Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

การบริหารจัดการโรงแรมที่ดีต้องมีระบบ

เมื่อพนักงานโรงแรม/รีสอร์ท ที่เป็น Key Person ทำงานกับโรงแรมมานาน มายื่นใบลาออกต่อผู้บริหาร มักจะมีเหตุผลประการหนึ่งที่พนักงานแจ้งให้ทราบคือต้องการไปศึกษาหาประสบการณ์ และเรียนรู้ระบบการทำงานใหม่ๆ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานในอนาคต ผู้บริหารบางรายไม่เข้าใจ ก็พยายามขวนขวายลงทุนหาระบบ Property Management System (PMS) ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมาใช้ เพื่อให้พนักงานทั้งหลายมีระบบที่ดีไว้ใช้งาน โดยไม่มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และระบบการทำงานของโรงแรมให้ทัดเทียมกับระบบการบริหารจัดการโรงแรมยุคใหม่ที่พนักงานโรงแรมทั้งหลายต้องการศึกษาและเรียนรู้

การบริหารจัดการโรงแรม/รีสอร์ทในบ้านเราในขณะนี้ส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะทำตามคำสั่งการของเจ้าของหรือผู้บริหารระดับสูงของโรงแรมที่ไม่ได้มีการเขียนกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร การบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และการตัดสินใจแก้ปัญหาของพนักงานทั้งหลายเป็นไปในลักษณะงานเฉพาะหน้าแบบไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด บางรายที่ไม่กล้ารับผิดชอบก็ต้องรอให้เจ้าของหรือผู้บริหารระดับสูงมาช่วยตัดสินใจแก้ปัญหาให้ แม้แต่ในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่ประสบกันอยู่กันเป็นประจำทำให้เจ้าของหรือผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถขยับตัวเองไปไหนได้ ต้องคอยนั่งตัดสินใจ และแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง ต่างจากโรงแรมเชนจากต่างประเทศ และโรงแรมที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ที่จะมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และปฏิบัติการต่างๆ ไว้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถศึกษาและนำไปปฏิบัติ ตัดสินใจหน้างานได้ ทำให้โรงแรม/รีสอร์ทสามารถเดินไปได้โดยอัตโนมัติโดยไม่หยุดชะงักเพื่อรอรับคำสั่ง หรือคำชี้แนะในการดำเนินการขั้นต่อไป ระบบการทำงานเหล่านี้ต่างหากที่พนักงานทั้งหลายต้องการให้องค์กรนำมาใช้ และพัฒนาให้เข้ากับการบริหารจัดการโรงแรมยุคใหม่ ซึ่งถ้าเป็นโรงแรมแบรนด์ดังจากต่างประเทศแล้ว จะมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานใหม่ๆ ให้โรงแรมในเครือ ในสังกัดของตนเองไปใช้อยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และให้ได้ความเป็นเลิศในการให้บริการ ไม่ใช่ระบบ PMS ที่มีชื่อเสียงระดับโลก (แต่ถ้ามีไว้ใช้ได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดี)

สำหรับการบริหารจัดการโรงแรม/รีสอร์ท ทั้งหลายนั้นควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบหลักๆ ดังต่อไปนี้

