Menu

บทความยอดนิยม

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Lost and Found

สิ่งของที่พนักงานโรงแรมเก็บได้ภายทั้งภายในห้องพักแขก และในบริเวณโรงแรม ต้องส่งไปให้ Executivt Housekeeping หรือ Supervisor เพื่อติดตามนำส่งเจ้าของ หรือเก็บรักษาไว้ให้แขกที่อาจจะติดต่อเข้ามาแจ้งของหายในภายหลัง ถ้าเป็นกรณีที่แขกแจ้งว่ามีของหาย และยังไม่มีผู้ใดพบเห็น ก็ต้องลงบันทึกการแจ้งของหายไว้แล้วแจ้งให้พนักงานแผนกต่างๆ ของโรงแรมช่วยกันสอดส่องพื้นที่รับผิดชอบของตนหากพบเห็นก็นำกลับมาส่งคืนแขกต่อไป

ในการดำเนินธุรกิจโรงแรมจะมีแขกผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาใช้บริการกันเป็นจำนวนมากซึ่งแขกเหล่านี้มีโอกาสที่จะทำสิ่งของของตนเองสูญหายระหว่างการเข้าพัก และลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมเมื่อเช็คเอาท์กันอยู่เป็นประจำ สิ่งของเหล่านี้ แม้บางรายการอาจจะดูว่าเป็นสิ่งของเล็กๆ น้อยๆ ไม่มีมูลค่าแต่อย่างใด และมีแขกทำหายกันเป็นประจำ แต่อาจจะมีคุณค่าทางจิตใจต่อผู้ที่เป็นเจ้าของเป็นอย่างมากก็ได การค้นพบ การเก็บรักษาไว้ การหาทางนำส่งคืนเจ้าของ และการจำหน่ายจ่ายแจกสิ่งของเหล่านี้ให้แก่พนักงานที่พบในภายหลัง เป็นสิ่งที่ผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเนื่องนี้ต้องจัดการอย่างมีระบบ เป็นขั้นเป็นตอน

Standard Operating Procedures (SOP)

