Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

มาตรฐานการให้บริการของงานโรงแรม (SOP)

ในการบริหารมาตรฐานการให้บริการของโรงแรมนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อคุณภาพของการให้บริการ และชื่อเสียงของโรงแรม ที่ต้องมีความคงเส้นคงวา มีมาตรฐาน และมีการพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปโดยมีการกำหนดระเบียบและวิธีการปฏิบัติ (Standard Operating Procedure - SOP) ไว้เป็นแนวในการปฏิบัติของพนักงานบริการที่เกี่ยวข้องทุกคน

Standard Operating Procedure หรือได้ยินกันบ่อยๆ ในชื่อย่อว่า SOP นั้น เป็นเหมือนคัมภีร์ไบเบิ้ลของโรงแรม ที่ควรมีไว้ในทุกๆ แผนกของโรงแรม และหัวหน้าแผนกต่างๆ ต้องทำการอบรมให้พนักงานในขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ ให้มีความเข้าใจอย่างชัดเจน และยึดถึอเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการ และใช้ในการลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการขจัดข้อขัดแย้งต่างๆ ภายในองค์กร

การจัดทำ SOP ที่ดี ควรใช้หลักการบริหารคุณภาพแบบองค์รวม (Total Quality Management) ที่เป็นการระดมความคิดจากพนักงานระดับปฏิบัติการในตำแหน่งต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่งานมาร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบว่าใครจะต้องทำอะไร ตอนไหน อย่างไร โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนจากผู้บริหารว่าต้องการอะไรจาก SOP ในแต่ละเรื่อง เมื่อได้ข้อสรุปจากการระดมความคิดเห็นและตกลงร่วมกันของพนักงานที่ปฎิบัติหน้าที่แล้ว ผู้บริหารต้องนำมาพิจารณาความเหมาะสมว่า ขัดต่อแนวนโยบาย หรือระเบียบปฏิบัติต่างๆ ขององค์กรหรือไม่ ถ้าไม่ขัดแย้งใดๆ ก็ควรที่จะพิจารณาอนุมัติให้ใช้วิธีการปฏิบัตินั้นๆ ใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกัน และเมื่อตกลงร่วมกันแล้ว ผู้หนึ่งผู้ใดไม่ยึดถือปฏิบัติตามนั้น ก็สามารถตักเตือนหรือลงโทษผู้ที่ละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามได้

พนักงานทุกคนจำเป็นต้องได้รับการอบรมเกี่ยวกับ SOP ในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง และเมื่อผ่านการอบรมแล้ว ก็เท่ากับว่าพนักงานผู้นั้น ได้รับทราบระเบียบและวิธีการปฏิบัติต่างๆ ที่ทางโรงแรมได้กำหนดไว้อย่างถูกต้องแล้ว หากละเลยไม่ถือปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่น สามารถลงโทษพนักงานผู้นั้นในข้อหาละเลย หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่หากไม่มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับ SOP ต่างๆ ให้กับพนักงานแล้ว การว่ากล่าวโทษ และลงโทษพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ทั้งหลาย อาจส่งผลต่อการพิพาทภายในองค์กรได้

แต่เมื่อใช้ SOP ที่ได้มีการจัดทำขึ้นมาแล้วไม่เอื้อต่อการปฏิบัติในยุคปัจจุบัน ก็ควรที่จะมีการแก้ไขปรับปรุง SOP ต่างๆ ให้เหมาะสมกับยุคสมัย และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และควรทำอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ

SOP ที่โรงแรมจัดทำขึ้นมาใช้เป็นคู่มือในการปฎิบัติการของฝ่ายต่างๆ ควรจะมีการรวบรวมเป็นคู่มือเล่มใหญ่เรียกว่า SOP Manuals ที่ใช้ได้กับทั้งโรงแรมแล้วสำเนาแจกจ่ายให้แก่หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่ายนำไปไว้ใช้เป็นคู่มืออ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ และใช้ในการอบรมพนักงานในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน ถ้ามีการเพิ่มเติม SOP ขึ้นมาใหม่ หรือแก้ไข SOP ของเดิม ก็จะต้องมีการปรับปรุงในส่วนของ SOP Manuals ให้มีความทันสมัยด้วย

มีโรงแรมจำนวนมาก ไม่ได้มีการสร้าง SOP ขึ้นมาใช้งาน แล้วปล่อยให้พนักงานต่างๆ ทำงานและตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ตามความเคยชินของตนเอง เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาระหว่างพนักงานด้วยกัน หรือระหว่างพนักงานกับแขกที่มาพัก มักจะมีการตัดสินข้อขัดแย้งต่างๆ ตามความอำเภอใจของผู้มีอำนาจ และผู้ปฏิบัติมักจะไม่ค่อยได้รับความเป็นธรรมอยู่เสมอ ทั้งนี้เป็นเพราะไม่มีระเบียบและวิธีการปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันไว้เป็นเอกสารอ้างอิงนั่นเอง ซึ่งบ่อยครั้งที่นำไปสู่ข้อพิพาทฟ้องร้องกัน

โรงแรมทั้งหลายควรที่จะมีการสร้าง SOP ขึ้นมาใช้ในโรงแรมของตนเองเพื่อให้การปฏิบัติของพนักงานในระดับต่างๆ สามารถดำเนินไปได้อย่างเป็นระบบโดยอัตโนมัติ ลดข้อขัดแย้งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และการนำเอา SOP ทั้งหลายมาใช้งานนั้น ไม่ควรคัดลอกเอา SOP ของโรงแรมเชนระดับนานาชาติมาใช้งานในทุกด้าน ทุกระดับ โดยไม่มีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง เพราะแต่ละโรงแรมมีปัจจัยแวดล้อม และทรัพยากรในการปฎิบัติหน้าที่ที่ไม่เหมือนกัน

Last modified onSunday, 14 December 2014 07:34
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

Login to post comments