Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

นโยบายที่ไม่แน่วแน่จะแย่เพราะธุรกิจชะงักงัน

วันนี้ขอหยิบยกเอาเรื่องความไม่แน่วแน่ในนโยบายของผู้บริหารระดับสูงมานำเสนอเพราะรู้สึกได้ว่าในขณะนี้มีโรงแรมและรีสอร์ทจำนวนไม่น้อยกำลังแกว่งไปมากับสถานการณ์แวดล้อม และวิกฤติการณ์ต่างๆ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายกันบ่อยมากจนผู้ที่รับหน้าที่ในการรับโนโยบายมาขับเคลื่อนและปฏิบัติปรับตัวกันไม่ทัน และส่งผลต่อความชะงักงันในการดำเนินธุรกิจขององค์กรกันไปเป็นแถวๆ

ก่อนหน้านี้เคยได้ยินมาว่าเจ้าของหรือผู้บริหารระดับสูงของโรงแรม/รีสอร์ทหลายๆ แห่งเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายของธุรกิจตนเองในทุกๆ ปี ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีนัก สำหรับคณะผู้บริหารระดับรองงลมา และผู้ปฏิบัติการยังพอรับมือไหว ตลอดจนคู่ค้างทาธุรกิจก็ยังพอรับได้ในแนวนโยบายที่เปลี่ยนไปในแต่ละปี แต่ในขณะนี้พบว่ามีหลายแห่งเกิดเปลี่ยนแปลงนโยบายกันรายไตรมาส รายเดือน รายวัน กันเลยทีเดียว ทั้งนี้เป็นเพราะเจ้าของหรือผู้บริหารระดับสูงของโรงแรม/รีสอร์ทจำนวนไม่น้อย ไปรับฟังข้อมูล การบอกเล่ามาจากบุคคลภายนอกมาแบบผิวเผินแล้วเกิดการคล้อยตามโดยไม่ได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลหรือคำบอกเล่าเหล่านี้ให้ถ่องแท้ ตลอดจนวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและทรัพยากรทางธุรกิจของตนเองว่าข้อมูลข่าวสาร หรือคำบอกเล่าที่ได้ยินมานั้น เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองหรือไม่ ดังคำเปรียบเปรยที่ว่า "เห็นช้างขี้ แล้วขี้ตามช้าง" ฟังแต่ข้อมูลภายนอกมา โดยไม่ฟังข้อมูล ข้อเท็จจริงจากผู้บริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการภายในที่คลุกคลีอยู่กับธุรกิจ

ตามหลักการของการบริหารจัดการธุรกิจและองค์กรโดยทั่วไปแล้ว จะแบ่งระดับของแผนการบริหารจัดการธุรกิจหรือองค์กรออกเป็น 3 ระดับดังนี้

  1. ระดับนโยบาย : เป็นการกำหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ของธุรกิจหรือองค์กรว่าจะเดินไปในทิศทางใด โดยปกติแล้วจะมีการกำหนดกันไว้เป็น ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว
  2. ระดับกลยุทธ์ : เป็นการนำเอานโยบาย ยุทธศาสตร์ มาสร้างกลยุทธ์ เพื่อขับเคลื่อนให้ไปในทิศทางที่นโยบายได้กำหนดไว้ ภายในกรอบเวลาของนโยบาย หรือยุทธศาสตร์หลักที่วางไว้ในระยะต่างๆ
  3. ระดับปฎิบัติการ : เป็นการนำเอากลยุทธ์ต่างๆ มาจัดทำเป็นแผนการปฎิบัติต่างๆ ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับผู้ปฎิบัติงานเป็นจำนวนมาก โดยปกติจะเป็นการวางแผนแบบปีต่อปี และปรับเปลี่ยนรายละเอียดเล็กๆ น้อย ไปตามสถานการณ์

การที่นโยบายของผู้บริหารระดับสูงเปลี่ยนแปลงไปมาบ่อยๆ ย่อมส่งผลต่อแผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติการที่ได้มีการจัดทำไว้แล้วล่วงหน้า ก่อให้เกิดภาวะชะงักงัน และใช้เวลาในการคิดหากลยุทธ์ใหม่ๆ มารองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติการเพื่อปรับเปลี่ยนแผนการปฎิบัติใหม่ ซึ่งนอกจากจะเสียเวลาแล้ว ก็อาจจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นด้วย นอกจากนั้นช่วงเวลาที่ผ่านเลยไป อาจจะทำให้ไม่สามารถดำเนินกลยุทธ์ และแผนการปฏิบัติให้ทันช่วงเวลา และโอกาสทางธุรกิจในปีนี้ได้ ก็จะต้องรอต่อไปอีก 1 ปี จึงจะมีโอกาสได้นำเอากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการใหม่มาใช้ให้เกิดผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำ Contract Agreement กับ Travel Partner ทั้งหลายที่จะต้องทำกันไว้ล่วงหน้าเป็นปีๆ รวมทั้งการทำสัญญากับ Supplier ทั้งหลายไว้ล่วงหน้า และทำสัญญากันไว้เป็นปีด้วย ซึ่งเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารระดับสูงของโรงแรมจำนวนมากไม่ได้ตระหนักในเรื่องนี้ ส่งผลให้เกิดความชะงักงัน เสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในภายหลัง

นอกจากนั้น การเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายของผู้บริหารระดับสูงแบบกระทันหันในลักษณะของการ "หักศอก" ยังจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของคณะผู้บริหารระดับกลางและผู้ปฏิบัติงาน กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายที่ได้มีการทาบทามทางธุรกิจ มีการเจรจาต่อรองในเรื่องต่างๆ กันไว้ก่อนหน้า ที่ต้องเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกไป เมื่อเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารระดับสูงของโรงแรมเกิดเปลี่ยนใจในภายหลัง ทำให้ขาดความเชื่อมั่นในการที่จะร่วมทำธุรกิจระหว่างกันต่อไป อีกทั้งยังจะก่อให้เกิดความยุ่งยากตามมาได้อีกไม่น้อย ในบางกรณีก็มีคำว่า "เสียผู้ใหญ่" กันไปเลยทีเดียว และเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นที่กล่าวขานและบอกต่อๆ กันไปในแวดวงธุรกิจอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อภาพลักษณ์ขององค์กรยากต่อการตามไปชี้แจงแถลงไขหรือแก้ข่าวได้ในภายหลัง

บทสรุป

ทุกครั้งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายของเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารระดับสูง ย่อมส่งผลให้เกิด "สูญญากาศ" และค่าใช้จ่ายเพิ่มในการบริหารจัดการธุรกิจไม่มากก็น้อย และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกันบ่อยๆ ก็จะทำให้ธุรกิจเกิดการชะงักงัน นอกจะนั้นจะก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธา ถ้าเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารระดับสูงทั้งหลายมีพฤติกรรม "เขียนด้วยมือ ลบด้วยเท้า" ก็ยากที่จะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายยอมรับได้ในความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารระดับกลางและผู้ที่ชำนาญการ ส่วนระดับปฏิบัติการทั้งหลายก็จะกลายเป็นทำงานไปวันๆ และพร้อมที่จะเปลี่ยนไปทำงานที่ใหม่เมื่อมีโอกาส

Last modified onTuesday, 20 January 2015 16:13
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

Login to post comments