Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Training for Trainers การอบรมที่ทุกโรงแรมควรมี

โรงแรมที่ต้องการรักษามาตรฐานด้านการบริการของโรงแรมให้ได้ตามที่กำหนดไว้ และการพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นนั้นจำเป็นต้องมีการอบรมพนักงานอยู่อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนอกฝึกอบรมให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ พนักงานโรงแรมตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไป ควรที่จะได้รับการฝึกอบรมให้มีทักษะในการเป็น ผู้ฝึกอบรม ให้แก่พนักงานของตนเองด้วย

ปัญหาที่โรงแรมจำนวนมากประสบอยู่เหมือนๆ กันในทุกวันนี้อย่างหนึ่งก็คือ พนักงานในโรงแรมขาดทักษะและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ แม้ว่าทางโรงแรมจะรับพนักงานใหม่ที่มีทักษะและประสบการณ์มาจากโรงแรมที่มีชื่อเสียงเข้ามาร่วมงานในระดับหัวหน้างาน หรือผู้จัดการ แต่ก็ยังไม่สามารถพัฒนาทีมงานของตนเองไปอยู่ในระดับที่ทางโรงแรมต้องการได้ ทั้งนี้เป็นเพราะพวกเขาเหล่านี้มีทักษณะและประสบการณ์ทในการทำงานด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี แต่ขาดทักษะในการถ่ายทอดทักษะ ความรู้และประสบการณ์ หรือเป็นผู้ฝึกอบรมให้แก่พนักงานคนอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตนเอง

โรงแรมหลายแห่งยอมที่จะลงทุนจ้างวิทยากรที่มีชื่อเสียงค่าตัวแพงๆ จากภายนอกมาฝึกอบรมด้านต่างๆ ให้แก่พนักงานของโรงแรมร่วมกันทั้งหมด แต่การฝึกอบรมในลักษณะนี้จะมีประโยชน์ในด้านการปรับวิสัยทัศน์และทัศนคติของผู้เข้ารับการอบรมมากกว่าการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพในด้านการให้บริการ และเมื่อผ่านการฝึกอบรมมาแล้วก็มักจะไม่ได้นำมาทบทวนกระบวนการทำงานของตนเอง และฝึกอบรมภายในแผนกของตนเองกันใหม่เพราะถือว่าทุกคนได้ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วโดยมิได้คำนึงว่าพนักงานแต่ละคนมีความสามารถในการรับรู้จากสิ่งที่ได้รับการฝึกอบรมมาแตกต่างกันไปตามวุฒิภาวะ และหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละคน แม้จะได้รับการอบรมมาในเรื่องเดียวกัน ก็อาจจะเข้าใจแตกต่างกันได้ และสิ่งที่วิทยากรนำมาใช้บรรยายในการฝึกอบรมนั้น ก็ไม่ใช่ระเบียบแบบแผน หรือมาตรฐานในการปฏิบัติที่ทางโรงแรมกำหนดไว้ ซึ่งถ้าไม่นำเอาสิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาปรับประยุกต์ใช้เป็นมาตรฐาน แล้วอบรมพนักงานที่เที่ยวข้องใหม่ให้เป็นไปในแนวทางที่ทางโรงแรมกำหนด จะก่อให้เกิดความสับสนต่อพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างมากว่า จะปฏิบัติตามคำแนะนำของวิทยากรที่มาจากภายนอก หรือจะปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติของโรงแรมที่กำหนดไว้แต่เดิม ก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในหมู่พนักงานด้วยกันได้ในภายหลัง ดังนั้นหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมโดยวิทยากรจากภายนอกแล้ว ทางโรงแรมจำเป็นที่จะต้องมอบหมายให้แต่ละฝ่าย หรือแต่ละแผนกนำสิ่งที่ได้รับการฝึกอบรมมาไปทำการปรับปรุงการปฎิบัติงานของฝ่ายหรือแผนกที่ตนเองรับผิดชอบ แล้วจัดทำเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานใหม่ขึ้นมาเพื่อใช้งาน ซึ่งเมื่อได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหารแล้วแต่ละฝ่าย แต่ละแผนกก็จำเป็นที่จะต้องทำการฝึกอบรมภายในฝ่ายหรือแผนกของตนเองให้เข้าใจและปฏิบัติในแนวทางที่กำหนดไว้ในทิศทางเดียวกัน

การอบรมหลักสูตร Training for Trainers แก่บุคลากรระดับหัวหน้างานขึ้นไปนั้นเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าพนักงานนั้นจะไต่เต้าเลื่อนตำแหน่งมาจากการทำงานภายในโรงแรมเอง หรือเป็นพนักงานใหม่ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาจากโรงแรมอื่นๆ เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้มีทักษะที่จะสามารถฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ของตนเองที่มีอยู่ให้แก่พนักงานอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติของโรงแรมที่กำหนดไว้ต่อไปได้

นอกจากการกำหนดให้มีการอบรมหลักสูตร Training for Trainers แก่บุคลากรระดับหัวหน้างานขึ้นไปแล้ว ทางโรงแรมควรที่จะต้องมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ใน Job Description ของตำแหน่งเหล่านี้ด้วยว่า จะต้องทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกอบรมพนักงานในสังกัดของตนเองเดือนละกี่ชั่วโมง เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับตำแหน่งยึดถือและปฏิบัติตาม ซึ่งจะส่งผลให้มีการฝึกอบรมพนักงานในสังกัดอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอต่อไป ด้วยทักษะการเป็นผู้ฝึกอบรมที่ถูกต้องเหมาะสม

ถ้าทุกโรงแรมสามารถที่จะพัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้างานให้เป็นผู้ฝึกอบรมภายในได้ ก็จะเป็นการแก้ปัญหาด้านการขาดบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ และสามารถสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพให้แก่โรงแรมด้วยตนเองได้

Last modified onThursday, 10 October 2013 12:39
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

Login to post comments