Menu

บทความยอดนิยม

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

การปฐมนิเทศพนักงานใหม่

การปฐมนิเทศ (Orientation) เป็นกิจกรรมทางด้านการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำพนักงานใหม่ให้รู้จักโรงแรมในด้านต่างๆ ให้มากที่สุด และให้รู้จักคณะผู้บริหาร โครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา งานในหน้าที่ที่ต้องทำ นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยระหว่างคณะผู้บริหารและพนักงานใหม่ ทำให้รู้สึกอบอุ่นเป็นกันเอง

คณะผู้บริหารโรงแรมทุกแห่งต้องให้ความสำคัญกับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่และเข้าร่วมทุกครั้งถ้าไม่ติดภารกิจอื่นใดในวันนั้น เพราะจะทำให้พนักงานใหม่ที่เข้ามารู้สึกอบอุ่นและเป็นกันเองระหว่างคณะผู้บริหารกับพนักงาน

ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดปฐมนิเทศในแต่ละเรื่อง จะต้องจัดเตรียมคู่มือการปฐมนิเทศต่างๆ ไว้ให้พร้อม รวมทั้งอุปกรณ์ สื่อและสิ่งนำเสนอประกอบการปฐมนิเทศด้วย เพื่อกระตุ้นความสนใจพนักงานใหม่ที่เข้าร่วมการปฐมนิเทศ ไม่ให้รู้สึกเบื่อหน่าย ระหว่างการปฐมนิเทศต้องพยายามสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง

Standard Operating Procedure (SOP)

 1. กล่าวต้อนรับพนักงานใหม่เปิดการปฐมนิเทศ -> General Manager
 2. แนะนำประวัติความเป็นมาของโรงแรมและผู้ก่อตั้ง -> Resident Manager
 3. แนะนำโครงสร้างองค์กรและสายการบริหารงาน วัฒนธรรมองค์กร แนะนำคณะผู้บริหาร และหัวหน้าแผนกต่างๆ -> Human Resoruces
 4. แนะนำสิทธิ หน้าที่ สวัสดิการ ระเบียบวินัย การปฎิบัติต่างๆ ของพนักงานตามคู่มือพนักงาน (ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายแรงงานสัมพันธ์) -> Personnel
 5. แนะนำข้อมูลรายละเอียดโรงแรม สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการต่างๆ ที่โรงแรมมีไว้ให้บริการลูกค้า พร้อมทั้งชี้ให้เห็นจุดเด่นต่างๆ และเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันให้เห็นความแตกต่าง -> Sales & Marketing
 6. แนะนำข้อมูลด้านความปลอดภัยของโรงแรม และการระแวดระวังภัยที่จะเกิดขึ้นในโรงแรม -> Chief Security
 7. แนะนำการปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อประสบเหตุฉุกเฉินขึ้นภายในโรงแรม -> Rescue Team Leader
 8. แนะนำระบบการป้องกันเหตุอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดต่างๆ ซักซ้อมแผนการอพยพเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ -> Chief Engineer, Fireman Team Leader
 9. พาพนักงานใหม่เดินชมห้องพักประเภทต่างๆ สถานที่ทั้งหมดภายในโรงแรม และแนะนำให้รู้จักอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่ติดตั้งไว้ตามสถานที่ต่างๆ ภายในโรงแรม แนะนำหัวหน้างานแต่ละส่วนให้พนักงานใหม่ได้รู้จัก -> Human Resources
 10. มอบประกาศนียบัตรให้แก่พนักงานทุกคนที่ผ่านการปฐมนิเทศ -> General Manager

การจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่อย่างเป็นทางการควรจัดอย่างน้อยเดือนละครั้ง แต่ถ้ามีพนักงานใหม่เข้ามาไม่มากอาจจะรวบยอดไปเดือนถัดไป แต่ไม่ควรให้นานเกิน 3 เดือน และโรงแรมต้องกำหนดให้พนักงานใหม่ทุกคนเข้าร่วมการปฐมนิเทศอย่างเป็นทางการก่อนที่จะผ่านการทดลองงาน และรับพนักงานเข้าเป็นพนักงานประจำ

หมายเหตุ : สำหรับข้อ 6,7 และ 8 ทางโรงแรมสามารถนำไปบันทึกเป็นการอบรมประจำเดือนของทางโรงแรมได้เลย โดยไม่ต้องไปจัดอบรมแยกอีกต่างหาก แต่อาจจะมีพนักงานส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมอบรมเพิ่มเติม

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ SOP นี้

 • General Manager
 • Resident Manager
 • The Managements & Department Heads
 • Human Resources
 • Personnel
 • Sales & Marketing
 • Chief Security
 • Rescue Team Leader
 • Fireman Team Leader
 • Chief Engineer

หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ เกี่ยวกับ SOP นี้ ต้องดำเนินการโดยผู้ที่รับผิดชอบ SOP นี้ โดยได้รับความเห็นชอบร่วมกันจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้รับการอนุมัติจาก General Manager เสียก่อนจึงจะนำไปใช้ได้

© ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้คัดลอกไปเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเป็นลายลักษณ์อักษร

Last modified onThursday, 22 January 2015 11:52
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

Login to post comments
back to top