Menu

บทความยอดนิยม

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Built-in Conflict อุปสรรคในการบริหารโรงแรม

Built-in Conflict นั้น เป็นลักษณะของความขัดแย้งที่ฝังอยู่ภายในองค์กรที่เป็นอุปสรรคในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการให้องค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของธุรกิจที่เจ้าของได้กำหนดไว้ เพราะกลไกในการทำงานมักจะติดๆ ขัดๆ อยู่เสมอ

Built-in Conflict ที่เป็นปัญหาอย่างมากในการบริหารจัดการ และพัฒนาธุรกิจโรงแรมให้พัฒนาก้าวไปข้างหน้านั้นมีลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • การขาดวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ทำให้ธุรกิจไม่มีทิศทางและเป้าหมายในการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่ชัดเจน ทำให้ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่สามารถนำเอาวิสัยทัศน์ของผู้บริหารไปจัดทำแผนกลยุทธ์ในการดำเนินการเรื่องต่างๆ ได้
 • การขาดภาวะผู้นำของผู้บริหาร องค์กรที่ผู้บริหารไม่กล้าตัดสินใจ และรับผิดชอบในสิ่งที่ตัดสินใจลงไป จะทำให้ไม่ได้รับความน่าเชื่อถือจากผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
 • การขาดความรอบรู้ในการทำงานของผู้บริหาร ทำให้การทำงานต่างๆ ล่าช้า ติดๆ ขัดขัด เพราะผู้ใต้บังคับบัญชาจะเสนอเรื่องใดใหม่ๆ ขึ้นมา ก็ต้องมาเสียเวลานั่งสอน แจกแจงรายละเอียดต่างๆ ให้กับผู้บริหารเข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อน กว่าผู้บริหารจะเข้าใจได้ก็อาจจะไม่ทันการแล้ว
 • การอวดรู้ของผุ้บริหาร ทำตนเป็นผู้รู้ในเรื่องต่างๆ เพื่อจะเสนอตัว (หน้า) เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ที่ผู้บริหารในระดับที่สูงกว่ากำลังให้ความสนใจนั้นไว้เอง ทั้งๆ ที่ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ จึงไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนผลักดันโครงการต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ตามวัตถุประสงค์
 • การขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ผู้บริหารหลายคนมีอำนาจในการที่จะตัดสินใจในเรื่องต่างๆ แต่กลัวว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดในการตัดสินใจ จึงไม่ใช้อำนาจของตอนในการบริหารจัดการต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ทันเวลา จะรอให้ผู้บริหารที่สูงกว่าเป็นผู้ตัดสินใจแต่เพียงอย่างเดียว
 • การมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ไม่มอบอำนาจกรอบในการตัดสินใจดำเนินงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องคอยขออนุมัติในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ อยู่ร่ำไป ทั้งๆ ที่หลายๆ เรื่องเป็นเรื่องซ้ำๆ กับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต และเคยได้รับการพิจารณาตัดสินไว้เป็นบรรทัดฐานเรียบร้อยแล้ว
 • การล้วงลูกของผู้บริหาร โดยการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่ได้มีการหมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบไปให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว ทำการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของผู้ใต้บังคับบัญชาในลักษณะของตรงกันข้าม ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาขาดความน่าเชื่อถือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และส่งผลต่อการปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เพราะผู้ที่เกี่ยวข้องจะข้ามขั้นตอนในการที่จะต้องผ่านผู้ใต้บังคับบัญชาไป
 • การตัดสินใจในทางที่ขัดแย้งกับระเบียบและวิธีปฎิบัติ มีผู้บริหารจำนวนมากตัดสินใจหรือดำเนินการในเรื่องใดๆ ที่ไม่ได้ยึดถือระเบียบและวิธีการปฏิบัติงาน (SOP) ที่ได้มีการกำหนดไว้ให้พนักงานทุกคนได้ปฏิบัติ หรือเรียกว่าเป็นการ "แหกกฎ" นั่นเอง
 • การถือวิสาสะ ผู้บริหารที่ตัดสินใจกระทำการเรื่องใด โดยที่มิได้เรียกผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ ไปชี้แจงให้คำอธิบายก่อนการตัดสินใจ ถือว่าเป็นการถือวิสาสะ ใช้อำนาจของการบังคับบัญชาที่สูงกว่าโดยมิได้สนใจต่อข้อเท็จจริงต่างๆ

ยังมีสาเหตุอีกมากมายที่เป็น Built-in Conflict ภายในองค์กร ที่จะทำให้ไม่สามารถพัฒนาองค์กร และธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพราะผู้บริหารที่ขาด ธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการธุรกิจ และมักจะเกิดขึ้นกับผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งมาโดยเจ้าของธุรกิจโดยขาดความสำนึกว่า การดำเนินการต่างๆ ของผู้บริหารนั้น เป็นการดำเนินการในลักษณะของบริษัท ที่ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ไปตามกฎ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ร่วมกัน ในลักษณะขององค์กร หาใช่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อตอบสนองของเจ้านาย โดยมิได้คำนึงถึงผลกระทบต่อองค์กรโดยรวมไม่

หากองค์กรใด สามารถที่จะขจัด Built-in Conflict ออกไปจากการบริหารองค์กรและธุรกิจได้ กิจการงานใดก็สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดพลัง (Synergy) ที่เกิดขึ้นจากสติปัญญา และความสามารถของทุกคนในองค์กร ที่สามารถนำออกมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Last modified onFriday, 15 June 2012 21:26
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

Login to post comments