Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Service Charge กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรม

เงินค่าบริการ หรือ Service Charge ที่โรงแรมหรือรีสอร์ทจำนวนมากจัดเก็บมาจากลูกค้า และนำมาแบ่งปันเป็นรางวัลให้แก่พนักงานในแต่ละเดือนนั้น มักจะถูกหยิบยกมาเปรียบเทียบกันอยู่เสมอในแวดวงพนักงานโรงแรม และถ้าโรงแรม/รีสอร์ทแห่งใดมี Service Charge ที่สูง ก็จะเป็นแรงดึงดูดใจให้มีผู้ไปสมัครงานเป็นจำนวนมากเมื่อมีการเปิดรับสมัครพนักงานใหม่

แม้ว่าโรงแรม/รีสอร์ททั้งหลายที่มีการเรียกเก็บ Service Charge จากแขกมาแขกในอัตรา 10% ที่เท่ากัน แต่ไม่มีกฎหมายใดๆ กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินส่วนนี้ไว้ให้โรงแรม/รีสอร์ทปฎิบัติตามไปในทิศทางเดียวกัน จึงเกิดความเหลื่อมล้ำกันในการจ่าย Service Charge ให้แก่พนักงานของโรงแรม/รีสอร์ททั้งหลาย ซึ่งนอกจากราคาค่าห้องพัก และราคาสินค้าและบริการต่างๆ ของโรงแรม/รีสอร์ทที่แตกต่างกัน ผลการดำเนินงานด้านการตลาดและการขาย ส่งผลต่อรายได้ของโรงแรมและ Service Charge ที่แตกต่างกันแล้ว แนวนโยบายในการบริหารจัดการกิจการระยะสั้นและระยะยาวของโรงแรม/รีสอร์ทแต่ละแห่ง ก็ส่งผลต่อความแตกต่างของ Service Charge เหล่านี้ด้วยไม่ใช่น้อย

ถ้าเราสักเกตุให้ดีๆ เราจะพบว่า แม้จะเป็นโรงแรม/รีสอร์ทในระดับเดียวกันราคาค่าห้องพักบริการต่างๆ ใกล้เคียงกัน มีลูกค้ากลุ่มเดียวกัน อัตราการเข้าพักไล่เลี่ยกัน โรงแรมที่บริหารโดยเชนต่างชาติ หรือมีคณะผู้บริหารต่างชาติเข้ามาบริหาร จะมีค่า Service Charge ที่สูงกว่าโรงแรมที่บริหารโดยเจ้าของหรือโดยคณะผู้บริหารที่เป็นคนไทย ที่มักจะเป็นเช่นนั้นหาใช่ความไร้ประสิทธิภาพหรือความไม่โปร่งใสในการบริหารจัดการ Service Charge ที่ได้รับมาจากลูกค้าของเจ้าของหรือคณะผู้บริหารคนไทยด้วยกันเอง แต่ยังมีแนวความคิด และรูปแบบการบริหารจัดการอีกหลายประการที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องที่ส่งผลให้เกิดความแตกต่างของ Service Charge อีกมากมาย

