Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Profit & Loss (P&L) ผู้บริหารโรงแรมต้องรู้

Profit & Lost (P&L) หรือกำไร-ขาดทุน ในการประกอบกิจการนั้น เป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณ และเป็นเรื่องที่ผู้บริหารโรงแรมทุกคนต้องรู้ และใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพผู้บริหารงานแผนกต่างๆ และใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานต่อไปในอนาคตด้วย

สำหรับผู้บริหารโรงแรมแล้ว การบริหารงานให้อยู่ในกรอบของงบประมาณที่วางแผนไว้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ และจำเป็นต้องมีการประชุมเพื่อรายงานสรุป ประเมิน และวิเคราะห์ ด้านงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน เพื่อปรับปรุง ปรับเปลี่ยน กลยุทธ์และแผนงานต่างๆ ที่วางไว้ล่วงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน สภาพการแข่งขัน และสถานการณ์ทางด้านการตลาด

profit-and-loss

ในการประเมินประสิทธิภาพในการบริหารงานนั้นโรงแรมจะยึดเอางบประมาณ (Budget) ที่วางแผนไว้เป็นเกณฑ์ แล้วถ้ามีรายงานตัวเลขที่เป็นรายรับ อยู่สูงกว่างบประมาณที่วางไว้ ถือว่าเป็นส่วนกำไรเพิ่มเติม (กำไรจากการประกอบการ ได้ตั้งรวมไว้ในงบประมาณแล้ว) และถ้าตัวเลขทางด้านรายจ่ายสูงกว่างบประมาณที่กำหนดไว้ ถือว่าเป็นส่วนของการขาดทุนหรือได้รับความเสียหาย แต่ถ้าตัวเลขค่าใช้จ่ายต่ำกว่างบประมาณที่กำหนดไว้ ถือว่าเป็นกำไรเพิ่มจากรายจ่ายที่ประหยัดได้อีกส่วนหนึ่ง และแสดงถึงการบริหารรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ทั้งนี้ต้องมีผลผลิตหรือผลการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณ  ถ้าใช้จ่ายน้อยกว่างบประมาณที่ได้ตั้งไว้ และได้ผลการปฏิบัติงานที่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้ ก็จัดได้ว่าผู้บริหารไม่มีประสิทธิภาพ และเป็นการละเลยในการปฏิบัติตามแผนงาน

ในการประเมิน และวิเคราะห์ กำไร-ขาดทุนนี้ นอกจากจะมีการนำตัวเลขรายได้ และค่าใช้จ่ายจริงของแต่ละเดือน และกำไร-ขาดทุนสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ (Year to date) มาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้ในปีปัจจุบันแล้ว โรงแรมต่างๆ ก็นิยมที่จะเปรียบเทียบกับตัวเลขรายได้-ค่าใช้จ่ายจริง ของเดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมา เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ความเปลี่ยนแปลง ความแตกต่างที่เกิดขึ้นด้วย

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิเคราะห์ และประเมิน Profit & Loss ของผู้บริหารจะช่วยให้ผู้บริหารทราบได้เป็นระยะๆ ว่าจะต้องมีการปรับลด เพิ่ม งบประมาณในด้านใดบ้าง และปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแผนงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่เหลืออยู่ สถานการณ์ปัจจุบัน และเป้าหมายในอนาคตต่อไป หากละเลยอาจจะส่งผลเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจ และไม่บรรลุเป้าหมายของการบริหารกิจการที่ได้ตั้งไว้

ผู้ที่จะมาทำหน้าที่หัวหน้าแผนกต่างๆ หรือผู้บริหารควรที่จะมีความรู้เกี่ยวกับ Profit & Loss เป็นอย่างดี จึงจะสามารถบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณภายในแผนกของตนเองได้ถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 

Last modified onSunday, 16 September 2012 20:15
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

1 comment

  • ฅนโรงแรม

    ผู้บริหารโรงแรมไม่ควรละเลยในสิ่งนี้นะครับ

    posted by ฅนโรงแรม Tuesday, 08 May 2012 11:21 Comment Link
Login to post comments