Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

โรงแรมของคุณต้องการหัวหน้าหรือผู้นำ

ในทุกๆ โรงแรมล้วนต้องมีผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีอำนาจหน้าที่ตามกฎขององค์กรแต่ละแห่ง ให้ทำหน้าที่บริหารจัดการ กำกับดูแลหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร์ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งหัวหน้าที่ดี นอกจากจะต้องมีทักษะในด้านการบริหารจัดการที่ดีแล้ว ยังต้องมีภาวะผู้นำที่ดีด้วย

มีคนจำนวนมากเชื่อว่า คนที่จบทางด้านบริหารสามารถไปบริหารอะไรก็ได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วความเชื่อเชื่อดังกล่าวนั้นไม่เป็นจริงเสมอไป การที่จะก้าวมาเป็นหัวหน้า หรือนักบริหารที่สามารถบริหารองค์กร หน่วยงาน บริษัท ฯลฯ ที่ดีนั้น ไม่ใช่อาศัยแต่เพียงแค่ศึกษามาทางบริหารเท่านั้น แต่ยังมีปัจจัยอีกหลายๆ ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นผู้นำ ที่มีอยู่ในตัวของผู้นั้น

หลายๆ คนอาจจะมองว่าการเป็นผู้นำกับการเป็นหัวหน้า หรือผู้บริหารนั้นเป็นสิ่งเดียวกัน มีความหมายคล้ายกันคือ มีหน้าที่นำองค์กรไปสู่วัตถุประสงค์ที่วางไว้ แต่อาจจะไม่ทราบว่าผู้นำกับผู้หัวหน้านั้นต่างกันอย่างไร เราจึงขอแสดงความแตกต่างระหว่าง หัวหน้า กับ ผู้นำ ไว้ให้เห็นในตารางด้านล่างนี้

ความแตกต่างระหว่าง

หัวหน้า กับ ผู้นำ
ผู้ใต้บังคับบัญชาคือลูกน้อง 1 ผู้ใต้บังคับบัญชาคือผู้ร่วมงาน
สั่งให้ลูกทีมมาทำงานตรงเวลา 2 ผู้นำมาทำงานก่อนเวลา
ผลักดันให้ทำงานด้วยตนเอง 3 ฝึกให้ทำงาน พร้อมคอยชี้แนะและช่วยเหลือ
ใช้อำนาจของตนที่มีอยู่ตามตำแหน่ง 4 ใช้ไมตรีจิต สันถวไมตรี ให้เกิดศรัทธา
สร้างความกดดัน ตื่นตระหนกก่อให้เกิดความกลัว 5 สร้างความกระตือรือร้นม ก่อให้เกิดความศรัทธา
แทนตัวเองว่า "ฉัน" 6 แทนตัวเองว่า "พวกเรา"
เมื่อเกิดปัญหาจะบ่น,ตำหนิ,ตัดปัญหา 7 เมื่อเกิดปัญหาพยายามแก้ปัญหา
รู้ว่าควรทำงานต่างๆ อย่างไร 8 แสดงให้เห็นว่าควรทำงานต่างๆ อย่างไร
ทำให้การทำงานดูน่าเบื่อหน่าย 9 ทำงานการทำงานดูเป็นเรื่องสนุก
ใช้คนที่เป็นงานในการทำงาน 10 พัฒนาคนในทีมงานให้ทำงานได้
รับแต่ความไว้วางใจจากทีมงาน 11 ให้ความไว้วางใจทีมงาน
ออกคำสั่งแต่เพียงอย่างเดียว 12 ตั้งคำถาม รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
ออกคำสั่งให้ไปทำงาน 13 ขอความร่วมมือและเชิญชวนทุกคนพร้อมอกพร้อมใจกันไปปฏิบัติหน้าที่
 มองหาคนทำผิด 14  แอ่นอกรับความผิด
boss-pic leader-pic

จากตารางด้านบนเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของ "หัวหน้า" และ "ผู้นำ" ได้เป็นอย่างดี ที่แม้ว่าจะมีวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายในเรื่องต่างๆ ขององค์กรเหมือนกัน แต่บุคลิก และวิธีการปฏิบัติของทั้ง 2 คนนี้ แตกต่างกัน ซึ่งสามารถเรียกได้ว่าเป็นความเหมือนบนความแตกต่าง

 

ปัจจุบันนี้ความเป็นผู้นำได้รับการกล่าวถึงเป็นเป็นอย่างมากในวงการบริหารขององค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานในภาครัฐ หรือภาคเอกชน สาเหตุที่ความเป็นผู้นำได้รับความสนใจกันมากขึ้นก็เพราะว่า พลวัตรที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นจากสิ่งแวดล้อม แนวคิด ค่านิยม ล้วนแต่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนบางครั้งการใช้หลักการบริหารแบบดั้งเดิมแต่เพียงอย่างเดียวแบบสมัยก่อน ที่เคยปฏิบัติมาอาจจะไม่ได้ผล หรืออาจจะตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างไม่ทันการ

 

ศาสตร์และศิลป์ของการเป็นผู้นำนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุมาก แก่ประสบการณ์ ตำแหน่งสูง หรือมีอำนาจใดๆ มาหนุน ไม่ใช่ "แก่เพราะกินข้าว เฒ่าเพราะอยู่นาน" แล้วจะได้เป็นผู้นำที่สมบูรณ์ แต่เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา

ปัจจุบันโรงแรมในประเทศไทยจำนวนมากประสบปัญหาด้านบุคลากรที่มีหัวหน้าต่างๆ อยู่เป็นจำนวนมาก แต่หัวหน้าที่มีอยู่เหล่านั้นขาดภาวะผู้นำ จึงทำให้ไม่สามารถพัฒนาทีมงานของตนเองให้ปฎิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายใหม่ๆ เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งอื่นๆ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันได้

สรุป

หัวหน้า คือ ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง มีอำนาจหน้าที่ตามกฎบริษัท หรือองค์กร แต่ ภาวะผู้นำ เป็นลักษณะในตัวบุคคลที่ทำให้ผู้อื่นยอมรับนับถือและศรัทธา ก่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงาน ผู้นำจึงมีความหมายที่โดดเด่นกว่าการเป็นหัวหน้ามากมาย

Last modified onTuesday, 08 April 2014 08:31
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

Login to post comments