Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

บริการให้ดี ต้องมีใจ

การบริการจัดได้ว่าเป็นหัวใจของธุรกิจโรงแรมทั้งหลาย เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่โรงแรมต่างๆ ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด การบริการที่ดีเหนือความคาดหวังจะนำพาชื่อเสียงที่ดีมาสู่ธุรกิจในระยะยาว สามารถขายได้ในราคาที่สูงกว่าทั่วไป แต่การที่ทางโรงแรมจะส่งมอบการบริการที่ดีให้แก่ลูกค้าได้นั้น พนักงานทั้งหลายต้องมีใจในการให้บริการ

การโรงแรมส่วนใหญ่ที่รับสมัครพนักงานเข้ามาทำงานมักจะระบุคุณสมบัติของผู้สมัครไว้ว่าต้องมี Service Mind แต่เพียงเท่านั้น ผู้รับสมัครหลายคนยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่า คำว่า Service Mind ที่ทางโรงแรมต้องการนั้นจะต้องมีลักษณะอย่างไร

บทความเรื่องนี้ขออกตัวไว้ก่อนว่า ผู้เขียนไม่ได้มีความประสงค์จะมาอธิบายคำว่า Service Mind ในเชิงวิชาการ แต่ผู้เขียนอยากจะนำเอาประสบการณ์จากการเคยเป็นพนักงานบริการมาถ่ายทอดให้ผู้อ่านได้ศึกษาเป็นแนวทางว่าการส่งมอบการบริการที่ดีให้แก่ลูกค้านั้นควรจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

ใจรัก

คุณสมบัติเบื้องต้นของพนักงานบริการที่จะนำไปสู่การให้บริการที่ดีได้นั้น ต้องเริ่มต้นจากเป็นคนที่มีใจรักในด้านการให้บริการ มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ ไม่ได้เป็นการให้บริการเพื่อแลกกับผลประโยชน์ตอบแทนจากลูกค้า ถ้าปราศจากใจรักในการให้บริการผู้อื่นเสียตั้งแต่ต้นแล้วไม่ว่าทางโรงแรมจะมีการออกแบบมาตรฐานการให้บริการไว้ดีอย่างไร พนักงานก็ไม่สามารถให้บริการที่ดีได้ ถ้าประเมินตนเองแล้ว่าไม่ได้เป็นผู้ที่มีใจรักในการให้บริการแล้ว ก็ไม่ควรเข้ามารับหน้าที่นี้ตั้งแต่แรก

เข้าใจ

ความเข้าใจในหน้าหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเป็นสิ่งสำคัญที่พนักงานบริการทุกคนต้องศึกษาทำความเข้าใจเป็นสิ่งแรกเมื่อเข้ามาทำงาน โดยส่วนใหญ่แล้วทางโรงแรมจะมีการกำหนด Job Description ของพนักงานแต่ละคนไว้ให้เป็นกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ อย่างกว้างๆ ส่วนในรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานบริการทุกคนจะมี Standard Operating Procedure หรือ SOP ของการปฏิบัติหน้าที่แต่ละอย่างกำกับไว้เพื่อใหัพนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้พนักงานทุกคนต้องเข้าใจความสัมพันธ์ของพนักงานตำแหน่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ การทำความเข้าใจความต้องการพื้นฐานของลูกค้าผู้มาใช้บริการก็เป็นสิ่งสำคัญที่พนักงานทุกคนควรจะทำความเข้าใจไว้ให้ดี เพราะจะช่วยให้พนักงานให้บริการลูกค้าได้ถูกกาละเทศะ 

ตั้งใจ

พนักงานที่ทำหน้าที่ให้บริการลูกค้านั้น ต้องรับฟังคำสั่งหรือการมอบหมายภารกิจจากหัวหน้างานก่อนการปฏิบัติหน้าที่ (Brief) อย่างตั้งอกตั้งใจ แล้วให้บริการอย่างตั้งอกตั้งใจเพื่อให้การบริการของตนเองออกมาดีตามแบบแผนหรือมาตรฐานการให้บริการที่ทางโรงแรมได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วนทุกขึ้นตอนไม่ตกหล่น ลูกค้าที่ได้รับความพึงพอใจ และเป็นที่ประทับใจของทุกคนที่มาพบเห็น การบริการที่ขาดความตั้งใจจะก่อให้เกิดความผิดพลาด และทำให้ขาดมาตรฐานในการให้บริการ หากมีเรื่องใดที่สงสัย ไม่เข้าใจ ต้องสอบถาม หรือศึกษาในเรื่องนั้นให้เข้าใจเสียก่อน

พนักงานที่ตั้งใจให้บริการควรหมั่นจะศึกษาเพิ่มพูนความรู้ และทักษะของตนเองอยู่อย่างสม่ำเสมอ และนำมาพัฒนากระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการต่างๆ ของตนเองและของแผนกให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพิ่มยิ่งขึ้น ไม่ยึดติดกับแบบแผนเดิมๆ แต่เพียงอย่างเดียว

มั่นใจ

ความมั่นใจของพนักงานบริการเกิดจากการฝึกฝนมาแล้วเป็นอย่างดี มีทักษะและประสบการณ์ มีความพร้อมในการให้บริการ พนักงานบริการที่มีความมั่นใจจะมีบุคลิกภาพที่ดี มีกริยาท่าทาง ท่วงทำนองในการให้บริการที่ไหลลื่น ต่อเนื่อง ทะมัดมะแมง แฝงไปด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดิ จะประทับใจผู้ใช้บริการและผู้ที่พบเห็น

