Menu

บทความยอดนิยม

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Jobs Description สิ่งสำคัญที่ต้องมีไว้ในการบริหารงานโรงแรม

Job Description - JD หรือ ใบกำหนดหน้าที่งาน , ใบพรรณนางาน เป็น เอกสารที่บ่งบอก หรือ แสดงให้เห็นว่างานในตำแหน่งงานนั้นๆ มีหน้าที่ความรับผิดชอบต้องทำอะไรบ้าง งานนั้นสำคัญต่อองค์กรอย่างไร มีความสัมพันธ์กับหน่วยงานหรือตำแหน่งงานอื่นๆ อย่างไร และคนที่ทำงานในตำแหน่งงานนั้นจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในการบริหารโรงแรมและการจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

มีโรงแรมจำนวนไม่น้อยที่รับสมัครพนักงานเข้าไปทำงานในตำแหน่งต่างๆ โดยที่ไม่มีการจัดทำใบพรรณางานไว้ล่วงหน้า เมื่อรับพนักงานในแต่ละตำแหน่งเข้ามาแล้วก็ไม่ได้มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่พนักงานผู้นั้นได้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และให้พนักงานลงชื่อรับทราบงานในหน้าที่หลักต่างๆ ที่ตนเองต้องรับผิดชอบเพราะไม่มีการจัดทำ Jobs Description ของแต่ละตำแหน่งงานไว้ สุดท้ายทางโรงแรมก็ไม่รู้ว่าได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรไปให้บ้าง ส่วนคนที่เข้าไปทำงานก็ไม่รู้ว่าโดยหลักๆ แล้วตนเองต้องมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้าง เพราะไม่มีหลักฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเวลาผ่านไปได้สักระยะหนึ่ง ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการจัดการองค์กร และการบริหารงานโดยรวมของโรงแรมที่เกิดขึ้นจากการละละเว้น ละเลย หรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ต้องปฏิบัติได้

ใบการบริหารงานและการจัดการองค์กรของโรงแรมให้มีประสิทธิภาพจำเป็นที่จะต้องมีการนำเอางาน (Task) ต่างๆ อยู่ในความรับผิดชอบของตำแหน่งงานต่างๆ มาจัดทำเป็น Jobs Description เพื่อใช้เป็นเอกสารในการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ผู้ที่เข้ารับเข้ามาทำงานในตำแหน่งนั้นๆ ในวันที่มีการตกลงทำสัญญา (Contract) ที่ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเข้ามาทำงานต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้ และใช้เป็นเอกสารประกอบสัญญาการว่าจ้างและใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลงานและประสิทธิภาพของผู้ที่รับตำแหน่งนั้นๆ ว่าทำได้ดีมากน้อยเพียงใด

นอกจากนั้น การบริหารจัดการงานต่างๆ ภายในโรงแรมที่ปราศจาก Jobs Description อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นภายในโรงแรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลำดับ และสายการบังคับบัญชา และหน้าที่งานที่ทำซ้ำซ้อนกัน เกี่ยงกันทำ ฯลฯ ที่อาจจะส่งผลร้ายแรงต่อธุรกิจในภายหลังได้

ในการจัดทำ JD โดยทั่วไปจะประกอบด้วยหัวข้อ สำคัญดังต่อไปนี้

 • ชื่อตำแหน่ง (Job title) : ตำแหน่งงานที่ทำ
 • ขึ้นตรงต่อใคร (Report to) : ผู้บังคับบัญชาโดยตรงตามสายงาน(โครงสร้าง)
 • ต้องกำกับ ดูแล ใครบ้าง(Responsible for) : ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามสายงาน(โครงสร้าง)
 • ขอบข่ายงาน (Scope of the job) : ลักษณะงานในตำแหน่งโดยสรุป หรืออาจเรียกว่าวัตถุประสงค์ของตำแหน่งงานนั้น
 • หัวข้องาน : (Job content) : งานต่างๆในแต่ละด้าน ไม่ว่าจะแบ่งตามภารกิจหลักของฝ่ายหรือเขียนเป็นรายละเอียด เป็นข้อๆ ตามหน้าที่หลักของตำแหน่ง ที่สำคัญ

องค์กร ส่วนใหญ่ จะผนวกคำว่า “และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย” เพื่อให้นายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาแก้ไขหัวข้อหลักได้ง่ายขึ้น

