Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Morning Brief สิ่งสำคัญที่โรงแรมจำเป็นต้องมี

โรงแรมก็เหมือนกับองค์กรทั่วๆ ไป ที่จะต้องมีการจัดประชุมในเรื่องต่างๆ อยู่เป็นประจำ ซึ่งนอกจากการประชุมอย่างเป็นทางการที่มีการกำหนดผู้เข้าร่วมประชุม มีระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจน มีการบันทึกและรายงานการประชุมตามระเบียบแบบแผนทั่วไปแล้ว โรงแรมที่มีการบริหารจัดการที่ดี ก็จะยังจะจัดให้มี Morning Brief เป็นประจำทุกวันอีกด้วย

ในการบริหารจัดการโรงแรมโดยทั่วไปแล้ว โรงแรมส่วนใหญ่จะกำหนดให้มี Morning Brief เป็นประจำทุกเช้า โดยมี GM หรือผู้ที่มีตำแหน่งสูงสุดในวันนั้น (ในกรณีที่ GM ไม่ได้เข้าร่วม) เป็นประธาน และมี Department Heads ที่เป็นผู้บริหารฝ่ายต่างๆ และหัวหน้าแผนกปฏิบัติการต่างๆ เข้าร่วม เพื่อรายงานสรุปการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ผ่านมา และแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานในแต่ละวันให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้รับทราบ เพื่อจะได้นำข้อมูลไปแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ หรือนำไปปฏิบัติต่อไป

การจัด Morning Brief ของโรงแรม ส่วนใหญ่จะจัดตอนสายๆ หลังจากที่ GM และหัวหน้าแผนกต่างๆ ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ และได้อ่าน Logs Book ของผู้หน้าที่กะกลางคืน และ Night Manager ต่างๆ แล้ว ถ้าพบว่าการปฏิบัติงานในคืนที่ผ่านมาไม่เป็นด้วยความราบรื่นก็จะนำเอาข้อมูลต่างๆ จาก Logs Book ไปพูดคุยใน Morning Brief สอบถามรายละเอียด ที่มา ที่ไป และรายละเอียดในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้ทุกคนรับทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งปรึกษาหารือในเบื้องต้นเกี่ยวกับการหามาตรการป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต ถ้าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน มีรายละเอียดมาก GM อาจจะมีการเรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นมาประชุมนอกรอบเป็นการเฉพาะต่อไป

ในกรณีที่มีการออก Internal Memo โดยฝ่ายต่างๆ และ GM ได้ตรวจพิจารณา และอนุมัติเรียบร้อยแล้ว GM ก็จะนำเอา Internal Memo ที่ผ่านการอนุมัติมาแจ้งให้แก่ผู้ที่เข้าร่วม Morning Brief เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปฎิบัติ หรือดำเนินการต่อไป ซึ่งถ้า GM แจ้งแล้ว และยังมีใครติดใจสงสัยรายละเอียดประการใด ก็สามารถที่จะสอบถามจากหน่วยงานที่เป็นผู้ออก Internal Memo ได้ในทันทีเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจตรงกัน

Morning Brief ไม่ถือว่าเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการ เพราะจะไม่มีการแจ้งเชิญประชุม จัดทำระเบียบวาระ บันทึก และรายงานการประชุม เหมือนการประชุมปกติโดยทั่วไป แต่จะถือปฏิบัติกันตามธรรมเนียม หากผู้ใดไม่สามารถเข้าร่วมได้ ก็สามารถที่จะมอบหมายให้ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชารองลงไปเข้าร่วมได้ ลำดับการพูดในที่ประชุมก็จะเป็นไปในลักษณะ Around the Table เริ่มต้นโดยประธาน แล้วให้คนที่นั่งถัดไปทางด้านใดด้านหนึ่งพูดเป็นลำดับต่อไป แล้ววนไปจนรอบโต๊ะ แล้วจึงกลับมาจบที่ประธานสรุป ก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้น Morning Brief ในแต่ละวัน แต่ถ้าคนใดมีเรื่องที่ต้องการจะพูดคุยกับใครเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะโดยต้องการให้ GM อยู่ด้วย ก็จะขอคุยนอกรอบหลังเสร็จสิ้น Morning Brief

ถ้าไม่มี Case พิเศษ Morning Brief จะใช้เวลาไม่นานนัก เพราะผู้เข้าร่วมจะได้ไป Brief ให้พนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับทราบ และปฎิบัติหน้าที่ปกติกันต่อไป และเรื่องที่จะนำมาพูดคุยกันใน Morning Brief ก็ต้องไม่ใช่เรื่องสำคัญที่ต้องการให้มีการจดบันทึก และรายงานการประชุมอย่างเป็นทางการ

โรงแรมบางแห่งอาจจะมี Corporate Office ตั้งอยู่ต่างสถานที่และต้องการให้พนักงาน Corporate Office เช่นฝ่ายขาย มีส่วนร่วมใน Morning Brief ก็อาจจะจัดระบบ Tele-Conference มาใช้ เพื่อให้สามารถทำการประชุมทางไกลร่วมกันได้

Last modified onSaturday, 13 December 2014 09:53
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

Login to post comments