Menu

บทความยอดนิยม

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

การเขียนข่าวแจก (News Release)

ข่าวแจก (New Released/Press Release) เป็นข่าวหรือเรื่องราวเกี่ยวกับนโยบาย โครงการ หรือกิจกรรมการดำเนินงาน รวมทั้งความเคลื่อนไหวต่าง ๆ และผลปฏิบัติงานของหน่วยงาน องค์การ หรือสถาบัน ซึ่งนักประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน องค์การ หรือสถาบันนั้น ๆ เขียนขึ้นส่งให้แก่สื่อมวลชน เพื่อนำไปเผยแพร่แก่ประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงาน องค์การ หรือสถาบันนั้น ๆ

ข่าวแจก หรืออาจเรียกว่าข่าวสำหรับสื่อมวลชน ข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ และใช้คำย่อว่า ข่าว พี.อาร์. (P.R.) ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า press  release หรือ news  release เป็นข่าวสารที่หน่วยงาน องค์กร และสถาบันส่งให้สื่อมวลชนเพื่อใช้เผยแพร่ไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยส่วนมากจะเป็นข่าวสารที่แจกจ่ายให้สื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานให้ประชาชนได้ทราบถึงกิจกรรม และความเป็นไปของหน่วยงานทุกระยะ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับสื่อมวลชนด้วย ข่าวแจกนี้สามารถส่งไปได้ทั้งทางหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และยังสามารถส่งผ่านทางอีเมล์ (e - mail) หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ (web site) ของหน่วยงาน องค์การ หรือสถาบัน

หลักการเขียนข่าวแจก

 1. ต้องยึดหลักการเขียนข่าว คือ ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร หรือ 5W & 1H (Who ,What , Where , When , Why , How)
 2. ข่าวแจกควรพิมพ์ด้วยกระดาษที่เป็นหัวหรือชื่อของหน่วยงาน
 3. ระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ (เพื่อการติดต่อกลับในกรณีสื่อมวลชนสงสัย ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม)
 4. เนื้อข่าวควรเขียนสั้น กระทัดรัด ได้ใจความสมบูรณ์ชัดเจน
 5. ให้รายละเอียดเพิ่มเติมที่อาจนำไปใช้ประโยชน์ เช่น สถิติ รูปภาพ ฯ 

วิธีการเขียนข่าวแจกที่ได้รับความนิยม

การเขียนข่าวแจกแบบพีระมิดหัวกลับ เป็นแบบของการเขียนข่าวแจกที่ได้รับความนิยมมาก เพราะเป็นการเขียนที่ให้ประเด็นสำคัญ (climax) ของข่าวก่อนให้รายละเอียด (detail) ทำให้สะดวกในการอ่าน และสะดวกแก่การทำงานของบรรณาธิการข่าว ที่ไม่ต้องเสียเวลาในการอ่านเนื้อหาทั้งหมด ก็สามารถที่จะพิจารณาและตัดสินใจเลือกข่าวได้จากย่อหน้าแรก ๆ