  1. การจัดอัตรากำลังพล (Work Force) : โรงแรม/รีสอร์ทที่บริหารโดยเชน หรือคณะผู้บริหารชาวต่างชาติ จะจัดอัตรากำลังพลที่เป็นพนักงานประจำไว้เท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในลักษณะของ Economy of Scale และทฤษฎี Lean Manufacturing/Management ซึ่งมี Tactic หลักอย่างหนึ่งก็คือการประกาศรับสมัครพนักงานใหม่เข้ามาเพิ่มเมื่อใกล้ๆ จะถึง High Season โดยอาศัย Service Charge ในช่วง High Season ของปีที่ผ่านมาดึงดูดพนักงานที่มีคุณภาพจากโรงแรม/รีสอร์ทอื่นๆ ซึ่งจะใช้เวลาในการฝึกอบรมงานกันไม่นานนัก (มีระบบการฝึกอบรมที่ดี) แต่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ใกล้เคียงกับมาตรฐานของตนเอง เมื่อหมด High Season ก็ปลดพนักงานที่รับเข้ามาใหม่ส่วนใหญ่ออกด้วยเหตุผลที่ว่า "ไม่ผ่านการทดลองงาน" จะเก็บไว้ก็แต่พนักงานที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็น "หัวกะทิ" เพียงไม่กี่คน และหาทางบีบพนักงานเก่าที่เป็นพนักงานประจำที่มีประสิทธิภาพถดถอยหรือเริ่มจะมีปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ออกไปในภายหลัง (โดยเฉพาะคนที่เงินเดือนสูงๆ) ในกรณีเช่นนี้ แม้ว่าทางโรงแรมจะมีพนักงานมาให้บริการแขกอยู่เป็นจำนวนมาก แต่พนักงานที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับ Service Charge เต็มๆ ตามหลักเกณฑ์ของโรงแรมนั้นก็มีอยู่ไม่มากนัก โรงแรม/รีสอร์ทเหล่านี้จะมี Service Charge ในช่วง High Season และ Peak Season ที่สูงมากๆ เพราะค่าห้องสูงจำนวนพนักงานประจำที่เป็นตัวหารมีน้อย
  2. การจัดสรรค่าบริการให้แก่ผู้บริหาร (The Management Service Charges) : คณะผู้บริหารจากเชน หรือคณะผู้บริหารชาวต่างชาติ จะไม่ได้รับการการจัดสรรส่วนแบ่งที่เป็น Service Charge ที่เรียกเก็บมาจากแขก เพราะคณะผู้บริหารเหล่านี้จะได้ส่วนแบ่งจากค่าธรรมเนียม (Fee) จากรายได้รวมของโรงแรม/รีสอร์ท ที่บริหารอยู่แล้วในลักษณะถ้ารายได้มาก ก็จะได้ค่าธรรมเนียมส่วนนี้มากขึ้นด้วย ตรงจุดนี้ไม่ใช่คณะผู้บริหารไม่รับ Service Charge เพราะ "Spirit" แต่อย่างใด แต่คณะผู้บริหารได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่า "คุ้มค่ากว่า" ในกรณีนี้ก็จะทำให้ตัวหาร Service Charge น้อยลงไป สำหรับการบริหารงานโดยเจ้าของหรือคณะผู้บริหารคนไทยนั้น คณะผู้บริหารในระดับ Department Head ทั้งหลายก็มีโอกาสที่จะได้รับการจัดสรร Service Charge ในแต่ละเดือนด้วยเช่นกัน
  3. นโบบายการจัดสวัสดิการพนักงาน (Staff Welfare) : คณะผู้บริหารจากเชน หรือคณะผู้บริหารชาวต่างชาติ จะบริหารจัดการรายได้ส่วนนี้ให้จบไปในระยะสั้นๆ ในช่วงของการบริหารจัดการของตนเองเท่านั้น เพื่อแสดงให้เห็นผลงานและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของตนเอง เพราะคณะผู้บริหารเหล่านี้ส่วนใหญ่เข้ามาบริหารในลักษณะของการทำ Contract ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ถ้าผลงานออกมาดีจึงจะมีสิทธิได้ต่อ Contract หรือเรียกร้องผลประโยชน์เพิ่มเติมได้ การบริหารจัดการโดยคำนึงถึงผลงานในระยะยาว อาจจะทำให้ผลงานระยะสั้นดูไม่ดี หรือถูกมองว่าไม่มีผลงาน Service Charge ของโรงแรมเหล่านี้จึงถูกนำออกมาจัดสรรให้จบไปในระยะสั้น โดยไม่ได้นำไปจัดสรรเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานในระยะยาว
  4. การบริหารเงินค่าบริการ (Service Charge Management) : คณะผู้บริหารของเชนโรงแรม หรือคณะผู้บริหารชาวต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะไม่เข้ามาบริหารจัดการรายได้ตรงส่วนนี้เพราะนอกเหนือหน้าที่ความรับผิดชอบ และโรงแรม/รีสอร์ท ในหลายๆ ประเทศไม่มีการจัดเก็บค่าบริการจากแขกแล้วมาแบ่งปันให้แก่พนักงาน การบริหารเงินส่วนนี้มักจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของพนักงาน (Staff Committee) เป็นผู้บริหารกันเอง จัดการกันเองได้โดยตรง ส่วนคณะกรรมการจะไปไปบริหารกันอย่างไรนั้น ไม่มีผลผูกพันธ์ทางกฎหมายใดๆ แต่คณะผู้บริหารชาวต่างชาติเหล่านี้ สำหรับโรงแรม/รีสอร์ท ที่มีเจ้าของหรือคณะผู้บริหารคนไทย มักจะบริหารจัดการเงินส่วนนี้เอง โดยมีการกันเงินส่วนหนึ่งไปจัดสรรเป็นสวัสดิการระยะยาวให้แก่พนักงานของตนเองเพิ่มเติม และเป็นเงินสวัสดิการด้านสังคมให้แก่พนักงาน (เช่น เงินใส่ซองช่วยงานต่างๆ ของพนักงาน ที่สังคมต่างชาติไม่มี) และมีการสำรองเงินส่วนหนึ่งไว้ใช้การันตี Service Charge ขั้นต่ำ เป็นสวัสดิการของพนักงานในยามวิกฤติที่ไม่สามารถดำเนินธุรกิจไปได้ตามเป้าหมาย ซึ่งพนักงานทุกคนก็ยังจะได้รับการดูแลจากเจ้าของและคณะผู้บริหารชาวไทยต่อไปเป็นอย่างดีเท่าที่จะสามารถแบกรับภาระต่างๆ ไหว ต่างจากการบริหารงานโดยคณะผู้บริหารจากเชนโรงแรมหรือชาวต่างชาติที่จะทำการปลดพนักงานส่วนหนึ่งออกทันทีที่ประสบกับภาวะวิกฤติและประเมินสถานการณ์แล้วคิดว่าน่าจะยืดเยื้อ ดังที่มีกรณีศึกษาจำนวนมากจากภาวะวิกฤติต่างๆ ในช่วงที่ผ่านๆ มาให้ศึกษากันได้
หมายเหตุ : ข้อมูลที่นำมานำมาบอกเล่ากันนี้  ไม่ว่าโรงแรมเชนจากต่างประเทศและโรงแรมมีคณะผู้บริหารชาว่ต่างประเทศ หรือเจ้าของโรแรมและคณะผู้บริหารชาวไทย ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดจะบริหารจัดการในลักษณะเช่นนี้เสียทั้งหมด

