Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Manager On Duty (MOD)

เมื่อพูดถึงการเป็น Manager On Duty (MOD) หรือที่คนโรงแรมมักจะเรียกกันว่า "มด" นั้น โรงแรมส่วนใหญ่จะมอบหมายให้หัวหน้าแผนกต่างๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็น เพื่อตรวจตราความเรียบร้อยของโรงแรมและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในโรงแรมระหว่างที่ยังไม่มีผู้จัดการใหญ่ หรือผู้จัดการที่ได้รับมอบหมายอยู่ปฏิบัติหน้าที่ภายในโรงแรม

Manager On Duty คือผู้จัดการที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงแรมให้มีหน้าที่ตรวจตราความเรียบร้อยของโรงแรม และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานแผนกต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นผู้ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน หรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับแขกของโรงแรม และเป็นผู้บัญชาการในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจะเกิดขึ้นได้ภายในโรงแรม เช่นเหตุเพลิงไหม้ แผ่นดินไหว ฆาตกรรม เป็นต้น ดังนั้งผู้ที่จะทำหน้าที่เป็น Manager On Duty ได้ จะต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะสูง มีความแม่นยำใน กฎระเบียบ (Rules & Regulations) ต่างๆ ตลอดจน มาตรฐานการการให้บริการ (SOP) แผนกต่างๆ ของโรงแรม ผ่านการอบรมเกี่ยวกับแผนการผจญเหตุฉุกเฉินต่างๆ มาแล้วเป็นอย่างดี มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร และมีศิลปะในการติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องจึงจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บางโรงแรมที่มีขนาดใหญ่และให้ความสำคัญในด้านการให้บริการจะจัดให้มี Duty Manager มาคอยกำกับดูแลการให้บริการลูกค้าเป็นการเฉพาะในช่วงเวลาหลังเลิกงานของคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนก และผู้จัดการแผนกต่างๆ โดยจะมีโต๊ะปรำอยู่ที่ล๊อบบี้ที่ทั้งพนักงานและแขกสามารถติดต่อได้สะดวก บางช่วงเวลาก็ต้องออกเดินสำรวจตรวจตราทั่วบริเวณโรงแรม และ Outlets ต่างๆ ตาม Check List และวงรอบที่กำหนดไว้จนกว่า Night Manager จะเข้ามาปฎิบัติหน้าที่ต่อไป

นอกจากความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น บุคลิกภาพ ของผู้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่เป็น Manager On Duty ก็นับว่าเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะต้องเป็นผู้ที่เตินตรวจตราไปตามสถานที่ต่างๆ ในโรงแรม และพบปะกับแขกที่มาใช้บริการในโรงแรมระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของตัวแทนฝ่ายบริหาร อีกทั้ง กริยามารยาท (Manner) ต่างๆ ที่เป็นสากลก็มีความสำคัญต่อภาพลักษณ์ของโรงแรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มารยาทในการรับประทานอาหาร (Table Manner) และ มารยาทในการสนทนา (Conversation Manager) เพราะเป็นสิ่งที่ต้องใช้ระหว่างการปฎิบัติหน้าที่และมีผู้พบเห็นเป็นจำนวนมาก ดังนั้นต้องมีการพัฒนาบุคลิกภาพและกริยามารยาทของผู้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะสมก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง Manager On Duty

อำนาจและหน้าที่ ของ Manager On Duty เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่โรงแรมทั้งหลายต้องให้ความสำคัญ และทำความเข้าใจกับพนักงานทุกคนในโรงแรมไว้ให้เข้าใจตรงกันว่า Manager On Duty ที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในการบัญชาการงานด้านต่างๆ เฉพาะหน้า ภายใต้กรอบที่ทางโรงแรมกำหนดไว้ พนักงานทุกคนจะต้องเชื่อฟัง ปฏิบัติตาม และให้ความเคารพยำเกรง

Last modified onSaturday, 07 February 2015 15:47
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

Login to post comments