Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

6 สาเหตุ ที่พนักงานเก่งๆ ลาออกจากองค์กร

พนักงานเก่งๆ ล้วนเป็นที่ต้องการขององค์กรต่างๆ แต่หลายๆ องค์กรเมื่อได้พนักงานเก่งๆ มาร่วมงานแล้วไม่สามารถรักษาพนักงานเก่งๆ เหล่านี้ไว้กับองค์กรของตนเองได้นานนักเพราะปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ภายในองค์กรไม่เหมาะสมกับคนเก่งๆ เหล่านี้ และเป็นเหตุให้ต้องลาออกไปสู่องค์กรใหม่ที่มีความเหมาะสมมากกว่า

ธุรกิจโรงแรมก็ไม่ต่างจากองค์กรอื่นๆ ที่ต้องการคนเก่งๆ มาร่วมงาน โรงแรมจำนวนมากมักจะบ่นในทำนองเดียวกันว่าปัจจุบันนี้หาคนเก่งๆ ที่มีความรู้ มีความสามารถมาทำงานได้ยาก ที่ได้มาและเห็นว่าหน่วยก้านดีๆ ก็มักจะอยู่ไม่นาน ไม่มีความอดทน หรือไม่มีความภักดีต่อองค์กร โดยมิได้วิเคราะห์หรือประเมินองค์กรของตนเองเลยว่าเหตุใดคนเก่งๆ จึงลาออกจากองค์กรไปคนแล้วคนเล่า

เกี่ยวกับการลาออกของคนเก่งนั้น Center of Management & Organization Effectiveness ได้วิจัยในเรื่องของสาเหตุที่ทำให้คนเก่ง (Talent) ขององค์กรต้องลาออกและไปจากองค์กร โดยมี 6 สาเหตุหลักในการลาออกดังนี้

1.ลาออกเพราะหัวหน้าประพฤติตนไม่ดี ผลการวิจัยออกมาอย่างชัดเจนเลยว่า ไม่มีคนเก่งคนไหนที่อยากจะทำงานกับหัวหน้าที่มีพฤติกรรมแย่ๆ เช่น พูดจาไม่มีเหตุผล ไม่มีความเป็นธรรม รับชอบ แต่ไม่รับผิด ไม่มีการพูดคุย หรือดูแลพนักงาน ปล่อยปละละเลยพนักงานให้ทำงานไปตามยถากรรม ฯลฯ

2.ขาดอำนาจหน้าที่ในการทำงาน คนเก่งต้องการอำนาจและหน้าที่ที่จะต้องตัดสินใจในงานที่ได้รับมอบหมาย ไม่ใช่ต้องทำงานตามคำสั่งอย่างเดียว โดยที่ไม่สามารถตัดสินใจอะไรใดๆ ได้ด้วยตนเองเลย มีปัญหา ก็ต้องวิ่งเข้าหาหัวหน้าตลอดเวลา เพราะหัวหน้าไม่ยอมมอบอำนาจ (Empower) ในการตัดสินใจในงานของพนักงานให้ ทุกอย่างไปรวมศูนย์ที่หัวหน้าหมด แบบนี้คนเก่งก็ไม่อยากทำงานด้วยครับ

3.มีการเมืองในองค์กรมากเกินไป คนเก่งคือคนที่อยากสร้างผลงานให้กับองค์กร เป็นคนที่ไม่ต้องการที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองในองค์กรแม้แต่นิดเดียว เขาต้องการที่จะใช้พลังและความสามารถทั้งหมดไปเพื่อที่จะสร้างผลงานที่ดีขึ้นไม่ใช่เพื่อทำลายคนอื่น ดังนั้นองค์กรที่มีการเมืองมากๆ ก็มักจะไม่ค่อยมีคนเก่งอยากทำงานด้วย

4.ขาดการใส่ใจจากหัวหน้า คนเก่ง แม้ว่าจะเก่งในการทำงาน แต่ก็ยังคงต้องการได้รับการยอมรับจากหัวหน้าของตนเอง เวลาที่ทำงานได้ดี ก็ต้องการคำชม แม้เพียงเล็กน้อย ก็ทำให้คนเก่งเกิดกำลังใจในการทำงานต่อไปได้ สาเหตุหลักที่คนเก่งอยู่ทำงานในองค์กรไม่ได้ก็คือ ไม่ได้รับการใส่ใจจากหัวหน้างานตนเอง ทำงานดี ก็ไม่มีชม ทำงานแย่ ก็ด่าอย่างเดียว แบบนี้ผมว่าไม่ต้องคนเก่งหรอกครับ พนักงานธรรมดาก็ทนอยู่ไม่ได้เช่นกันครับ

5.ผู้บริหารไร้ทิศทาง ขาดวิสัยทัศน์ คนเก่งมักจะต้องการความชัดเจนในการทำงาน นโยบายระดับสูงขององค์กรต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปมา ดังนั้นถ้าผู้บริหารขององค์กรขาดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน ก็ทำให้คนเก่งเหล่านี้รู้สึกทำงานไปก็ไร้ความหมาย ก็เลยไปหาองค์กรอื่นที่ผู้บริหารสามารถเป็นที่พึ่งที่ดีได้

6.บริหารโดยเน้นระบบอาวุโส องค์กรที่บริหารโดยใช้ระบบอาวุโส คือ การเน้นไปที่พนักงานที่อยู่มานาน ใครอยู่กับองค์กรนานๆ จะได้รับความสำคัญมากกว่าคนที่ทำงานเก่งๆ แต่อยู่ยังไม่นานนัก คนเก่งจะไม่ชอบระบบอาวุโส เพราะไม่ได้พิสูจน์ฝีมือกันจริงๆ ดังนั้นเขาก็เลยลาออกไปอยู่กับองค์กรที่เน้นการใช้ฝีมือและการสร้างผลงานมากกว่า

จากสาเหตุ 6 ประการข้างต้นที่เป็นผลจากการวิจัยจะเห็นว่าการลาออกของคนเก่งนั้นล้วนเป็นผลมาจากปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กรเป็นสำคัญ ไม่ใช่พนักงานขาดความมะนะ อดทน หรือไม่ภักดีต่อองค์กร ดังที่องค์กรมักจะกล่าวหาพนักงานที่ลาออกไป ซึ่งถ้าองค์กรต้องการที่จะเก็บคนเก่งๆ เหล่านี้ไว้ให้ทำงานกับองค์กรนานๆ ก็ต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กรให้มีความเหมาะสม ถ้าไม่มีการปรับเปลี่ยนก็จะกลายเป็น Built-In Conflict ที่ส่งผลให้พนักงานคนแล้วคนเล่า เข้ามาได้ไม่นานก็ต้องจากไปไม่มีวันสิ้นสุด

นอกเหนือสาเหตุ 6 ประการ ที่เป็นผลจากการวิจัยแล้ว โดยส่วนตัวของผู้เขียนเองยังคิดว่ามีอีก 1 สาเหตุปัจจัย ที่องค์กรทั้งหลายควรให้ความสนใจคือการมีที่ปรึกษาจากภายนอกมากเกินไป ถ้าที่ปรึกษามีความรู้ และประสบการณ์จริงก็จะเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าที่ปรึกษาไม่มีความรู้ และประสบการณ์ตรงกับธุรกิจก็จะทำให้พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่เกิดความไขว้เขว และขาดความเชื่อมั่นในองค์กร

Last modified onWednesday, 28 January 2015 07:27
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

Login to post comments