การจัดทำ Jobs Descritpion ไม่มีแบบที่แน่นอน แต่ละโรงแรมสามารถออกแบบ หรือกำหนดขึ้นมาได้เองโดยไม่ผิดหลักการแต่ประการใด หากท่าน อิงแต่ทฤษฎี หรือ ตำราใด ตำราหนึ่งเป็นหลัก อาจทำให้การทำงานยากขึ้นเพราะไม่สอดคล้องกับโรงแรมของตน

การเปลี่ยนแปลงแก้ไข Jobs Description ปกติจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นครั้งคราว ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปขององค์กร รวมถึงคนทำงานที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัท ปรับโครงสร้างองค์กร หรือ การปรับเปลี่ยนงานภายในฝ่าย/แผนก เป็นต้น จึงไม่ใช่ของที่ทำครั้งแรกและครั้งเดียวและใช้ได้ตลอดไป

สรุปโดยภาพรวม ของ Jobห Description แล้ว จะหมายถึงสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้

 • ตำแหน่งงานนั้นมีความรับผิดชอบหลักอะไรบ้าง
 • ตำแหน่งงานนั้นมีกิจกรรมหลัก (หน้าที่หลัก) อะไรบ้าง
 • องค์กรคาดหวังอะไรจากความรับผิดชอบหลักของตำแหน่งนั้น ในแต่ละด้าน
 • ตำแหน่งนี้อยู่ตรงไหนของโครงสร้างองค์กร
 • ระดับความรับผิดชอบต่อองค์กรมีมากน้อยเพียงใด
 • ความท้าทายของงานตำแหน่งนี้คืออะไร
 • คนที่มีคุณสมบัติแบบไหนจึงจะทำงานในตำแหน่งงานนี้ได้

ทำไมต้องจัดทำ ใบกำหนดหน้าที่งาน (Jobs Description)

 • เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงหน้าที่งานของตน
 • เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานในแต่ละงาน
 • เพื่อให้โครงสร้างและระบบการบริหารงานมีความสัมพันธ์กัน
 • เพื่อเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการทำงานนั้นๆ
 • เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน

ปัญหาและข้อจำกัดในการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน

ปัญหาในการจัดทำ JD ส่วนใหญ่แล้วมี 2 ประการ ที่ส่งผลกระทบให้แต่ละองค์กรพบกับอุปสรรค์ และความยุ่งยาก วุ่นวายในการทบทวน หรือจัดทำ JD เป็นอย่างยิ่ง ได้แก่

1. ปัญหาที่เกิดจากระบบที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ
ทั้งในแง่ของการจัดโครงสร้างองค์กร การแบ่งงานในระดับหน่วยงาน และการกำหนดหน้าที่งานของตำแหน่งงาน ขาดการติดตามตรวจสอบและทบทวนระบบอย่างจริงจัง รวมถึงการเชื่อมโยงใบกำหนดหน้าที่งาน ไปสู่ระบบการบริหารงานด้านอื่นๆ ในองค์กร

2. ปัญหาที่เกิดจากคนที่เกี่ยวข้อง
คนในที่นี้ หมายรวมถึง ผู้บริหารที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ และให้ความสำคัญกับเรื่องนี้น้อย ผู้ที่ทำหน้าที่จัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน ยังไม่เข้าใจ และมีส่วนร่วมน้อย พนักงานยังไม่รับทราบหน้าที่ของตัวเองที่ชัดเจน ทุกหน่วยงานยังคงฝากภาระหน้าที่ของตัวเองไว้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล

หาก ท่านเป็น HR มืออาชีพ ท่านต้องพิจารณาถึงปัญหา หรืออุปสรรค์ในการจัดทำ JD ก่อนแล้วค่อยแก้ปัญหา ทีละประเด็น แล้วที่สำคัญการทำความเข้าใจในกระบวนการต่างๆ ของการจัดทำ JD ให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วม ให้เข้าใจตรงกัน ซึ่งจะทำให้การจัดทำ JD ก็ไม่ยากอย่างที่คิด

สำหรับโรงแรมที่ต้องการตัวอย่าง Jobs Descritpion ของพนักงานตำแหน่งต่างๆ สามารถศึกษาได้จากที่นี่ ตัวอย่าง Jobs Descritpion ของงานโรงแรม

Last modified onFriday, 09 November 2012 11:08
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

Login to post comments