บทสรุป

การที่พนักงานโรงแรมทั้งหลายจะนำเอา Service Charge ของโรงแรมโน้น โรงแรมนี้มาเปรียบเทียบและวิพากวิจารณ์กันไปต่างๆ นาๆ เกี่ยวกับจำนวนเงินที่แตกต่างกันเป็นอย่างมากนั้น ควรที่จะได้ศึกษาถึงที่มาที่ไป และรูปแบบของการบริหารจัดการของแต่ละโรงแรมให้ถ่องแท้เสียก่อน อย่านำเอามาเปรียบเทียบกันทั้งๆ ที่มีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้เคลือบแคลงใจและไม่เชื่อถือในตัวเจ้าของและคณะผู้บริหารที่เป็นคนไทยด้วยกันเองว่าบริหารไม่โปร่งใส และเอาเปรียบพนักงาน (แต่โรงแรม/รีสอร์ทบางแห่งก็เป็นเช่นนั้นจริง)

ถ้าเรารักที่จำทำงานในอาชีพนี้ ต้องคิดให้นานๆ มองอนาคตไปให้ไกลๆ ว่าความมั่นคงในหน้าที่การงานของโรงแรม/รีสอร์ท แห่งใดมีให้เราในระยะยาวมากกว่า แต่ถ้าท่านหลังเพียงแค่ผลประโยชน์ตอบแทนจำนวนมากในระยะสั้นๆ ก็คงจะไม่ยากนักที่ท่านจะตัดสินใจ

© ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้คัดลอกไปเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเป็นลายลักษณ์อักษร

Last modified onFriday, 23 January 2015 12:35
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

Login to post comments