 1. ถ้าแขกที่พักอยู่ในโรงแรมแจ้งว่ามีสิ่งของตกหล่นหรือคาดว่าจะทำสูญหายภายในบริเวณโรงแรม Executive Housekeeping ต้องแจ้งเรื่องดังกล่าวใน Morning Brief เพื่อให้ทุกแผนกรับทราบ และช่วยกันตรวจสอบ และสอดส่องพื้นที่ในความรับผิดชอบของตนเอง -> Executive Housekeeping
 2. เมื่อพนักงานพบสิ่งของที่แขกลืมไว้ในห้องพัก หรือตกหล่นอยู่ในบริเวณต่างๆ ของโรงแรม พนักงานที่พบต้องนำสิ่งของนั้นส่งให้กับ Housekeeing Supervisor ในทันที -> All hotel staff
 3. Housekeeping Supervisor ทำการสอบข้อมูลเกี่ยวกับการพบสิ่งของนั้น ได้แก่รายการสิ่งของ ชื่อพนักงาน สถานที่ และเวลาที่พบ เพื่อบันทึกไว้เป็นข้อมูลและหลักฐาน ในสมุดบันทึกรายการ Lost & Found -> Housekeeping Supervisor
 4. ถ้าโรงแรมใช้ระบบ Property Management System (PMS) ที่มีระบบรองรับงานด้าน Lost & Found ให้บันทึกข้อมูลสิ่งของที่ค้นพบพร้อมรายละเอียดต่างๆ ลงในระบบ PMS เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายสามารถติดตามตรวจสอบรายการสิ่งของได้ -> Housekeeping Supervisor
 5. เก็บรักษาสิ่งของที่พบไว้ในตู้ Lost & Found ที่เก็บสิ่งของได้มิดชิด มีกุญแจล็อค และมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี -> Housekeeping Supervisor
 6. ถ้าสิ่งของที่พบ เป็นสิ่งของที่ราคาแพง หรือมีมูลค่าสูง ให้นำส่งสิ่งของนั้นต่อไปยัง Assistant General Manager, Manager on Duty หรือ General Manager เพื่อนำสิ่งของนั้นไปจัดเก็บในตู้นิรภัยของโรงแรม -> Housekeeping Supervisor
 7. ถ้ามีแขกโทรศัพท์ติดต่อเข้ามายังโรงแรมแจ้งว่ามีของหาย หรือลืมไว้ที่โรงแรม ให้ทำการโอนสายไปยังผู้ที่รับผิดชอบงานด้าน Lost & Found ในทันที -> Telephone Operator
 8. ตรวจสอบสมุดบันทึกรับแจ้งของหายว่ามีผู้ใดแจ้งไว้ก่อนหน้านั้นหรือไม่ ถ้ามีการแจ้งไว้แล้วก่อนหน้าให้ตรวจสอบดูว่าสิ่งของนั้นมีลักษณะตรงกันหรือไม่ ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าตรงกัน ให้ติดต่อกับผู้ที่แจ้งของหายไว้ให้รับทราบ และตรวจสอบความถูกต้องกับผู้ที่แจ้งไว้อีกครั้งหนึ่ง หากพบว่าทุกอย่างถูกต้องตรงกัน ให้เจ้าของมารับคืนที่โรงแรม โดยผู้รับสิ่งของคืนต้องมีเอกสารมาแสดงตน และลงนามรับของกลับไป หากไม่สามารถมารับสิ่งของด้วยตนเองได้ ทางโรงแรมอาจจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ (ทางโรงแรมจะคิดค่าบริการส่วนนี้หรือไม่ขึ้นอยู่กับนโยบายของทางโรงแรม) ถ้าแขกต้องการให้ทางโรงแรมเก็บรักษาไว้ก่อน แล้วจะกลับมารับสิ่งของในการเข้าพักครั้งหน้า Housekeeping Supervisor ต้องใส่ Trace เกี่ยวกับสิ่งของนี้ไว้ใน Profile ของแขกคนนั้น เมื่อแขกจองห้องพักเข้ามาอีกครั้ง ทาง Reservation จะได้รับทราบว่าแขกคนนี้มีสิ่งของที่ลืมไว้ที่โรงแรม -> Housekeeping Supervisor
 9. ในกรณีที่พบสิ่งของในห้องพักแขก ให้รีบส่งอีเมล์หรือจดหมายไปแจ้งให้แขกทราบในทันที และตรวจสอบดูว่าสิ่งของที่แขกทิ้งไว้ในห้องพักนั้น แขกจงใจ หรือลืมทิ้งไว้โดยไม่จงใจ หากแขกจงใจทิ้งไว้ ให้ดำเนินการจำหน่ายจ่ายแจกสิ่งของนั้นออกไปตามนโยบายของโรงแรมไม่ต้องเก็บรักษาไว้ต่อไป  แต่ถ้าหากแขกลืมไว้ ให้แจ้งแขกมารับคืนได้ที่โรงแรม โดยผู้รับสิ่งของคืนต้องมีเอกสารมาแสดงตน และลงนามรับของกลับไป หากไม่สามารถมารับสิ่งของด้วยตนเองได้ ทางโรงแรมอาจจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ (ทางโรงแรมจะคิดค่าบริการส่วนนี้หรือไม่ขึ้นอยู่กับนโยบายของทางโรงแรม) ถ้าแขกต้องการให้ทางโรงแรมเก็บรักษาไว้ก่อน แล้วจะกลับมารับสิ่งของในการเข้าพักครั้งหน้า Housekeeping Supervisor ต้องใส่ Trace เกี่ยวกับสิ่งของนี้ไว้ใน Profile ของแขกคนนั้น เมื่อแขกจองห้องพักเข้ามาอีกครั้ง ทาง Reservation จะได้รับทราบว่าแขกคนนี้มีสิ่งของที่ลืมไว้ที่โรงแรม -> Housekeeping Supervisor
 10. ในกรณีที่ไม่พบบันทึกการแจ้งหายไว้ และเป็นสิ่งของที่พบนอกห้องพักแขก ไม่สามารถติดตามตรวจสอบได้ว่าใครเป็นเจ้าของ ให้เก็บรักษาสิ่งของนี้ไว้ในตู้ Lost & Found รอการติดต่อแจ้งของหายที่อาจจะมีเข้ามาได้ในภายหลัง จนกว่าจะครบกำหนดตามนโยบายของโรงแรม แล้วจึงนำออกมาดำเนินการตามจำหน่ายจ่ายแจกสิ่งของ Lost & Found ตามนโยบายโรงแรมและ SOP ที่เกี่ยวข้องต่อไป -> Housekeeping Supervisor, Executive Housekeeping

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ SOP นี้

 • Assistant General Manager, Duty Manager, General Manager
 • All hotel staff
 • Telephone Operator
 • Housekeeping Supervisor
 • Executive Housekeeping

หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ เกี่ยวกับ SOP นี้ ต้องดำเนินการโดยผู้ที่รับผิดชอบ SOP นี้ โดยได้รับความเห็นชอบร่วมกันจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้รับการอนุมัติจาก General Manager เสียก่อนจึงจะนำไปใช้ได้

© ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้คัดลอกไปเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเป็นลายลักษณ์อักษร

Last modified onSunday, 25 January 2015 08:14
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

Login to post comments
back to top