บุคลิกภาพที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความมั่นใจของพนักงานบริการ การแต่งกาย (grooming) ที่สะอาดสะอ้านเรียบร้อย กริยาท่าทางในการยืน การเดิน เป็นส่วนประกอบของบุคลิกภาพที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่พนักงานบริการทุกคนได้ พนักงานทุกคนควรที่จะตรวจความเรียบร้อยของการแต่งกายก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่

รู้ใจ

พนักงานต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตุว่าลูกค้ากำลังมีความต้องการอย่างไรในขณะนั้น แล้วเข้าไปเสนอให้บริการแก่ลูกค้าโดยไม่ต้องรอการร้องขอจากลูกค้า (Proactive) มีความกระตือรือร้นในการที่จะให้บริการอยู่ตลอดเวลา มีไหวพริบรู้จักวิเคราะห์ว่าลูกค้าแต่ละรายมีความชอบ หรือไม่ชอบอะไร

พนักงานบริการทุกคนควรที่จะศึกษาภาษากาย (Body Language) พื้นฐานของมนุษย์ แล้วนำมาประยุกต์ใช้กับการให้บริการ ตัวอย่างเช่น เห็นลูกค้าเหงื่อไหลไคลย้อยมา ก็ควรที่จะหาผ้าหรือกระดาษซับเหงื่อมาส่งให้ลูกค้า หรือลูกค้าใช้มือพัดให้ตนเอง พนักงานก็ควรที่จะหาพัดลม หรือน้ำเย็นๆ มาให้คลายร้อน โดยไม่ต้องรอให้ลูกค้าร้องขอเป็นต้น การบริการในลักษณะนี้จะสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าได้มากกว่าการให้บริการเมื่อลูกค้าร้องขอ

ใส่ใจ 

พนักงานบริการที่ดีต้องใส่ใจในทุกรายละเอียดทุกขั้นทุกตอน ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ต่างๆ อย่าละเลยเพราะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย เพราะอาจจะสร้างความเสียหายที่ใหญ่หลวงได้ในภายหลัง เช่นพนักงานเสิร์ฟเห็นเส้นผมตกลงไปในอาหารที่กำลังนำไปเสิร์ฟให้แก่ลูกค้า เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยก็นำอาหารไปเสิร์ฟให้ลูกค้าโดยไม่ใส่ใจเป็นต้น พนักงานบริการทุกคนต้องเป็นคนละเอียด หูตาไว ไม่ปล่อยปะละเลยต่อสิ่งผิดปกติทั้งหลาย

จริงใจ

ความจริงใจในการให้บริการก็เป็นสิ่งสำคัญในด้านการสร้างความเชื่อถือให้เกิดขึ้นกับลูกค้าที่มาใช้บริการ นำเสนอสิ่งที่ดีและเหมาะสมที่่สุดแก่ลูกค้า ไม่ใช่นำเสนอแต่สิ่งที่พนักงานบริการได้ประโยชน์ เช่นลูกค้าถามว่ามีอาหารอะไรอร่อย ก็ควรที่จะระบุไปเลยว่าอาหารอะไรที่อร่อยและเหมาะสมกับลูกค้า ไม่ใช่ตอบว่าอร่อยทุกอย่าง เพราะการตอบในลักษณะนี้นอกจากลูกค้าจะไม่ได้รับคำแนะนำที่ตนเองต้องการแล้ว ยังจะแสดงให้เห็นถึงความไม่จริงใจในการให้บริการอีกด้วย หรืออาหารบางอย่างซึ่งมีราคาสูงและต้องใช้เวลาในการเตรียมอาหารนาน พนักงานก็ควรจะแจ้งให้ลูกค้าได้ทราบเมื่อลูกค้าต้องการจะสั่ง หรืออาหารบางอย่างที่มีรสเผ็ดอาจจะไม่เหมาะสมกับลูกค้า ก็ควรที่จะแจ้งให้ลูกค้าได้รับทราบด้วย

การให้บริการที่จริงใจ ผู้ให้บริการต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับจากการบริการนั้นๆ แต่ต้องพยายามนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ถ้าลูกค้ามีความรู้สึกว่าพนักงานบริการไม่มีความจริงใจขึ้นมาเมื่อใดนอกจากจะไม่มีความประทับใจแล้วอาจสร้างปัญหาในการให้บริการตามมา หรืออาจจะเสียลูกค้าไปอย่างถาวร

ภูมิใจ

พนักงานบริการทุกคนควรที่จะมีความภาคภูมิใจที่ได้ให้บริการแก่ลูกค้าต่างๆ อย่างเต็มที่ดีที่สุด มีความยินดีที่ลูกค้าจะกลับมาใช้บริการอีกในครั้งต่อไป ไม่รู้สึกเคอะเขิน หรือเหนียมอายที่จะบอกใครต่อใครว่าเป็นพนักงานบริการ ตรงกันข้ามควรที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ในการให้บริการแก่ผู้อื่นอย่างภาคภูมิใจ

ความภาคภูมิใจในการให้บริการลูกค้าแต่ละครั้งจะเป็นแรงผลักดันให้พนักงานผู้นั้นให้บริการรายอื่นๆ ได้ดี มีความมั่นใจ

บทสรุป

การให้บริการลูกค้าของพนักงานบริการทั้งหลาย ควรที่จะเป็นบริการที่ออกมาจากใจ ไม่ใช่ให้บริการเพราะเป็นภาระหน้าที่ที่พึงจะต้องปฏิบัติ ซึ่งถ้าพนักงานบริการทุกคนสามารถให้บริการได้ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นก็จะได้รับการกล่าวขานว่า "บริการที่เป็นเลิศ" ก่อให้เกิดความพึงพอใจ และประทับใจ

© ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้คัดลอกไปเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร

Last modified onWednesday, 28 January 2015 09:18
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

Login to post comments