  1. การจัดองค์กร (Oranization) : ต้องมีความชัดเจนในผังองค์กร สายงานการบังคับบัญชา การรายงานผลการปฏิบัติต่างๆ ตลอดจนมอบหมายสิทธิ์ในการการพิจารณาความดีความชอบ โดยผู้ที่รับผิดชอบสายงานนั้นๆ ถ้าปราศจากเอกสิทธิ์ในการพิจารณาความดีความชอบให้แก่พนักงานในสายงาน จะทำให้ผู้บริหารสายงานนั้นๆ ขาดความเชื่อถือ ไม่สามารถสั่งการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. การมอบหมายงานหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description & Assignment) : ต้องมีความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง ตลอดจนการมอบหมายอำนาจการตัดสินใจต่างๆ ถ้าปราศจากสิ่งนี้แล้ว พนักงานแต่ละตำแหน่งจะไม่มีความชัดเจนในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง จะปฏิบัติหน้าที่หลักๆ ที่คิดว่าใช่ และจะตัดสินใจต่างๆ ในลักษณะที่เอาตัวรอดมากกว่าการเผชิญและแก้ปัญหาเพื่อองค์กร หากมีการมอบหมายงานใหม่ๆ ให้แก่พนักงานคนใดคนหนึ่งเพิ่มขึ้นและจะมีความสัมพันธ์หรือมีผลต่อการปฎบัติหน้าที่ของพนักงานอื่นๆ ในองค์กร จำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ทุกคนได้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการ
  3. การกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operation Procedures หรือ SOP) : ต้องมีแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ไว้ให้พนักงานตำแหน่งปฎิบัติตามอย่างชัดเจน เพือให้ทุกคนปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน หากมีความผิดพลาดในกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติ และส่งผลเสียหายต่อธุรกิจ สามารถนำมาใช้อ้างอิงในการพิจารณาบทลงโทษพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามได้ ซึ่งในส่วนนี้ทางโรงแรมต้องมีการชี้แจงใหัพนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และหัวหน้าแผนกทั้งหลายต้องทำการฝึกอบรมให้พนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักอยู่ตลอดเวลา ไมใช่มีเก็บไว้ในตู้เก็บเอกสารแต่เพียงอย่างเดียว โรงแรมเชนทั้งหลายมักจะส่งแขกลึกลับ (Mystery Guest) มาใช้บริการเพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตาม SOP ของแบรนด์ที่กำหนดไว้เป็นประจำ
  4. การสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร (Good Governace) : เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย มีหลักการและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ชัดเจน ทุกคนยอมรับได้ ไม่ปล่อยให้ผู้ใดผู้หนึ่งลุแก่อำนาจ และดำเนินการเรื่องใดรื่องหนึ่งตามอำเภอใจ มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ ไม่เอารับเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ยึดหลักคุณธรรม (moral)
  5. การพัฒนาทักษะทางอาชีพการงาน (Professional Skill Development) : เป็นสิ่งหนึ่งที่พนักงานในทุกองค์กรต้องการที่จะพัฒนาทักษะต่างๆ ในสายงานอาชีพของตนเอง ให้มีความรู้แปลกๆ ใหม่ให้ทัดเทียมกับโลกภายนอก หลายๆ องค์การขาดการพัฒนาทักษะให้แก่พนักงานของตนเอง ทำให้พนักงานขวนขวายที่จะไปศึกษาหาความรู้จากภายนอก และอาจจะส่งผลต่อการเปลี่ยนงานได้ในที่สุด
  6. การสร้างเส้นทางอาชีพ (Career Path) : การกำหนดเส้นทางอาชีพที่ชัดเจนให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานในองค์กรเกิดความภักดีต่อองค์กร และมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาตนเองไปสู่จุดหมายที่ตนเองต้องการได้โดยที่ไม่ต้องลาออกไปทำงานที่อื่นเพื่อการปรับตำแหน่งใหม่ของตนเอง

ระบบต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นระบบการบริหารจัดการที่พนักงานทั้งหลายต้องการเรียนรู้และศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดอาชีพการงานของตนเอง หาใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหลายที่นำมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพแต่อย่างใด (แต่ถ้ามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีไว้ใช้งานก็จะเป็นการดีต่อการบริหารจัดการโรงแรมเองด้วย)

โรงแรม/รีสอร์ททั้งหลายควรที่จะต้องมีการสร้าง และพัฒนาระบบต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วให้มีความทัดเทียมกับระบบที่แบรนด์โรงแรมดังๆ นำมาใช้ และปรับปรุงให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งนอกจากจะช่วยให้สามารถบริหารจัดการโรงแรมได้อย่างอัตโนมัติแล้ว ก็จะได้ชื่อว่ามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

© ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้คัดลอกไปเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเป็นลายลักษณ์อักษร

Last modified onThursday, 22 January 2015 11:54
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

Login to post comments