Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Operation ของโรงแรมกับการตลาดไม่อาจจะตัดขาดจากกันได้

วันนี้หยิบยกเอาเรื่องนี้มาเขียนเพราะได้แรงบันดาลใจจากการน้องที่ทำงานเป็น Sales ของโรงแรมหรูหรามีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไทยที่เล่าให้ฟังว่าลูกพี่ที่เป็น Director of Marketing ลาออกไปแล้วเพราะโดนแรงกดดันจากฝ่าย Operation ต่างๆ ภายในโรงแรมว่าไปยุ่งและก้าวก่ายงานด้าน Operation ของพวกเขามากจนเกินไป

ปัญหาในลักษณะนี้เกิดขึ้นกับโรงแรมต่างๆ ในบ้านเราอยู่เป็นประจำ เพราะวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงแรมส่วนใหญ่คิดว่า Director of Marketing มีหน้าที่ในการขาย และหาลูกค้ามาใช้บริการโรงแรมแต่เพียงเท่านั้น ส่วนงานปฏิบัติการในด้านการให้บริการลูกค้าของโรงแรมเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเขา Director of Marketing ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว ซึ่งทัศนคติของผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการลักษณะนี้มีอยู่ในโรงแรมต่างๆ เป็นจำนวนมาก เป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญของโรงแรมในการที่จะพัฒนาการตลาดไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนการตลาดของโรงแรมได้

ตามหลัการตลาดที่ถูกต้องแล้ว การปฏิบัติต่างๆ ของฝ่ายปฏิบัติการของโรงแรมจัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของ Product ที่โรงแรมได้มีการนำเสนอและส่งมอบให้กับลูกค้าเมื่อมาใช้บริการ การปฏิบัติต่างๆ จะต้องสอดคล้องกับแผนงานด้านการตลาดที่กำหนดไว้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้นการตลาดจึงจะเป็นที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของฝ่ายหรือแผนกต่างๆ ในการให้บริการลูกค้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การที่จะนำเอาการตลาดไปมีบทบาทในการปฏิบัติการต่างๆ นั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการตลาดจะเข้าไปมีส่วนในการบริหารจัดการโดยตรงเพราะอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

การที่โรงแรมจะให้ฝ่ายปฎิบัติการต่างๆ ภายในโรงแรมปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการลูกค้าได้ดี มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนการตลาดของโรงแรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว ลดข้อขัดแย้งระหว่างการตลาดและการปฏิบัติการ โรงแรมควรจะดำเนินการในแนวทางดังต่อไปนี้

  1. 1. Clear Vision : ผู้บริหารสูงสุดต้องประกาศวิสัยทัศน์ของโรงแรมให้ชัดเจน กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางด้านการตลาดของโรงแรมให้คณะผู้บริหารโรงแรมได้รับทราบและเข้าใจในทิศทางเดียวกัน
  2. 2. Team Working : ผู้บริหารสูงสุดต้องให้ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการต่างๆ ภายในโรงแรมเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการตลาดตามวิสัยทัศน์ที่ได้ประกาศไว้ ร่วมกันกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในแผนการตลาด โรงแรมที่การตลาดล้มเหลวส่วนใหญ่เกิดจากการเขียนแผนการตลาดโดยที่ไม่ได้นำเอาผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่วนร่วม แผนการตลาดไม่ได้เขียนครอบคลุมไปในส่วนฝ่ายปฏิบัติการต่างๆ หรือครอบคลุมไปถึงส่วนการปฏิบัติแต่ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง จึงทำให้แผนการตลาดที่เขียนขึ้นไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติหรือใช้งานจริงได้ 
  3. 3. Brain Stroming : กำหนดแนวทาง รายละเอียดการปฏิบัติต่างๆ ของฝ่ายปฏิบัติการร่วมกันให้สอดคล้องกับแผนการตลาดใหม่ที่วางไว้ ไม่ยึดติดอยู่กับวิธีการปฏิบัติเดิมๆ แต่ให้มุ่งไปที่ความสำเร็จของแผนการตลาดใหม่ โรงแรมส่วนใหญ่ที่ไม่ประสบความสำเร็จในการให้บริการลูกค้าเป็นผลมาจากการที่คิด และทำเองแต่ฝ่ายเดียว ขาดการรับฟังข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นของผู้ร่วมงานอื่นๆ
  4. 4. Resources Allocation & Budget Planning : จัดสรรทรัพยากรต่างๆ ให้แก่ฝ่ายปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติการใหม่ ไม่ใช่จัดให้แต่ฝ่ายการตลาดแต่เพียงอย่างเดียว หลายๆ โรงแรมที่การปฏิบัติการไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากไม่ได้มีการจัดสรรหรือได้รับการสนับสนุนทรัพยากรที่เหมาะสม
  5. 5. Execution : การนำแผนการตลาดไปใช้ร่วมกัน โรงแรมจำนวนมากล้มเหลวทางด้านการตลาด เพราะผู้บริหารด้านการปฏิบัติการต่างๆ นำแผนการตลาดที่ร่วมกันจัดทำขึ้นไปเก็บไว้ในตู้เอกสารแต่เพียงอย่างเดียว ไม่นำออกมาใช้และปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้
  6. 6. Evaluation & Adjustment : ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องทำการประเมินผลการปฏิบัติต่างๆ ของแผน แล้วทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการปฏิบัติต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป หรือผลลัพท์ที่ได้จากการใช้แผนดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้นเพื่อบรรลุวัดถุประสงค์และเป้าหมายต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนต่อไป โรงแรมจำนวนไม่น้อยเกิดความขัดแย้งระหว่างผู้ที่รับผิดชอบทางด้านการตลาดและการขายกับฝ่ายปฎิบัติการต่างๆ ภายในโรงแรมเพราะแรงกดดันจากการตำหนิติง (Complaint) จากลูกค้าที่มาใช้บริการ และต่างฝ่ายต่างพยามยามปกป้องตนเองจากคำตำหนิเหล่านั้นมากเกินไป ไม่พยายามที่จะร่วมมือกันแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาการบริการของโรงแรมเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ ก็จะส่งผลให้เกิดความแตกแยกกันภายในโรงแรม

จากกรณีตัวอย่างข้างต้นที่หยิบยกมาเล่าสู่กันฟังนั้นเป็นสิ่งที่สามารถลีกเลี่ยงหรือแก้ไขได้ ถ้ามีการปรับทัศนคติของทุกฝ่ายให้ตรงกันได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกัน และร่วมมือกันทำงานตามแผนต่างๆ ที่วางไว้ ไม่พยายามโยนความผิดพลาดทั้งหลายให้ตกอยู่แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่นิ่งเฉยกับปัญหา และไม่ปกป้องตนเองและลูกน้องในแผนกจนมากเกินไป และที่สำคัญต้องไม่พยายามกีดกันการตลาดออกจากการปฏิบัติการต่างๆ ของโรงแรม

Last modified onSunday, 10 March 2013 09:32
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

Login to post comments