Menu

บทความยอดนิยม

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

การซ้อมเหตุเพลิงไหม้ประจำเดือน

การซ้อมเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงแรมเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องกำหนดให้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับแผนเผชิญเหตุเพลิงไหม้ได้ตื่นตัวอยู่เสมอ และตระหนักดีว่าแต่ละคนจะต้องดำเนินการอย่างไรตามแผน และขึ้นตอนการปฏิบัติที่ทางโรงแรมได้กำหนดไว้ หากละเลยไม่มีการซักซ้อมกันอย่างสม่ำเสมอให้เกิดความชำนาญ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นจริงๆ โรงแรมจะได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก

การซ้อมเหตุเพลิงไหม้ประจำเดือนนี้ เป็นการซ้อมย่อยของทีมดับเพลิง (Fireman Team) ภายในโรงแรมเองที่สามารถทำได้ทุกเมื่อ โดยที่ไม่ต้องมีการแจ้งใหัพนักงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบล่วงหน้า ไม่มีการติดต่อประสานงานออกไปยังหน่วยงานภายนอก และไม่ได้มีการเปิดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้จากระบบจริงๆ ที่ติดตั้งไว้เพราะจะทำให้แขกที่เข้าพักตื่นตระหนก พนักงานที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้เป็นทีมดับเพลิงไม่ต้องเข้าร่วมการซ้อม แต่การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติเหมือนสถานการณ์จริงที่กำหนดไว้ในแผน ซึ่งทุกครั้งที่มีการซ้อมเหตุเพลิงไหม้ประจำเดือน ก็จะมีการบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติไว้ ส่วนใดที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานก็จะต้องมีการปรับปรุงให้ได้ตามมาตรฐานในครั้งต่อไป ดังนั้นการซ้อมทุกครั้งแม้ว่าพนักงานจะรู้ว่าเป็นการซ้อมก็ต้องปฏิบัติอย่างเข้มแข็งจริงจัง

การบริหารจัดการโรงแรมที่ได้มาตรฐานสากลโรงแรมต้องจัดตั้งทีมดับเพลิง (Fireman Team) พร้อมทั้งจัดเตรียมชุดดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงที่มีสภาพพร้อมใช้งานไว้ในโรงแรมตลอดเวลา ในส่วนของทีมดับเพลิงนั้นจะใช้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละกะมาร่วมปฏิบัติงานในทีมดับเพลิง เพื่อให้ทางโรงแรมมีทีมดับเพลิงที่พร้อมจะปฏิบัติการได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องรอเรียกพนักงานที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้น

การเขียน SOP เกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องสอดคล้องกับ SOP การเผชิญเหตุเพลิงไหม้ประจำปีที่ทางโรงแรมต้องร่วมฝึกซ้อมใหญ่กับเจ้าหน้าที่จากหน่วยดับเพลิงจากภายนอก ซึ่งโดยปกติแล้วแผนก Maintenance หรือ Engineer เป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างและปรับปรุงแก้ไข SOP นี้ แต่แผนก Administration จะเป็นผู้ที่นำเอา SOP นี้ไปใช้ในการปฏิบัติ

Standard Operating Procedure (SOP)

