Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

การฝึกอบรมบุคลากรโรงแรม

ในการดำเนินธุรกิจต่างๆ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามแบบแผน มาตรฐานต่างๆ ที่ธุรกิจได้กำหนดไว้ ตลอดจนต้องได้รับการแนะนำ และถ่ายทอดเทคนิคและความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับยุคสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สามารถทำได้โดยการ "ฝึกอบรม"

การฝึกอบรม (Training) คือ กระบวนการในอันที่จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเขัาใจ ทัศนคติ และความชำนาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ การจัดโครงการฝึกอบรม เป็นเพียงหนึ่ง ในหลายวิธีการในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร และการฝึกอบรมจะบังเกิดผลดีต่อเมื่อผู้รับผิดชอบดำเนินการอย่างมีระบบ ซึ่งจะเกิดขึ้น ได้หากผู้รับผิดชอบจัดการฝึกอบรมมีความเข้าใจถึงกระบวนการฝึกอบรม และวิธีดำเนินการในแต่ละขั้นตอนอย่างเหมาะสม

training-hotel-staffs

ในการดำเนินธุรกิจโรงแรมนั้น การฝึกอบรมบุคลากรอย่างสม่ำเสมอนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดอบรมภายในแรม ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

  1. การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (Oreintation) เป็นสิ่งที่โรงแรมต่างๆ พึงกระทำในการที่จะให้ความรู้ทั่วๆ ไปเกี่ยวกับโรงแรม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติหน้าที่ และให้ความรู้เกี่ยวสิทธิประโยชน์ สวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานจะได้รับจากทางโรงแรม โดยกำหนดให้พนักงานที่เข้ามาทำงานใหม่ต้องผ่านการอบรมทุกคน ไม่ว่าบุคลากรที่เข้ามาทำงานใหม่ จะมีประสบการณ์ทำงาน หรือมีความรู้มามากน้อยเพียงใดก็จำเป็นต้องผ่านการอบรมพนักงานใหม่ เพื่อให้รู้และเข้าใจถึงข้อมูลพื้นฐาน และวัฒนธรรมองค์กร ที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละโรงแรม ปกติจะจัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง
  2. การอบรมพนักงานที่หน้างาน (On the Job Training) เป็นการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่หน้างาน ณ สถานที่ทำงานจริงโดย ผู้จัดการ หัวหน้างาน (Supervisor) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้พนักงานรู้จักวิธีการปฏิบัติงานแต่ละงานที่ถูกต้อง และเป็นขึ้นเป็นตอนที่กำหนดไว้ และชี้แนะให้คำแนะนำ เทคนิคต่างๆ ให้แก่พนักงานในแผนกของตนเอง โรงแรมที่ได้มาตรฐานสากล จะมีการกำหนดไว้ใน Job Description ของตำแหน่งผู้จัดการ และหัวหน้างานไว้เลยว่า ในแต่ละเดือนจะต้องทำการอบรมพนักงานในสังกัดของตนเองเดือนละกี่ชั่วโมง
  3. การอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ (Standard Operating Procedure) เป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏับัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ ร่วมกัน ของโรงแรมที่หัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชาจะต้องให้การอบรมแก่พนักงานใหม่ที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า เพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานต่างๆ ที่ทางโรงแรมกำหนดไว้ ซึ่งจำเป็นต้องอบรมพนักงานใหม่ทุกคนเมื่อเข้ามารับหน้าที่ และเมื่อมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมมาตรฐานการปฏิบัติใหม่ๆ
  4. การอบรมแผนการปฏบัติฉุกเฉิน (Emergency Plan Training) เป็นการอบรมพนักงานภายในโรงแรมผู้เกี่ยวกับแผนการปฏิบัติฉุกเฉิน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในการปฏิบัติยามฉุกเฉินตามแนวทางที่โรงแรมได้กำหนดไว้ และมีแผนการปฎิบัติฉุกเฉินบางประการที่ทางโรงแรมจำเป็นต้องมีการอบรมตามที่ได้กำหนดไว้เป็นกฎหมาย เช่น แผนการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย เป็นต้น
  5. การอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะบุคลากร (Professional Skill Training) เป็นการอบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้แก่บุคลากรของตนเองในด้านต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดี มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น เป็นการอบรมภาษาอังกฤษ การอบรมการใช้งานระบบ PMS การอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ อีเมล์และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
  6. การอบรมทักษะด้านการจัดการ (Managerial Skill Training) เป็นการอบรมบุคลากรในระดับหัวหน้างาน หรือผู้บริหารแต่ละแผนก หรือสายงานให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการต่างๆ การติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถบริหารจัดการและตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้ตามระบบการทำงานที่ทางโรงแรมได้กำหนดไว้ โดยไม่ต้องรอการพิจารณาตัดสินใจจากผู้บริหารระดับสูงแต่เพียงอย่างเดียว
  7. การอบรมทักษะข้ามตำแหน่งงาน (Cross Training) การฝึกอบรมในลักษณะนี้มีความจำเป็นสำหรับโรงแรม/รีสอร์ทที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนซึ่งจะหาพนักงานชั่วคราวมาทดแทนในยามฉุกเฉิน หรือหาพนักงานเสริมเฉพาะกิจได้ลำบาก ดังนั้นโรงแรมควรที่จะการฝึกอบรมทักษะในการทำงานหน้าที่ที่ 2 ในลักษณะข้ามสายงานให้แก่พนักงานที่มีอยู่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นกำลังเสริมในยามฉุกเฉินได้ และพนักงานเองก็จะมีความรู้และทักษะวิชาชีพเพิ่มเติมนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต

นอกจากการจัดให้มีการอบรมภายในโรงแรมให้แก่บุคลากรในเรื่องต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว การส่งบุคลากรของโรงแรมไปเข้าร่วมการฝึกอบรมหรือสัมนาที่จัดขึ้นภายนอก ก็จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และวิสัยทัศน์ใหม่ๆ จากภายนอกธุรกิจ นำมาใช้ประโยชน์ในด้านการปรับปรุง และพัฒนาธุรกิจโรงแรมของตนเองในด้านต่างๆ ต่อไป

โรงแรมที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของตนเอง จะจัดให้มีแผนกฝึกอบรมไว้ในโรงแรมและวางแผนการฝึกอรมไว้ตลอดทั้งปี และจะมีระบบการทดสอบความรู้ความสามารถของพนักงานเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาการขึ้นเงินเดือน หรือปรับเลื่อนตำแหน่งของแต่ละคนต่อไป

Last modified onMonday, 26 January 2015 06:50
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

Login to post comments