Menu

บทความยอดนิยม

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

วงจรอุบาทว์เมื่อโรงแรมขาดผู้ชี้แนะ (Coach)

ท่านผู้อ่านจะเชื่อหรือไม่ ถ้าผมจะบอกว่า โรงแรมส่วนใหญ่ในบ้านเราในปัจจุบันมีแต่ผู้นำ มีผู้บริหาร หัวหน้างาน แต่ปราศจากผู้ชี้แนะ (Coach) ในทุกระดับทุกสายงาน เป็นเหตุให้โรงแรมต่างๆ ขาดศักยภาพในการที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการทำงานและให้บริการในด้านต่างๆ ได้เพียงพอที่จะบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำว่า coaching นั้น The International Coach Federation ได้ให้นิยามไว้ว่า "ความร่วมมือระหว่างโค้ชและลูกค้าที่ดำเนินไปแบบเป็นกระบวนการที่มีการท้าทายความคิด ซึ่งเป็นการจุดประกายให้คนที่ได้รับการโค้ช ได้เปิดโอกาสใช้ศักยภาพทั้งในแง่ส่วนตัวและความสามารถในหน้าที่การงานได้อย่างเต็มที่"

ในขณะที่ Worldwide Association of Business Coach ได้ให้นิยามของ Business Coaching ไว้ว่า "คือกระบวนการที่มีส่วนร่วมในการสื่อสารอย่างมีความหมายระหว่างบุคคลในเชิงธุรกิจ องค์กร สถาบัน หรือราชการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างคาวมสำเร็จในทุกระดับในองค์กร โดยสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลเหล่านั้น"

บุคลากรทางด้านโรงแรมในปัจจุบันส่วนใหญ่โรงแรมอิสระทั้งหลายจะมีอัตราการ Turn Over อยู่ในอัตราที่สูงและมีระยะเวลาในการทำงานกับแต่ละโรงแรมสั้น ทั้งนี้โรงแรมอิสระทั้งหลายที่เปิดขึ้นมามุ่งเน้นให้ความสำคัญไปที่การรับเอาคนที่มีความรู้และประสบการณ์มาบริหารงาน มาทำงานในระดับต่างๆ เพื่อให้ได้ผลจากการปฏิบัติในทันทีทันใด โดยต้องหาหนทางทำเอาเองเท่าที่เคยมีความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมา แต่เมื่อทำไปสักระยะหนึ่งซึ่งได้ควักเอาทั้งความรู้และประสบการณ์ที่ตนเองมีมาใช้หมดแล้ว และได้ผลน้อยลง มองไปทางไหนก็ไม่เห็นมีใครในโรงแรมที่จะช่วย อบรม ให้คำแนะนำต่อยอดได้ ก็จำเป็นต้องมองหางานใหม่ ที่คิดว่าจะสามารถเอาความรู้และประสบการณ์เก่าๆ ไปใช้หากินกับที่ทำงานใหม่ๆ ได้อีก

ในส่วนของพนักงานระดับปฏิบัติการที่เข้ามาทำงานใหม่ๆ ก็หวังที่จะได้มาอาศัยเรียนรู้ฝึกประสบการณ์จากผู้ที่คร่ำหวอดอยู่ในโรงแรมก็สุดแสนจะยากเย็นที่จะเข้าไปทำงานได้ เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ต้องการพนักงานที่มีประสบการณ์ เมื่อเข้ามาแล้ว ขาดผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์มาทำการอบรม แนะนำเกี่ยวกับการทำงานที่ดีเป็นระบบ มองไม่เห็นอนาคตก็เปลี่ยนงานไป

ทั้งผู้ที่มีประสบการณ์ และไร้ประสบการณ์ ที่เข้ามาทำงานในโรงแรมที่ปราศจากคนที่จะมาเป็นโค้ช คอยอบรม แนะนำ ชี้แนะแนวทางการบริหารจัดการ และวิธีการปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม จะส่งผลต่อเรื่องต่างๆ ที่ "น่าเศร้า" ในโรงแรมดังต่อไปนี้

