Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Brand Standard ต้องทำตามให้ได้ ส่วนรายได้แบรนด์ไม่รับประกัน

ในการที่โรงแรมใดโรงแรมหนึ่งเข้าร่วมกันแบรนด์โรงแรมดัง ไม่วาจะเป็นแบรนด์ระดับท้องถิ่น ภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ สิ่งที่โรงแรมที่เข้าร่วมทั้งหลายต้องปฏิบัติตามคือ Brand Standard หรือมาตรฐานของแบรนด์ที่ได้กำหนดไว้ให้โรงแรมที่เข้าร่วมปฏิบัติให้มีมาตรฐานเดียวกันเพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Identity)

มาตรฐานของโรงแรมแบรนด์ส่วนใหญ่จะกำหนดมาตรฐานไว้สูงกว่ามาตรฐานทั่วไปที่นานาชาติกำหนดไว้เพื่อเป็นการแข่งขันกันระหว่างแบรนด์โรงแรมต่างๆ และบ่งบอกถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโรงแรมแต่ละแบรนด์ ซึ่งเป็นสิ่งที่โรงแรมที่เข้าร่วมจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเมื่อเข้าร่วมแล้วหากมีการกำหนดมาตรฐานใหม่ๆ ขึ้นมาใช้โรงแรมที่ใช้แบรนด์เหล่านี้ก็ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานใหม่ที่กำหนดขึ้น ไม่เช่นนั้นก็จะถูกปลดออกจากแบรนด์ เพราะถ้ายังปล่อยให้ใช้ชื่อของแบรนด์ต่อไป เจ้าของแบรนด์จะได้รับความเสียหาย จึงจะเห็นว่ามีโรงแรมแบรนด์จำนวนมาก ที่ต้องเปลี่ยนไปใช้ชื่อแบรนด์ที่มีตำแหน่งของแบรนด์ที่ต่ำลงไป อันเป็นเหตุมาจากไม่สามารถพัฒนาโรงแรมของตนตามมาตรฐานใหม่ๆ ของแบรนด์ได้ ซึ่งอาจจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากในการพัฒนาปรับปรุงโรงแรมของตนเองให้เข้ากับมาตรฐานใหม่ของแบรนด์ และส่วนใหญ่จะเป็นโรงแรมในระบบ Franchise ที่มีเจ้าของกิจการเป็นผู้บริหารกิจการ

การดำเนินธุรกิจโรงแรมตามมาตรฐานของแบรนด์ต่างๆ นั้น มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจที่สูงกว่าการดำเนินธุรกิจโรงแรมแบบอิสระทั้งหลายทั่วไป ทั้งในด้านที่ลูกค้าผู้ใช้บริการเห็นและสัมผัสได้ และในส่วนที่ลูกค้าไม่เห็นและสัมผัสไม่ได้ ดังนั้นการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานของแบรนด์จึงไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโรงแรมที่เข้าร่วมกับแบรนด์ได้ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ลูกค้าไม่เห็นและไม่สามารถสัมผัสได้

ในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก การค้นหาโรงแรมที่มีคุณสมบัติพื้นฐานตามความต้องการของตนเองเพื่อใช้เป็นที่พักหลับนอนระหว่างการเดินทางไปต่างถิ่นนั้นสามารถทำได้งาน ดังนั้นจึงไม่ต้องอาศัยมาตรฐานของแบรนด์โรงแรมดังๆ ช่วยประกันว่าตนเองจะได้รับการบริการขั้นต่ำที่ตนเองต้องการได้ดังเช่นแต่ก่อนที่ลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของโรงแรมท้องถิ่นในจุดหมายปลายทางที่ตนเองจะเดินทางไปพักได้

