Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
การตลาดและการขาย

การตลาดและการขาย

Revenue Manager - คำบรรยายลักษณะงานและคุณสมบัติ

มีโรงแรมจำนวนไม่น้อยที่รับคนเข้ามาทำงานในตำแหน่ง Revenue Manager แต่ขาดความรู้ความเข้าใจในการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ถูกต้องและเหมาะสมกับตำแหน่งงาน จึงไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านการบริหารรายได้ของโรงแรมตามที่ได้คาดหวังไว้

Read more...

การเขียนข่าวแจก (News Release)

ข่าวแจก (New Released/Press Release) เป็นข่าวหรือเรื่องราวเกี่ยวกับนโยบาย โครงการ หรือกิจกรรมการดำเนินงาน รวมทั้งความเคลื่อนไหวต่าง ๆ และผลปฏิบัติงานของหน่วยงาน องค์การ หรือสถาบัน ซึ่งนักประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน องค์การ หรือสถาบันนั้น ๆ เขียนขึ้นส่งให้แก่สื่อมวลชน เพื่อนำไปเผยแพร่แก่ประชาชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงาน องค์การ หรือสถาบันนั้น ๆ

Read more...

การบริหารรายได้

Revenue Management หรือการบริหารรายได้ของธุรกิจโรงแรมนั้นไม่ได้เป็นเรื่องใหม่สำหรับการบริหารจัดการโรงแรมแต่อย่างใด แต่เพิ่งจะได้รับความสนใจอย่างจริงๆ จังๆ จากโรงแรมทั้งหลาย มีการจัดตั้งบุคลากรภายในมาบริหารจัดการรายได้เป็นการเฉพาะเมื่อไม่นานมานี้ และหลายๆ โรงแรมตั้งตำแหน่ง Revenue Manager ขึ้นมาทั้งๆ ที่ไม่รู้ว่าจะมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่แท้จริงให้กับผู้รับผิดชอบอย่างไร

Read more...

Market Segmentation

ธุรกิจโรงแรมและที่พักนั้นเป็นธุรกิจที่มีไว้รองรับนักเดินทาง (Traveller) หรือผู้มาเยี่ยมเยือน (Visitor) ที่ไม่สามารถเดินทางกลับไปพำนักยังภูมิลำเนาเดิมของตนภายในวันเดียวกันนั้นได้ ดังนั้นจึงต้องการที่พักเพื่อใช้หลับนอนระหว่างการเดินทางเพื่อทำกิจธุระต่างๆ ก่อนจะเดินทางต่อไปยังจุดหมายอื่น หรือเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาของตนเอง ดังนั้น ธุรกิจโรงแรมและที่พักนั้นหาได้มีไว้เพื่อบริการนักท่องเที่ยวแต่เพียงอย่าง เดียวไม่ แต่มีไว้บริการนักเดินทาง หรือผู้มาเยี่ยมเยือนทุกคนที่ต้องการที่พักหลับนอนระหว่างการเดินทาง

Read more...
Subscribe to this RSS feed