Menu

บทความยอดนิยม

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

การชี้แนะงาน (Coaching) ในโรงแรม

การทำงานของบุคลากรฝ่าย/แผนกต่างๆ ในโรงแรมจะประสบความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ได้ จำเป็นต้องมีผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ในการทำงาน คอยชี้แนะแนวทาง ความรู้ และเทคนิคใหม่ๆ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

มีการแปล คำว่า coaching เป็น “การชี้แนะ” เป็นการบอกทิศทางให้การแนะก็เป็นการเสนอแนวทาง ให้เดินไปสู่ทิศนั้น ส่วนการจะเดินไปทิศนั้น หรือจะเลือกเดินทางใดก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลือก ของผู้รับการชี้แนะเป็นหลัก

การชี้แนะคือ วิธีการในการพัฒนาสมรรถภาพการทำงานของบุคคล โดยเน้นไปที่การทำงานให้ได้ตามเป้าหมายของงานนั้น หรือ การช่วยให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่และ/หรือ ได้รับการอบรมมาไปสู่การปฏิบัติได้

การชี้แนะมีคุณลักษณะโดยสรุปดังนี้

 1. 1. มีลักษณะเป็นกระบวนการ คือ ประกอบด้วยวิธีการหรือเทคนิคต่าง ๆ ที่วางแผนไว้อย่างดีดำเนินการตามขั้นตอน จนกระทั่งบรรลุเป้าหมาย
 2. 2. มีเป้าหมายที่ต้องการไปให้ถึง 3 ประการ คือ
  • การแก้ปัญหาในการทำงาน
  • พัฒนาความรู้ ทักษะหรือความสามารถในการทำงาน
  • การประยุกต์ใช้ทักษะหรือความรู้ในการทำงาน
 3. 3. มีลักษณะปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชี้แนะกับผู้รับการชี้แนะ คือ เป็นกลุ่มเล็กหรือรายบุคคลและใช้เวลาในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 4. 4. มีหลักการพื้นฐานในการทำงานได้แก่
  • การเรียนรู้ร่วมกัน คือ ไม่มีใครรู้มากกว่าใคร จึงต้องเรียนไปพร้อมกัน
  • การให้ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
  • การเสริมพลังอำนาจเป็นการช่วยค้นหาพลังในตัวบุคคลเมื่อค้นเจอก็คืนพลังนั้นให้ไป
 5. 5. เป็นกระบวนการที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพ กล่าวคือ ในการพัฒนาวิชาชีพต้องมีความสัมพันธ์กับวิธีการพัฒนาอื่น ๆ ลำพังการชี้แนะอย่างเดียวไม่อาจทำให้การดำเนินงานสำเร็จได้

ผู้ชี้แนะจำเป็นต้องมีความรู้ และประสบการณ์ที่หลากหลาย ที่นอกเหนือจากประสบการณ์ในการทำงานในโรงแรมของตนเองแต่เพียงอย่างเดีย สามารถหยิบยกเอาประเด็นต่างๆ ที่อยู่ภายนอกโรงแรมที่ผู้รับการชี้แนะรู้จักเป็นอย่างดีมาใช้เป็นกรณีศึกษา (Case Study) ที่หลากหลายในลักษณะของการปฏิบัติที่ดีที่น่าเอาอย่าง (Best Practice) เพื่อให้ผู้รับการชี้แนะเกิดแรงบันดาลใจที่จะนำไปประยุกต์ใช้เป็นแบบอย่างในการทำงานของตนเองให้บรรลุวัตถุประสงค์

การชี้แนะไม่ใช่การสั่งการที่ผู้รับการปฏิบัติต้องนำไปปฏิบัติตาม แต่เป็นสิ่งที่ผู้รับการชี้แนะต้องนำไปวิเคราะห์ว่าคำชี้แนะใดที่เหมาะสมที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานของตนเอง

Last modified onFriday, 03 August 2012 08:09
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

Login to post comments