นอกจากนั้น พฤติกรรมในการเลือกโรงแรมที่ลูกค้าต้องการจะเข้าไปพักนั้นจะมีการเปรียบเทียบโรงแรมที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันในลักษณะของ Apple to Apple คือเป็นการเปรียบเทียบคุณสมบัติต่างๆ ของแต่ละโรงแรมโดยตรง โดยยึดเอาอรรถประโยชน์ (Benefits) ต่างๆ ที่ลูกค้าจะได้รับมาเป็นข้อเปรียบเทียบ โดยมิได้นำเอาแบรนด์มาใช้ในการเปรียบเทียบเป็นปัจจัยหลัก แต่ถ้าเปรียบเทียบแล้วโรงแรมแบรนด์มีคุณสมบัติเบื้องต้นที่ลูกค้าต้องการเหนือกว่า การเลือกเข้าพักในโรงแรมแบรนด์ก็ถือว่าเป็นกำไรที่ลูกค้าจะได้รับ ถ้าระดับของราคาโรงแรมต่างๆ ที่เปรียบเทียบรวมทั้งโรงแรมของแบรนด์ด้วยอยู่ในระดับเดียวกัน

ในด้านอรรถประโยชน์ (Benefits) ที่ลูกค้าจะได้รับจากโรงแรมที่ตนเองเลือกนั้น เป็นการแข่งขันกันในระดับท้องถิ่นที่ตั้งของโรงแรมเป็นหลัก และลูกค้าจะให้ความสำคัญมากกว่าคุณสมบัติ (Features) ของโรงแรมดังที่แบรนด์ได้กำหนดไว้ ซึ่งราคาค่าห้องพักนั้นก็เป็นราคาที่แข่งขันกันในระดับท้องถิ่นนั้นๆ การที่โรงแรมนำเอาแบรนด์มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และต้องมาแข่งขันกับธุรกิจท้องถิ่นอื่นๆ ที่มีอยู่จึงไม่สามารถที่จะให้โรงแรมที่มีแบรนด์กำหนดราคาห้องพักของตนเองให้สูงกว่าโรงแรมท้องถิ่นอื่นๆ ได้มากมายนัก มิเช่นนั้นจะเสียธุรกิจไปให้กับโรงแรมคู่แข่งที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันที่ไม่มีแบรนด์

ประโยชน์ที่โรงแรมทั้งหลายที่เข้าร่วมกับแบรนด์โรงแรมดังระดับนานาชาติอย่างหนึ่งนั้นก็คือเครือข่ายทางด้านการตลาดและการขายของแบรนด์โรงแรมดังที่ครอบคลุม Segment ต่างๆ และกระจายอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก ทำให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่อยู่ห่างไกลออกไปได้เป็นอย่างดี แต่การที่จะให้ได้ธุรกิจมาสู่โรงแรมท้องถิ่นที่ใช้แบรนด์อยู่นั้น ก็ต้องมีการแข่งขันทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับนานาชาติ 

ในภาวะที่ตลาดมีการแข่งขันรุนแรง และเร่งด่วนโรงแรมที่มีแบรนด์ทั้งหลายนั้นมักจะเสียเปรียบโรงแรมท้องถิ่นในการลงไปแข่งขันเพื่อให้ได้ลูกค้ามาเป็นของตนเอง ทั้งนี้จะติดขัดตรงมาตรฐานของแบรนด์ด้านการตลาดในการดำเนินกลยุทธ์เฉพาะหน้าที่ไม่สามารถทำได้ทันท่วงที เพราะจะกระทบกระเทือนกับระบบการตลาดและการขายที่แบรนด์ได้วางไว้ อีกทั้งยังจะกระทบต่อสัญญาการขายล่วงหน้าที่ทางตัวแทนขายของแบรนด์ได้ทำไว้แล้วนั่นเอง

จะเห็นได้ว่าการเข้าร่วมกับแบรนด์โรงแรมชื่อดังนั้นเจ้าของโรงแรมต้องมีค่าใช้จ่ายในการคงมาตรฐานของแบรนด์ที่ตนเองเข้าร่วม แต่ในส่วนของรายได้ที่จะเกิดจากการใช้แบรนด์เป็นใบเบิกทางนั้น แบรนด์อาจจะไม่สามารถสร้างมุลค่าเพิ่มให้แก่โรงแรมได้มากมายนัก และอาจจะไม่คุ้มค่ากับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากที่ต้องลงทุนไปกับการได้แบรนด์นั้นมาแปะไว้ที่โรงแรมของตนเอง

major-hotel-brands

Last modified onTuesday, 24 July 2012 09:59
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

Login to post comments