Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

การแนะนำพนักงานใหม่ในโรงแรม

การแนะนำพนักงานใหม่ที่จะเข้ามาร่วมงานกับโรงแรมให้พนักงานทั้งหลายในโรงแรมได้รู้จักเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของแผนก HR ที่ควรจะต้องดำเนินการก่อนการเริ่มทำงาน เพื่อให้พนักงานเก่าได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ที่จะมาร่วมงาน สร้างความอบอุ่นและประทับใจให้กับพนักงานใหม่ที่เข้ามาร่วมงานในองค์กร และเริ่มต้นทำงานด้วยกันได้อย่างราบรื่น

HR ในหลายๆ โรงแรมในปัจจุบันละเลยที่จะสร้างบรรยากาศการต้อนรับที่อบอุ่นแก่พนักงานใหม่ และสร้างบรรยากาศการร่ำลาที่ประทับใจให้แก่พนักงานเก่าที่ลาออกไป ใครจะมา ใครจะไป ก็ทำได้เพียงเอารูป ชื่อ และตำแหน่งงาน ไปปะติดไว้ที่บอร์ดใน Staff Canteen เพื่อแจ้งให้พนักงานที่ไปกินอาหารได้รับทราบ ซึ่งพนักงานโรงแรมหลายๆ คน ก็ไม่เคยได้ให้ความสนใจจะเข้าไปดู และพนักงานโรงแรมอีกหลายคนก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสไปกินอาหารที่ห้องอาหารของพนักงานก็จะไม่ทราบข้อมูลเหล่านี้

ในการดำเนินธุรกิจโรงแรมนั้นพนักงานถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการให้บริการ และเป็นทรัพยากรของโรงแรมที่สามารถนำมาใช้สร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจได้เป็นอย่างมาก ดังนั้นโรงแรมทั้งหลายที่เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ จะให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานของตนเองตั้งแต่ก่อนเข้ามาร่วมงานไปจนกระทั่งจากออกไปจากโรงแรม เพื่อให้พนักงานทุกคนรู้อบอุ่นที่ได้ร่วมทำงานกับพนักงานอื่นๆ มีความระลึกถึงเมื่อไปทำงานในองค์กรใหม่ ซึ่งเป็นการเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรได้อีกด้วย

ในการต้อนรับพนักงานที่เข้ามาร่วมงานใหม่นั้น HR ควรที่จะทำการสื่อสารภายในองค์กรในลักษณะจดหมาย หรืออีเมล์ แจ้ง ผู้บริหาร หัวหน้าแผนก พร้อมกับติดประกาศให้พนักงานทั่วไปได้รับทราบก่อนวันเริ่มปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานใหม่ พร้อมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพนักงานว่าเป็นใคร เข้ามารับตำแหน่งใด อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของใคร มีวุฒิการศึกษาด้านใด มีประสบการณ์การทำงานมาจากที่ใดบ้าง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะช่วยให้พนักงานภายในโรงแรมได้รู้จักพนักงานใหม่ก่อนการเริ่มงาน และเมื่อพนักงานใหม่มาเริ่มงาน ก็จะไม่รู้สึกแปลกหน้า

สำหรับพนักงานใหม่ที่มาปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งสูงๆ ในโรงแรม ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญเป็นกรณีพิเศษ โดยอาจจะทำจดหมายหรืออีเมล์แนะนำพนักงานใหม่ด้วยตนเอง และอาจจะมีการจัดงานแนะนำตัวอย่างเป็นทางการที่ห้องอาหารของพนักงานในช่วงกลางวัน จะเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่พนักงานใหม่ได้เป็นอย่างดี

ในกรณีที่พนักงานใหม่เป็นตำแหน่งที่สำคัญ และมีหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นตัวแทนของทางโรงแรมในการติดต่อธุรกิจกับหน่วยงานภายนอก ผู้บริหารโรงแรมควรที่จะทำจดหมาย หรืออีเมล์แนะนำพนักงานใหม่แก่หน่วยงานต่างๆ ภายนอกโรงแรมให้รับทราบอย่างเป็นทางการ เพื่อให้การติดต่อกิจธุระต่างๆ ของโรงแรมเป็นไปอย่างราบรื่น

Last modified onFriday, 12 September 2014 09:11
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

Login to post comments