Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Reservation สมัยนี้อยู่ที่แผนกใด

ในอดีต การขายห้องพัก และการให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการของโรงแรม ไม่มีความสลับซับซ้อนมากนัก เนื่องจากมีช่องทางการตลาดและการขายไม่มาก ไม่ค่อยมีความแตกต่างในด้านราคาขาย และไม่มีข้อเสนอหรือเงื่อนไขในสัญญาให้บริการที่แตกต่าง Reservation จึงถูกจัดไว้ภายใต้การกับกับดูแลของแผนก Front Office ที่มีหน้าที่ในการให้บริการแก่ลูกค้าที่มาพักในโรงแรม

ในปัจจุบัน ระบบการตลาดและการขายโรงแรมมีความสลับซับซ้อน และยุ่งยากมากขึ้น การทำสัญญาข้อตกลงซื้อขายกันไว้ล่วงหน้ามีข้อมูล รายละเอียดต่างๆ กับตัวแทนท่องเที่ยวคู่ค้าแต่ละรายมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันไป อีกทั้งยังมีการนำเอาระบบบริหารรายได้มาใช้ในการจัดสรรปันส่วนการขายห้องพัก (Room Allocation) ให้กับเอเย่นต์ที่มีราคาขายที่โรงแรมจะได้รับที่แตกต่างกัน ซึ่งต้องมีการพยากรณ์และบริหารรายได้ไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถบริหารงานด้านการตลาดและการขายให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโรงแรมที่ได้ตั้งไว้

การจัดองค์กรโดยให้พนักงานรับจองห้องพักอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Front Office ส่งผลต่อความขัดแย้งในการปฏัติงานที่มีความสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น และความล้มเหลวในด้านการบริหารการตลาด การขาย และการบริหารรายได้ของโรงแรม ดัวยสาเหตุหลักๆ ดังต่อไปนี้

  • Front Office จะไม่รับจองห้องพักเพิ่มเติม เมื่อ Status การจองห้องพักล่วงหน้าเป็น 100% โดยไม่มีการรับ Over Booking และไม่ได้มีการวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มของ Materialrize ของผู้จองแต่ละราย ทำให้มีการ Turn Away ธุรกิจที่มีการจองเข้ามาในภายหลังไปเป็นจำนวนมาก เมื่อมีการยกเลิกการจอองห้องพักในนาทีสุดท้ายทำให้โรงแรมไม่สามารถหาธุรกิจมาเติมให้เต็มได้ในเวลาที่ต้องการ
  • Front Office มักจะให้ห้องกับเอเย่นต์รายเก่าๆ ที่มีความคุ้นเคย เป็น High Priority ส่วนลูกค้ารายใหม่ๆ ที่ Sales หาเข้ามาให้แก่ธุรกิจ มักจะไม่ค่อยได้ห้องพักให้กับเอเย่นต์รายใหม่ๆ แม้ว่าจะมีรายได้ค่าห้องที่สูงกว่า ทำให้ตลาดของโรงแรมไม่มีการพัฒนา และไม่มีความหลากหลาย ทำให้ไม่สามารถควบคุม และบริหารจัดการรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • Front Office ไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทางด้านการตลาด และไม่เข้าใจในพื้นฐานทางธุรกิจของเอเย่นต์หรือลูกค้าแต่ละราย และไม่ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาลูกค้าองค์กรแต่ละรายอย่างใกล้ชิด
  • ฯลฯ

เมื่อการให้ Reservation อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Front Office ไม่สามารถสนองต่อการปฏิบัติ และการบริหารงานการตลาด การบริหารงานขาย  และการบริหารรายได้ ในโรงแรมที่มีระบบงานที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โรงแรมเชนชั้นนำทั้งหลายจึงได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชา การกำกับดูแล ให้ Reservation มาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายการตลาดและการขาย ที่ปฏิบัติหน้าที่รวมกันอย่างใกล้ชิดกับพนักงานที่ดูแลในด้าน Revenue Management และ Sales Force เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ Room Invontory และ Rate Availability ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อนโยบายทางด้านการตลาด การขาย และการบริหารรายได้ของโรงแรม ตลอดจนการบริหาร Net ADR. Yield ที่ต้องอาศัยการวางแผน การพยากรณ์การขายและรายได้ การวิเคราะห์และประเมินเพื่อการตัดสินใจต่างๆ ในระดับที่มีความซับซ้อนเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น ในปัจจุบัน โรงแรมที่ใช้นโยบาย Multi-Channel Marketing ทั้งหลาย ที่มี Market Segmentation ที่หลากหลาย และมีการบริหารจัดการด้านการตลาด การขาย และการบริหารรายได้อย่างเข้มข้น จึงมักจะให้ Reservation อยู่ภายใต้สังกัดของ Sales & Marketing เพื่อความคล่องตัวและเพื่อประสิทธิภาพ ในขณะที่โรงแรมที่มีการบริหารแบบดั้งเดิม หรือโรงแรมใหม่ที่มีระบบการตลาดแบบ Single Channel Marketing หรือมีช่องทางการตลาดที่ไม่ซับซ้อนมากยิ่งนัก ก็ยังคงให้ Reservation อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของ Front Office ต่อไป

สำหรับการปรับให้ Reservation มาอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของ Sales & Marketing นั้น นิยมนำมาใช้กับระบบ Central Reservation System (CRS) ที่ผู้เกี่ยวข้องการการขายห้องพักสารถเข้าไปทำการจอง หรือ Block ห้องพักของโรงแรม สำหรับลูกค้าของตนเองตาม Room & Rate Availability ในระบบได้ โดยมิต้องรอการพิจารณาตัดสินใจจาก Front Office Manager ซึ่งทำให้การตลาดและการขายมีความสะดวก และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และลดปัญหาด้าน "การสกัดดาวรุ่ง" จากการที่ Sales ขายห้องพักได้แล้ว แต่ไม่สามารถยืนยันห้องพักให้กับลูกค้าได้ เพราะทาง Front Office ไม่ปล่อยห้องมาให้ Sales เพื่อขายให้กับลูกค้าที่หามาได้

Last modified onWednesday, 21 January 2015 11:19
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

Login to post comments