Menu

บทความยอดนิยม

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

การสอนงานภายในโรงแรม

การสอนงาน เป็นหน้าที่ประการหนึ่งของผู้บังคับบัญชาที่พึงปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในอันที่จะให้เขาเกิดความเข้าใจงาน มีความชำนาญ และสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ วิธีการปฏิบัติงานอย่างละเอียดและชัดเจน เพื่อจะนำไปสู่ความสำเร็จของงาน

การสอนงาน (Job Coaching) คือการที่คนๆ หนึ่ง ช่วยให้ใครก็ตามพัฒนาขีดความสามารถในการทำงาน การสอนงานไม่ได้หมายถึงสาระของการสอนหรือบอกถึงวิธีการทำงาน เท่านั้น แต่หมายรวมถึงการช่วยเหลือ การให้คำแนะนำ การให้กำลังใจ และให้โอกาสในการทำสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น

การสอนงานถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ และยังช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน มีประโยชน์มากมายทั้งต่อ ผู้ได้รับการสอน ผู้สอน และต่อโรงแรม ที่จำเป็นต้องมีการสอนงานในทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ

ความสำคัญของการสอนงาน มีดังต่อไปนี้

 1. 1. ไม่เกิดการลองผิดลองถูก การสอนงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพลดความผิดพลาดเสียหายและเวลาการทำงาน
 2. 2. การเรียนรู้เป็นไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์ เกิดการถ่ายทอดงานและเทคนิคการปฏิบัติงานจากหัวหน้าไปสู่ผู้ร่วมทีมงานช่วยให้เกิดความรู้ในการทำงานที่ถูกต้อง เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 3. 3. การปฏิบัติงานสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย สามารถปรับปรุงงานให้ดีขึ้น
 4. 4. ไม่เสียเวลาแก้ไขงานที่ผิดพลาดและบกพร่อง
 5. 5. ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาไว้วางใจกันและเป็นโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
 6. 6. ทำให้องค์ความรู้ไม่ติดกับตัวบุคคลเมื่อมีการเข้าออกจากงานก็มีผู้สืบต่องานได้

บทบาทของผู้สอนงาน

 1. 1. ให้การสนับสนุนแก่พนักงานที่สนใจในการปรับปรุงการทำงาน
 2. 2. ให้การสนับสนุนสำหรับพนักงานที่สนใจในการปรับปรุงทักษะและประสบการณ์ใหม่
 3. 3. ให้คำแนะนำแก่พนักงานที่ต้องการทิศทางของอาชีพ
 4. 4. ให้ Feedback ของการปฏิบัติงานอย่างจริงใจและเป็นธรรม
 5. 5. ให้การสนับสนุนหรือแนะนำสำหรับพนักงานที่สนใจในการเปลี่ยนงานภายใน

คุณลักษณะของผู้สอนงาน

 1. 1. มีความรู้และความสามารถในงานที่จะสอน
 2. 2. มีความรักในการถ่ายทอดความรู้ และมุ่งมั่นจริงจังในการสอนให้เกิดผลสำเร็จ
 3. 3. การสร้างความเชื่อใจร่วมกันทั้งสองฝ่าย
 4. 4. เชื่อมั่นในตนเองและมีความตั้งใจในการสอน
 5. 5. ปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่น
 6. 6. มีทักษะในการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจ
 7. 7. มีความอดทนต่อพฤติกรรมของผู้รับการสอน

หลักในการสอนงาน

 1. 1. ต้องชี้แจงให้ผู้รับการสอนเข้าใจวัตถุประสงค์ของการสอน
 2. 2. ต้องทำให้ผู้รับการสอนสนใจใคร่จะเรียนรู้งานที่จะสอน
 3. 3. ต้องมุ่งผลของการสอนงาน โดยคำนึกถึงผู้รับการสอนเป็นสำคัญ
 4. 4. ต้องให้ผู้รับการสอนรู้ว่างานอยู่ในขั้นตอนไหน และจัดการสอนให้มีสภาพเหมือนปฏิบัติงานจริง ทำให้ผู้รับการสอนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์
 5. 5. ทำโปรแกรมการสอนงานให้เหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรู้ของผู้รับการสอน

กระบวนการสอนงาน มีขั้นตอนดังนี้

 1. 1. การหาความจำเป็นในการสอนงาน
 2. 2. การจัดทำแผนการสอน
 3. 3. การเตรียมเนื้อหาวิชา
 4. 4. การจัดทำแบบซอยงาน คือ การนำงานที่จะสอนมาวิเคราะห์แยกเป็นส่วนๆ
 5. 5. การจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์
 6. 6. การจัดเตรียมสถานที่
 7. 7. การประเมินผลการสอน

Last modified onFriday, 03 August 2012 08:19
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

Login to post comments