โครงสร้างของการเขียนข่าวแจก สามารถแบ่งออกเป็น 6 ส่วน คือ

 1. พาดหัวข่าว (heading) เป็นส่วนแรกของข่าวแจกที่จะเรียกร้องความสนใจในข่าวแต่ละข่าว โดยเขียนสรุปเนื้อหาข่าว เพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถประเมินความสำคัญของข่าวนั้นได้ ด้วยเพียงแต่มองผ่านไปอย่างรวดเร็วเท่านั้น และหากผู้อ่านสะดุดตาสะดุดใจก็จะติดตามอ่านข่าวนั้นอย่างละเอียดต่อไป
 2. พาดหัวรอง (sub - heading) เป็นส่วนขยายพาดหัวข่าวให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จะมีหรือไม่มีก็ได้
 3. ความนำ (lead) หรืออาจเรียกว่า วรรคนำ หรือ โปรย เป็นส่วนที่เขียนขึ้นในย่อหน้าแรกของข่าว เพื่อเรียกความสนใจจากผู้อ่านและเสนอข้อมูลที่น่าสนใจรองจากพาดหัวข่าว เป็นการขยายพาดหัวข่าว โดยนำองค์ประกอบของข่าวคือ ใคร (who) ทำอะไร (what) ที่ไหน (where) เพราะเหตุใดหรือทำไม (why) และอย่างไร (how) ที่เรียกว่า "5W + 1H" ขึ้นมาเขียนนำไว้ ความนำจะเป็นข้อความที่เป็นเนื้อข่าวโดยย่อทั้งหมด ซึ่งทำให้ผู้อ่านจับใจความได้ทันที ความนำที่เป็นที่นิยมในการเขียนข่าวแจกคือ ความนำแบบสรุป (summary lead) ซึ่งเขียนสรุปย่อสาระสำคัญจากข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของข่าว ซึ่งองค์ประกอบของข่าวในที่นี้ คือ ให้รู้ว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อใด และอย่างไร
 4. ส่วนเชื่อม (neck หรือ bridge) เป็นส่วนเชื่อมข้อความระหว่างความนำกับเนื้อหาที่ต่อเนื่องกันอาจมีความยาวประมาณ 1 ย่อหน้าสั้น ๆ ขึ้นอยู่กับความจำเป็นของเนื้อหาและดุลยพินิจของผู้เขียนว่า จะเชื่อมโยงข้อความในจุดไหน โดยทั่วไปส่วนเชื่อมจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มเติมข้อความบางส่วน เช่น ตำแหน่งหน้าที่ของบุคคล สถานที่ ซึ่งหากใส่ไว้ในความนำ อาจจะยาวเกินไป นอกจากนี้ ส่วนเชื่อมยังเป็นข้อความที่ต่อเนื่องข้อความที่มีความสำคัญรองลงมาจากที่ปรากฏในความนำ รวมทั้งบอกที่มาของข่าว หรือแหล่งข่าว และให้ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิหลังของเหตุการณ์ หรือความเดิมที่เกิดมาแล้วด้วย
 5. เนื้อข่าว (body หรือ detail) คือ ส่วนที่อธิบายข้อเท็จจริงในความนำ โดยให้รายละเอียดของเหตุการณ์หรือเรื่องราวจะทำให้ผู้อ่านได้ทราบ และเข้าใจลำดับความสำคัญของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด เป็นส่วนที่จะให้ข้อมูลและความละเอียดที่มากกว่าในส่วนวรรคนำและส่วนเชื่อม หรือกล่าวได้ว่า เป็นส่วนขยายวรรคนำ และวรรคเชื่อมให้สมบูรณ์ที่สุด เนื้อข่าวอาจมีขนาดสั้น หรือมีความยาวมากเป็นข่าวหลายวรรคตอน ข่าวสั้นซึ่งมีความยาวเพียงวรรคเดียวนั้น ความนำกับเนื้อข่าวจะเป็นอันเดียวกัน และอยู่ภายในวรรคเดียวกัน การเสนอเนื้อข่าวมักจะเสนอตามลำดับความสำคัญของเรื่องราว จากสำคัญที่สุดไปถึงสำคัญน้อยที่สุด หรืออาจเสนอข่าวตามลำดับเวลาหรือเหตุการณ์ก็ได้
 6. สรุป (conclusion) ส่วนท้ายของข่าวแจกอาจจะมีการสรุปไว้ก็ได้ ข่าวแจกบางข่าวเพียงแต่เขียนแสดงความเป็นมา และบอกข้อเท็จจริงล้วน ๆ แต่บางข่าวกลับหาข้อสรุปซึ่งอาจจะเป็นจุดใดจุดหนึ่งของข่าว หรือเขียนย้ำข้อเท็จจริงเด่น ๆ ที่ได้เสนอไปแล้วในความนำและตัวข่าวอีกครั้งก็ได้

การจัดทำภาพข่าวแจก

ภาพประกอบสำหรับข่าวแจก จัดทำขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้สื่อสิ่งพิมพ์ สามารถนำไปใช้ประกอบการตีพิมพ์ข่าวได้ ภาพข่าวควรมีความชัดเจน มีชีวิตชีวา สามารถบอกเล่าเรื่องราวให้ผู้รับสารเข้าใจได้ นอกจากนี้ควรมีคำอธิบายภาพ (caption) ซึ่งมีรายละเอียดว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ทำไม และอย่างไร บรรยายไว้ใต้ภาพด้วย

การจัดทำแฟ้มคู่มือสำหรับแจกให้สื่อมวลชน (Press Kits)

แฟ้มคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ในการใช้อ้างอิง หรือการนำเอาข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ขององค์กรไปใช้ประกอบการนำเสนอข่าว ภายในแฟ้มควรประกอบไปด้วย ข่าวแจก ภาพถ่าย รายละเอียดโครงการ ประวัติความเป็นมาขององค์กร ฯลฯ ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ขององค์กรเพื่อใช้สำหรับแจกจ่ายให้กับสื่อมวลชนในโอกาสพิเศษ หรือวาระสำคัญต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรม การประชุม การแถลงข่าว หรือการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ฯลฯ

Last modified onThursday, 29 January 2015 20:55
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

Login to post comments