Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

บริหารพนักงานให้ผ่านวิกฤติ

ตั้งแต่ปี 2003 เป็นต้นมา ที่ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเมืองไทย ประสบกับวิกฤติโรค SARs และติดตามด้วยวิกฤติต่างๆ อีกมากมายติดตามมาไม่เว้นในแต่ละปีนั้น ได้สะท้อนถึงธาตุแท้ของเจ้าของและผู้บริหารธุรกิจโรงแรมในบ้านเราในการบริหารพนักงานออกมาในสองลักษณะที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

ธุรกิจโรงแรมที่มีชาวต่างชาติเป็นเจ้าของหรือถือหุ้นใหญ่ หรือมีผู้บริหารเป็นชาวต่างชาตินั้น รวมทั้งโรงแรมที่บริหารงานโดยเชนโรงแรมต่างชาตินั้น ส่วนใหญ่จะบริหารให้โรงแรมของตนเองอยู่รอดได้ด้วยการปลดพนักงานแผนกต่างๆ ของตนเองออกเป็นอันดับแรก เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบริหารจัดการโรงแรมให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤติ เพื่อแสดงถึงความสามารถและศักยภาพในการบริหารงานของตนเอง และเพื่อให้ผู้บริหารเองอยู่รอดปลอดภัย (โดยผู้บริหารโรงแรมได้เงินเดือน และค่าตอบแทนต่างๆ เท่าเดิม) โดยมีพื้นฐานความคิดอยู่ว่า เพื่อไหร่เศรษฐกิจดี โรงแรมมีเงินจ้างพนักงาน ก็สามารถหาพนักงานเข้ามาทำงานใหม่ได้อย่างไม่ยาก จึงมีพนักงานที่ทำงานอยู่ในโรงแรมใหญ่ๆ หรูๆ ในเชนโรงแรมต่างชาติ และโรงแรมที่บริหารงานโดยชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากถูกปลดออกจากงานไปเป็นลำดับต้นๆ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในด้านความมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงานโรงแรมเป็นจำนวนมาก บางรายเมื่อถูกปลดออกจากงาน ก็หันไปยึดอาชีพอื่นๆ ทำมาหากิน ไม่กลับเข้ามาในแวดวงโรงแรมอีกเลย เมื่อสถานการณ์เป็นปกติ ทางโรงแรมก็จะประกาศรับสมัครพนักงานใหม่เข้ามาทำงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้วิธีการซื้อตัว หรือดึงตัวผู้ที่มีประสบการณ์จากโรงแรมอื่นๆ เข้ามาทำงาน

ส่วนโรงแรมที่มีคนไทย หรือคนเอเชียเป็นเจ้าของนั้น ใช้หลักการบริหารจัดการที่แตกต่าง เพราะให้ความสำคัญกับพนักงานและบุคลากรที่มีประสบการณ์ และร่วมงานกันมายาวนานเสมือนญาติพี่น้องในครอบครัวเดียวกัน ได้ใช้หลักของความเห็นใจ เข้าใจซึ่งกันและกัน เอื้ออาทรต่อกันในการที่จะบริหารโรงแรมฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกัน บ้างก็เสนอให้มีการหยุดงานแบบไม่ได้รับค่าจ้าง บ้างก็ขอลดเงินเดือนเป็นการชั่วคราว บ้างก็ต้องทำงานหนักขึ้เน โดยได้รับค่าจ้างผลตอบแทนเท่าเดิม ทั้งนี้อยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจ ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างเจ้าของกิจการ ผู้บริหารโรงแรม และพนักงานโรงแรมด้วยกันเอง เพื่อให้ทุกคนอยู่รอด และพร้อมที่จะกลับมาให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

นอกจากการบริหารพนักงานในช่วงวิกฤติของโรงแรมต่างๆ ในสองลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีเจ้าของและผู้บริหารโรงแรมอีกกลุ่มหนึ่งที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ ฉวยเอาช่วงเวลาดังกล่าวในการปรับปรุงห้องพักโรงแรมของตนเอง ที่แต่เดิมไม่มีโอกาสได้ทำเพราะมีลูกค้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ในส่วนของพนักงานนั้น ก็ฉวยโอกาสนี้ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานโดยบุคลากรจากภายนอกโรงแรม เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของตนเองให้พัฒนาคุณภาพด้านสินค้าและบริการของตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป นอกจากนั้นบางรายถือโอกาสในช่วงที่โรงแรมมีลูกค้ามาใช้บริการน้อย พาผู้บริหารระดับหัวหน้าแผนก และหัวหน้างานต่างๆ ไปท่องเที่ยว และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการให้บริการตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้มีโลกทัศน์ใหม่ๆ ที่จะนำมาพัฒนาปรับปรุง ประยุกต์ใช้ในโรงแรมของตนเองได้อย่างเหมาะสม

ในการบริหารงานทั้ง 3 ลักษณะข้างต้นนั้น ไม่สามารถบอกได้ว่าแบบใดควร หรือไม่ควร เพราะขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในของแต่ละโรงแรม และวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการของเจ้าของและผู้บริหารโรงแรม แต่โดยหลักของการบริหารงานธุรกิจบริการนั้น ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญ และสำหรับธุรกิจโรงแรมนั้น ความผูกพันของพนักงานเก่าๆ ที่อยู่มานาน กับแขกที่มาพักและใช้บริการของโรงแรมอยู่เป็นประจำและยาวนานนั้น มีความหมายและสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การที่พนักงานรู้จักแขกเป็นอย่างดี รู้ว่าแขกแต่ละคนชอบหรือไม่ชอบอะไรอย่างไรนั้น ทำให้สามารถให้บริการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และได้รับความชื่นชมความประทับใจ การที่โรงแรมเปลี่ยนพนักงานใหม่ๆ มาให้บริการลูกค้านั้นเป็นการลดประสิทธิภาพการให้บริการของโรงแรมไปอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ในความรู้สึกลูกค้านั้น ถ้าจะต้องสร้างความผูกพันธ์กับพนักงานใหม่ๆ ของโรงแรมเดิมทีมาใช้บริการเป็นประจำอยู่ร่ำไปที่ต้องใช้เวลา ก็อาจจะเปลี่ยนใจไปลองใช้บริการโรงแรมใหม่ๆ ที่อาจจะให้บริการที่ดีและประทับใจมากกว่าก็เป็นได้

ดังนั้นแนวทางในการบริหารพนักงานในช่วงเวลาวิกฤติต่างๆ ของโรงแรมที่จะเลือกใช้นั้น ต้องคำนึงถึงผลระยะสั้น และระยะยาวที่จะเกิดขึ้นตามมา แล้วจึงนำมาวิเคราะห์ประเมินทางเลือกว่าจะใช้แนวทางใดจึงจะเหมาะสมกับธุรกิจของตนเองให้มากที่สุด

Last modified onSunday, 14 December 2014 09:30
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

1 comment

  • ฅนโรงแรม

    พนักงานโรงแรมที่ดี ไม่ใช่มีเงินก็หามาได้ เพราะพนักงานโรงแรมที่ดีอย่างแท้จริงแล้ว มีความสุขในการทำงาน และรู้สึกว่ามีความมั่นคงในหน้าที่การงานมากกว่า

    posted by ฅนโรงแรม Friday, 25 May 2012 08:31 Comment Link
Login to post comments