 1. การสร้างเหตุการณ์สมมติ : ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบการซ้อมเหตุเพลิงไหม้ประจำเดือน (โดยปกติจะเป็นผู้บริหารที่พักอยู่ในโรงแรม) เป็นผู้สร้างเหตุการณ์สมมติขึ้น โดยการกดปุ่มแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ติดตั้งไว้ในโรงแรม (ที่มีระบบหน่วง) หรือโทรเข้าไปแจ้งเหตุที่ Telephone Operator -> Resident Manager/Assistant General Manager
 2. พนักงานแจ้งเหตุฉุกเฉิน : ถ้าทางโรงแรมติดตั้งแผงควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไว้ที่ห้อง Security ที่มีพนักงานคอยดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง Duty Security เมื่อเห็นสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้จากแผงแสดงตำแหน่งเครื่องบอกเหตุ รีบโทรไปแจ้งให้ Telephone Operator ดำเนินการแจ้งเหตุต่อไป แต่ถ้าแผงควบคุมนั้นติดตั้งอยู่ในห้องเดียวกันกับ Telephone Operator ก็เป็นหน้าที่ของ Telephone Operator ที่จะต้องส่งรหัสฉุกเฉินออกไปในทันทีทันใด (โดยปกติแล้วแผงนิี้จะติดตั้งไว้ ณ จุดที่มีพนักงานปฎิบัติหน้าที่ประจำตลอด 24 ชั่วโมง) แต่ถ้าเป็นการแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ โดยปกติแล้วก็จะโทรเข้ามาที่ Telephone Operator เมื่อได้รับแจ้งก็ต้องรีบดำเนินการส่งรหัสแจ้งเหตุฉุกเฉินออกไปในทันที ซึ่งรหัสฉุกเฉินนี้จะถูกส่งไปยังอุปกรณ์สื่อสารของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเผชิญเหตุฉุกเฉินแต่ละเรื่องในทันที -> Duty Security, Telephone Operator
 3. ตรวจสอบเหตุ : ผู้ที่ถูกกำหนดไว้ให้เป็น Fireman Team Leader ของกะที่เกิดเหตุโทรศัพท์กลับไปสอบถามข้อมูลกับ Telephone Operator แล้วรีบไปสำรวจ ณ จุดเกิดเหตุ ซึ่งผู้ที่สร้างเหตุการณ์สมมุติจะรออยู่ ณ จุดนั้น -> Fireman Team Leader
 4. รวมพลทีมดับเพลิง : ถ้าได้รับแจ้งรหัสฉุกเฉินที่หมายถึงเหตุเพลิงไหม้ พนักงานที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้นที่มีรายชื่ออยู่ในทีมดับเพลิงของกะนั้น ต้องรีบไปรวมพลกัน ณ จุดที่กำหนดไว้ทันที ถ้ามีชุดผจญเพลิงให้ใส่ชุดผจญเพลิงเตรียมไว้ และเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ไว้ให้พร้อมใช้งาน ส่วนผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผจญเพลิง แต่มีหน้าที่อื่นๆ ที่ต้องปฏิบัติก็ต้องเตรียมตัวและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อม เช่น Master Keys, กุญแจควบคุมลิฟท์, เครื่องกำเหนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน ฯลฯ -> Fireman Team
 5. ยืนยันเหตุและสั่งปฏิบัติการตามแผน : ผู้ที่ทำหน้าที่ Fireman Team Leader ในขณะนั้นยืนยันการเกิดเหตุ และสั่งให้ทีมงานลงมือปฏิบัติหน้าที่ -> Fireman Team Leader
 6. ทีมดับเพลิงเข้าเผชิญเหตุ : ทีมดับเพลิงและผู้ที่เกี่ยวของกับเหตุเพลิงไหม้แยกย้ายกันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในแผน -> Fireman Team
 7. บันทึกเวลาปฏิบัติ : ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องต้องบันทึกเวลาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ -> Fireman Team 
 8. แจ้งยกเลิกเหตุ : เมื่อซ้อมการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่สร้างเหตุการณ์สมมติ โทรศัพท์ไปยัง Telephone Operator แจ้งยกเลิกการณ์สมมติ ซึ่ง Telephone Operator จะต้องส่งรหัสยกเลิกเหตุการฉุกเฉินออกไปยังอุปกรณ์สื่อสารที่กำหนดไว้ ->Resident Manager/Assistant General Manager, Telephone Operator
 9. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติกับทีมงาน : หัวหน้าทีมดับเพลิงนำเวลาการปฏิบัติต่างๆ ที่ได้มีการบันทึกไว้มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ สรุปให้ทีมดับเพลิงและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงจุดบกพร่องต่างๆ พร้อมทั้งชี้แนะวิธีการต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงในการปฏิบัติครั้งต่อไป -> Fireman Team Leader
 10. รายงานผลการซ้อม : ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ในการซ้อมดับเพลิงประจำเดือนจัดทำรายงานการซ้อมให้ General Manager และ Coroprate Office ได้รับทราบ และเก็บข้อมูลการฝึกซ้อมไว้เป็นหลักฐานต่อไป -> Resident Manager/Assistant General Manager

*** Tour Operator รายใหญ่ๆ บางรายจากทางยุโรปและสหราชอาณาจักร จะให้ความสำคัญกับการซ้อมดับเพลิงประจำเดือนของโรงแรมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าโรงแรมจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ บางรายเมื่อมา Inspect โรงแรม จะขอดูรายงานการฝึกซ้อมครั้งล่าสุดกันแบบทันทีทันใดเลยทีเดียว เชนโรงแรมทั้งหลายที่เป็นที่ยอมรับกันในระดับสากล จะกำหนดให้มีการฝึกซ้อมเหตุเพลิงไหม้เป็นประจำทุกเดือนเป็นมาตรฐานของแบรนด์

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ SOP นี้

 • Resident Manager/Assistant General Manager
 • Duty Security
 • Telephone Operator
 • Fireman Team Leader
 • Fireman & EmergencyTeam

หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ เกี่ยวกับ SOP นี้ ต้องดำเนินการโดยผู้ที่รับผิดชอบ SOP นี้ โดยได้รับความเห็นชอบร่วมกันจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้รับการอนุมัติจาก General Manager เสียก่อนจึงจะนำไปใช้ได้

© ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้คัดลอกไปเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเป็นลายลักษณ์อักษร

Last modified onThursday, 22 January 2015 15:33
ฅนโรงแรม

การศึกษาปริญญาตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปริญญาโท M.B.A. การตลาด ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 20 ปี ทั้งระดับปฏิบัติการระดับต่างๆ และระดับบริหารของโรงแรมระดับนานาชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับชาติ

Login to post comments
back to top