก็เปรียบเสมือนกับเสาของบ้าน ยิ่งมีเสาที่แข็งแรงมาค้ำยันตัวบ้านไว้มากเท่าไร บ้านก็ยิ่งแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้น

วัตถุประสงค์ทั่วไปของ TQM

 1. 1. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ทั้งลูกค้าผู้ใช้สินค้าและบริการ และภายในองค์กรของตนเอง
 2. 2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมทุกด้าน ทั้งที่เกี่ยวข้องกับภายนอก และภายในองค์กร
 3. 3. เพื่อความอยู่รอดขององค์กรและสามารถเจริญเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง ภายใต้ภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคง
 4. 4. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคนร่วมกัน ทั้งในฐานะของผู้ปฏิบัติงาน และในฐานะของลูกค้าภายในองค์กร
 5. 5. เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินธุรกิจทุกคน
 6. 6. เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในลักษณะของธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล

แนวทางการส่งเสริม TQM ภายในโรงแรม

 1. 1. ผู้บริหารระดับสูงต้องมีศรัทธาและมีความเชื่อมั่นว่า TQM จะสามารถช่วยปรับปรุงพัฒนาโรงแรมได้อย่างยั่งยืน
 2. 2. ผู้บริหารแสดงเจตนารมณ์ในการนำ TQM มาใช้เป็นนโยบายในการบริหารโรงแรม และประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับรู้ และให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม
 3. 3. จัดตั้งหน่วยงานส่งเสริม TQM ขึ้นภายในโรงแรมเพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันการดำเนินงานต่าง ๆ ในกิจกรรม TQM ให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นไปที่การให้พนักงานทุกภาคส่วนมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพร่วมกันในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และสัมพันธ์กัน
 4. 4. จัดตั้ง TQM Steering Committee โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธาน เพื่อกำหนดนโยบาย, ผลักดันการดำเนินการ, ติดตามผลและแก้ปัญหาหลัก ๆ ในการทำกิจกรรม TQM และมีเจ้าภาพรับผิดชอบในการดำเนินการในแต่ละเรื่อง
 5. 5. หาที่ปรึกษา (Consultant) ที่มีประสบการณ์มาให้คำชี้แนะ แนะนำ หากคิดว่าจำเป็น
 6. 6. กำหนด Road Map ของการทำ TQM และแผนงานหลัก
 7. 7. ดำเนินการฝึกอบรม ซักซ้อมทำความเข้าใจ ตามแผนงานคุณภาพที่กำหนดไว้
 8. 8. การลงมือปฏิบัติในกิจกรรมต่าง ๆ ของ TQM อย่างต่อเนื่อง และสัมพันธ์กัน
 9. 9. ผู้บริหาระดับกลางตรวจสอบการปฏิบัติและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และร่วมกันปรับปรุงแผนงานต่างๆ ให้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 10. 10.ผู้บริหารระดับสูงตรวจวินิจฉัย (Diagnosis) และประเมินผลการดำเนินงาน TQM เป็นระยะๆ 
 11. 11.ประเมินผลงานประจำปีโดยรวม

หลักการสำคัญของการบริหารคุณภาพแบบองค์รวมนี้ อยู่ที่การร่วมมือกันสร้างและพัฒนากระบวนการคุณภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหรือการดำเนินการต่างๆ ไม่ใช่การจัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารแล้วนำไปให้พนักงานปฏิบ้ติในลักษณะของการสั่งการจากบนลงสู่ล่าง

Last modified onSaturday, 27 October 2012 06:50
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

Login to post comments