 1. 1. Silent Communication ก็คือ การทำงานที่ปราศจาก “การสื่อสาร” ระหว่างหัวหน้าทีม กับ พนักงาน ต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างคิด และมักจะคิดแบบคิดเอาเอง เดาเอาเอง เหมือนกับการเล่นเกมเดาใจ วัดใจ ระหว่างหัวหน้าทีมกับทีมงาน! เมื่อเริ่มคิดต่างกันสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ
 2. 2. GAP ก็คือ ช่องว่างที่ห่างเหินกันมากยิ่งขึ้น ยิ่งห่าง ความคิดยิ่งต่าง ความเข้าใจที่ยิ่งตรงกันข้าม ความสัมพันธ์ที่เคยมีเริ่มเปราะบาง จากความสัมพันธ์ก็แปรเปลี่ยนเป็นความห่างเหิน..เย็นชา…ตามมาด้วย…
 3. 3. Negative Mind Set ก็คือทัศนคติในแง่ลบที่จะมีเพิ่มมากยิ่งขึ้น กับหัวหน้าทีม กับหน่วยงาน กับตัวสินค้า ไปจนถึงทัศนคติในแง่ลบกับตัวองค์กรที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเริ่มส่งผลถึง
 4. 4. Decrease Performance ประสิทธิภาพของงานลดลง ซึ่งเป็นกฎของธรรมชาติอยู่แล้ว จะเรียกว่า กฎแห่งการสะสมก็น่าจะได้ เพียงแต่เป็นการสะสมสิ่งที่ไม่ดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เหมือนก้อนหิมะก้อนเล็กที่กลิ้งลงจากภูเขาจะทวีความใหญ่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเมื่อประสิทธิภาพลดลงมากยิ่งขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็คือ…
 5. 5. Problem ปัญหา และ ปัญหา! ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเกิดก็จะเริ่มเกิด ปัญหาที่เคยเกิดก็ทวีความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดในเรื่องเนื้องานที่ทำ ปัญหาระหว่างทีมงานด้วยกันเอง ปัญหาหน่วยงานอื่นๆ ไปจนถึงปัญหาระหว่างทีมงานกับหัวหน้างานและผู้บริหารโดยตรง! นอกจากผลเสียในหลายเรื่องที่เกิดกับตัวองค์กร หน่วยงาน และลูกค้าแล้ว ก็จะต้องมีผู้รับผลที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ก็คือ
 6. 6. Turn Over อัตราการลาออก ก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงปรกติ คนที่ไม่ควรจะออก ก็อาจจะลาออกด้วยความเบื่อหน่าย ด้วยความท้อแท้สิ้นหวัง คนที่ควรจะต้องออกก็อาจถูกไล่ออกมากกว่าที่ควรจะเป็น

เราจะเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงทั้ง 6 อย่างเป็น "วงจรอุบาทว์" ก็ได้ แต่เป็นวงจรที่อาจจะไม่ส่ง ผลเสียรุนแรงขนาดนี้ หรือไม่เกิดวงจรอุบาทว์นี้เลย ถ้าระดับหัวหน้างานไล่ไปจนถึงผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูงทำใน “สิ่งที่ควรทำ” และทำใน “สิ่งที่จำเป็นต้องทำ” ก็คือเป็น Coach ให้กับทีมงานของตัวเอง!

การเป็น Coach ไม่ใช่หมายถึงมีบทบาทเป็นหัวหน้าแล้วจะกลายเป็น Coach โดยธรรมชาติ หรือโดยอัตโนมัติ การเป็น Coach ไม่ใช่หมายถึงการเน้นแต่ออกคำสั่ง "สั่ง" แล้วสั่งลูกเดียว โดยปราศจากการ “สอน ชี้แนะ แนะนำ" แนวทางที่ถูกต้องหรือที่เป็นประโยชน์ในการนำไปใช้งาน

การเป็น Coach ไม่ใช่หมายถึงการเป็นแค่ Trainer คือฝึกอบรมให้กับทีมงานของตัวเองเพียงครั้งเดียวแล้วเลิกแล้วกันไป

การเป็น Coach ที่แท้จริง หมายถึงการเป็นทั้ง ผู้ฝึกสอน ผู้ชี้แนะ ผู้สนับสนุน ผู้ที่ช่วยแก้ปัญหา ให้กับทีมงาน "ทุกคน" ของตัวเอง โดยเริ่มตั้งแต่ เข้าใจทีมงานของตนเองอย่างลึกซึ้งทั้งในเรื่อง จุดอ่อน จุดแข็ง เข้าใจธรรมชาติของคนที่ถูกปลูกฝัง ถูกหล่อหลอมมาแตกต่างกัน เข้าใจวิธีการสื่อสารอย่าง "สร้างสรรค์" และสื่อสารได้ตรงกับความต้องการของทีมงานแต่ละคน ที่อาจจะถนัดที่จะรับสารในรูปแบบที่แตกต่างกัน

ทุกวันนี้โรงแรมของท่าน มีแต่หัวหน้างาน ผู้บริหาร ที่ปราศจาก Coach หรือไม่

Last modified onFriday, 03 August 2012 07:33
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

2 comments

 • ฅนโรงแรม

  ทุกวันนี้โรงแรมต่างๆ มีผู้จัดการอยู่มากมาย แต่ไม่สามารถที่จะ Coach พนักงานของตนเองได้ และพยายามที่จะหาแต่คนที่มีประสบการณ์มาทำงาน จึงไม่มีการผลิตบุคลากรใหม่ๆ ขึ้นมาในวงการ โรงแรมทั้งหลายจึงประสบปัญหา "ขาดคน" วนไปเวียนมาไม่มีวันจบสิ้น

  posted by ฅนโรงแรม Tuesday, 07 August 2012 21:21 Comment Link
 • Wichien

  ชอบ Headline นี้ครับ :D
  อีกประเด็น คือ ไม่ศึกษาเพิ่มความรู้ และไม่มีจิตวิทยาที่ดี เลย Coach ไม่ได้

  posted by Wichien Friday, 03 August 2012 12:35 Comment Link
Login to post comments