Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

MRA Thailand โครงการฝึกอบรมดีๆ ที่โรงแรมทั้งหลายต้องไม่พลาด

MRA Thailand เป็นโครงการอบรมและทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั่วประเทศที่จัดทำขึ้นโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพในเป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม

MRA Thailand เป็นโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีการค้าการบริการด้านบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว ตามแผนยุทธศาสตร์อาเซียน ปี พ.ศ. 2554 - 2558 นั้น สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการอบรมและทดสอบบุคลากร ที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวทั้งในตลาดแรงงาน และนักเรียน/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบัน การศึกษาในแผนก Housekeeping พร้อมทั้งจัดทำระเบียนฐานข้อมูลบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวที่มีคุณสมบัติและสมรรถนะตรงตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในหลักสูตรมาตรฐานสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี พ.ศ. 2558 โดยใช้หลักสูตรที่ได้รับมากจาก สถาบัน Willaiam Angliss Institute ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งได้รับมอบหมายจากประเทศสมาชิกอาเซียน ให้เป็นผู้จัดทำสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยว ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals (ACCSTP) เพื่อให้ประเทศสมาชิกนำไปใช้ร่วมกัน

ดังนั้นสถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว จึงได้จัดทำโครงการอบรมและทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั่วประเทศ โดยได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยกรุงเทพจัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรนี้ และได้เริ่มทำการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมไปแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 เป็นต้นมา และยังเหลือโครงการฝึกอบรมในปีนี้อีกหลายครั้งในหลายๆ จังหวัดทุกภูมิภาคทั่วประเทศผู้ โดยการฝึกอบรมและทดสอบภาคปฏิบัติจัดขึ้นสำหรับผู้เข้าร่วมใน 3 ระดับคือ

  1. ระดับพนักงานโรงแรม ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง
  2. ระดับวิทยาการ (MT) ที่เมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วนำไปฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานต่อ
  3. ระดับผู้ประเมิน (MA) เมื่อผ่านการฝึกอบรมและได้รับใบประกาศนียบัตรแล้ว สามารถนำไปใช้ในการเป็นผู้ประเมินมาตรฐานของโรงแรมอื่นๆ ต่อไปได้

หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมระดับ 2 และ 3 ทางโครงการมีค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในลักษณะของการเหมาจ่ายเป็นรายบุคคล ส่วนการเข้ารับการฝึกอบรมในระดับที่ 1 นั้น โรงแรมที่ส่งพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรม หรือพนักงานที่สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมต้องจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัวเอง แต่การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

iHotelGuru.Com เห็นว่าโครงการฝึกอบรมตามโครงการนี้เป็นการฝึกที่ดีในการที่จะยกระดับมาตรฐานการบริการของพนักงานโรงแรม และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่พนักงานโรงแรม ตลอดจนผู้ที่จะทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินมาตรฐานโรงแรมต่างๆ ซึ่งต่อไปในอนาคตผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมใน ASEAN จะต้องให้บริการเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้อ่านที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม และผู้ที่เป็นพนักงานโรงแรมเข้าร่วมรับการฝึกอบรมและทดสอบภาคปฏิบัติในโครงการนี้

อนึ่ง ผู้อ่านที่สนใจจะเข้าร่วม สามารถที่จะส่งใบสมัครของท่านผ่านทางเราได้ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ทางเราจะประสานงานส่งใบสมัครของท่านไปยังผู้ที่รับผิดชอบโครงการนี้โดยตรง ซึ่งทางเราได้รับโควต้าจากโครงการเป็นกรณีพิเศษ

MRS-Poster

mra submit form00-3

*** หมายเหตุ : กำหนดการฝึกอบรมสำหรับพนักงานโรงแรม โปรดดูรายละเอียดจากแบบฟอร์มใบสมัคร ซึ่งสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้จากด้านล่างนี้

ศึกษาข้อมูลนี้เพิ่มเติมได้ที่ http://mrathailand.com/

ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของโครงการนี้ได้ที่ :

https://www.facebook.com/pages/MRA-Thailand/1576085482648236

 

ขอขอบคุณ : ดร.วัลลภา ศรีทองพิมพ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่นำข้อมูลดีๆ นี้มาแนะนำ และจัดโควต้าให้แก่ผู้ติดตามอ่านเวบไซต์ iHotelGuru.Com เป็นพิเศษ

Last modified onMonday, 25 May 2015 14:22
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

Login to post comments