Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

การมอบหมายงานใหม่ให้พนักงาน

พนักงานของทุกองค์กร นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักที่กำหนดไว้ใน Job Description ของพนักงานแต่ละตำแหน่งแล้ว ทางองค์กร หรือหัวหน้างานอาจจะมีการมอบหมายงานใหม่ๆ ให้พนักงานเพิ่มเติมทั้งในลักษณะของงานเฉพาะกิจที่มอบหมายให้เป็นครั้งคราว และงานประจำที่ต้องดำเนินการและรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเงื่อนไขนี้มักจะเขียนไว้ตอนท้ายของ Job Description ของแต่ละตำแหน่ง

การมอบหมายงาน (Task/Job Assignment) เป็นสิ่งที่ทางองค์กรจำเป็นต้องดำเนินการเมื่อมีงานใหม่ๆ เกิดขึ้นจากนโยบายบริษัท หรือความจำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร หรือของแผนกใดแผนกหนึ่ง ซึ่งงานใหม่นี้จำเป็นต้องมีผู้ที่เหมาะสมรับไปดำเนินการโดยที่ยังไม่ได้ขออัตราพนักงานใหม่เพิ่มเติม

งาน (Task/Job) ใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้นที่มีปริมาณไม่มากนัก ไม่ใช่งานที่ต้องการผู้เชียวชาญเฉพาะ และไม่ใช่งานหลักสามารถที่จะมอบหมายให้แก่พนักงานที่มีอยู่แล้วที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถนัด เหมาะสม หรือมีศักยภาพรับไปดำเนินการได้โดยไม่กระทบต่อหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของพนักงานผู้นั้น แต่ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นงานหลักที่ต้องดำเนินการ มีปริมาณงานที่มาก ต้องการผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และเชียวชาญเข้ามาดำเนินการ ทางแผนกที่รับผิดชอบงานใหม่นี้ก็ควรที่จะพิจารณาขอตำแหน่งพนักงานเพิ่มเพื่อมารับผิดชอบงานใหม่นี้เป็นการเฉพาะจะดีกว่า

ในการมอบหมายงานใหม่ๆ ให้พนักงาน ในลักษณะที่เป็นงานประจำต้องทำอย่างต่อเนื่องนั้น ทางหัวหน้าแผนกควรที่จะต้องทำบันทึกภายในโดยผ่านความเห็นชอบของ GM แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนได้รับทราบ เพื่อจะได้ติดต่อประสานงาน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม การไม่แจ้งให้ผู้อื่นได้รับทราบ อาจจะก่อให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติหน้าที่ และผู้ปฏิบัติอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือที่ดี ที่สำคัญต้องแจ้งให้พนักงานคนที่ได้รับมอบหมายรับทราบงานใหม่โดยละเอียดด้วยว่าจะต้องทำอะไร อย่างไรต่อไปในลักษณะของ SOP ที่ชัดเจน

นอกจากการแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแล้ว ทางหัวหน้าแผนกจะต้องแจ้ง HR ให้ทำการปรับ Job Description ของพนักงานคนนั้นเพิ่มเติมด้วย เมื่อมีการเปลี่ยนตัวผู้ปฎิบัติงานตำแหน่งนั้น จะได้มีการส่งต่องานกันได้อย่างครบถ้วนไม่ตกหล่น

การมอบหมายงานด้วยวาจาโดยที่ไม่มีการจัดทำเอกสารใดๆ ไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงนั้น เมื่อนานวันไปจะมีปัญหาในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมากทั้งจากตัวพนักงานผู้ปฏิบัติเอง หัวหน้าแผนกที่มีหน้าที่ในการบริหารงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น เมื่อมีเหตุขัดข้องหรือปัญหาเกี่ยวกับงานนั้นเกิดขึ้นจะไม่สามารถหาตัวผู้ที่ต้องรับผิดชอบได้ จะเกิดการโบ้ยกันไปมาระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง หากเป็นกรณีที่ร้ายแรงก็ไม่สามารถที่จะเอาผิดหรือลงโทษใครได้

ในการวางแผนการปฏิบัติงานแต่ละปี แต่ละแผนกควรจะต้องพิจารณาทบทวน (Review) ว่าในปีที่ผ่านมา มีการมอบหมายงานเข้ามาเพิ่มเติมมากน้อยเพียงใด และทางแผนกควรที่จะต้องมีการจัดอัตรากำลังพลใหม่ให้เหมาะสมกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ต้องมีการวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติ และประสิทธิผลที่ได้รับ และปรับแผนอัตรากำลังพลให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลงไป

Last modified onSunday, 14 December 2014 09:21
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

Login to post comments