Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

การบริหารจัดการ

เทคนิคการคัดกรองผู้สมัครงานใหม่ด้วย Facebook Timeline

ทุกวันนี้ พอโรงแรม/รีสอร์ทไหนลงประกาศรับสมัครพนักงานใหม่ ก็จะมีผู้ที่สนใจส่งอีเมล์มาสมัครงานกันเป็นจำนวนมาก ถ้าศึกษาข้อมูลจากจดหมายแนะนำตัว และ Resume ที่ส่งมาก็จะรู้สึกว่าทุกคนดูดีมีความน่าสนใจ น่าเรียกตัวมาสัมภาษณ์งานทุกราย แต่ถ้าเรียกมาสัมภาษณ์ทั้งหมดเป็นร้อยราย ก็คงจะไม่ต้องทำมาหากินอย่างอื่นกันเป็นแน่ วันนี้เลยขอนำเอาเทคนิคการคัดกรองผู้สมัครงานใหม่จาก Facebook Timeline มาแนะนำให้ประยุกต์ใช้กันครับ

Read more...

Service Charge กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรม

เงินค่าบริการ หรือ Service Charge ที่โรงแรมหรือรีสอร์ทจำนวนมากจัดเก็บมาจากลูกค้า และนำมาแบ่งปันเป็นรางวัลให้แก่พนักงานในแต่ละเดือนนั้น มักจะถูกหยิบยกมาเปรียบเทียบกันอยู่เสมอในแวดวงพนักงานโรงแรม และถ้าโรงแรม/รีสอร์ทแห่งใดมี Service Charge ที่สูง ก็จะเป็นแรงดึงดูดใจให้มีผู้ไปสมัครงานเป็นจำนวนมากเมื่อมีการเปิดรับสมัครพนักงานใหม่

Read more...

การบริหารจัดการโรงแรมที่ดีต้องมีระบบ

เมื่อพนักงานโรงแรม/รีสอร์ท ที่เป็น Key Person ทำงานกับโรงแรมมานาน มายื่นใบลาออกต่อผู้บริหาร มักจะมีเหตุผลประการหนึ่งที่พนักงานแจ้งให้ทราบคือต้องการไปศึกษาหาประสบการณ์ และเรียนรู้ระบบการทำงานใหม่ๆ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานในอนาคต ผู้บริหารบางรายไม่เข้าใจ ก็พยายามขวนขวายลงทุนหาระบบ Property Management System (PMS) ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมาใช้ เพื่อให้พนักงานทั้งหลายมีระบบที่ดีไว้ใช้งาน โดยไม่มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และระบบการทำงานของโรงแรมให้ทัดเทียมกับระบบการบริหารจัดการโรงแรมยุคใหม่ที่พนักงานโรงแรมทั้งหลายต้องการศึกษาและเรียนรู้

Read more...

นโยบายที่ไม่แน่วแน่จะแย่เพราะธุรกิจชะงักงัน

วันนี้ขอหยิบยกเอาเรื่องความไม่แน่วแน่ในนโยบายของผู้บริหารระดับสูงมานำเสนอเพราะรู้สึกได้ว่าในขณะนี้มีโรงแรมและรีสอร์ทจำนวนไม่น้อยกำลังแกว่งไปมากับสถานการณ์แวดล้อม และวิกฤติการณ์ต่างๆ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายกันบ่อยมากจนผู้ที่รับหน้าที่ในการรับโนโยบายมาขับเคลื่อนและปฏิบัติปรับตัวกันไม่ทัน และส่งผลต่อความชะงักงันในการดำเนินธุรกิจขององค์กรกันไปเป็นแถวๆ

Read more...

การมอบหมายงานใหม่ให้พนักงาน

พนักงานของทุกองค์กร นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักที่กำหนดไว้ใน Job Description ของพนักงานแต่ละตำแหน่งแล้ว ทางองค์กร หรือหัวหน้างานอาจจะมีการมอบหมายงานใหม่ๆ ให้พนักงานเพิ่มเติมทั้งในลักษณะของงานเฉพาะกิจที่มอบหมายให้เป็นครั้งคราว และงานประจำที่ต้องดำเนินการและรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเงื่อนไขนี้มักจะเขียนไว้ตอนท้ายของ Job Description ของแต่ละตำแหน่ง

Read more...

Morning Brief สิ่งสำคัญที่โรงแรมจำเป็นต้องมี

โรงแรมก็เหมือนกับองค์กรทั่วๆ ไป ที่จะต้องมีการจัดประชุมในเรื่องต่างๆ อยู่เป็นประจำ ซึ่งนอกจากการประชุมอย่างเป็นทางการที่มีการกำหนดผู้เข้าร่วมประชุม มีระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจน มีการบันทึกและรายงานการประชุมตามระเบียบแบบแผนทั่วไปแล้ว โรงแรมที่มีการบริหารจัดการที่ดี ก็จะยังจะจัดให้มี Morning Brief เป็นประจำทุกวันอีกด้วย

Read more...

การแนะนำพนักงานใหม่ในโรงแรม

การแนะนำพนักงานใหม่ที่จะเข้ามาร่วมงานกับโรงแรมให้พนักงานทั้งหลายในโรงแรมได้รู้จักเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของแผนก HR ที่ควรจะต้องดำเนินการก่อนการเริ่มทำงาน เพื่อให้พนักงานเก่าได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ที่จะมาร่วมงาน สร้างความอบอุ่นและประทับใจให้กับพนักงานใหม่ที่เข้ามาร่วมงานในองค์กร และเริ่มต้นทำงานด้วยกันได้อย่างราบรื่น

Read more...

ความล้มเหลวในการบริหารจัดการทรัพยากรมุษย์ในโรงแรม

โรงแรมและรีสอร์ทจำนวนไม่น้อยไม่ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการ เพราะล้มเหลวในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ที่ไม่เคยให้ความสำคัญแก่บุคลากรภายในองค์กรไปมากกว่าคำว่า "ลูกจ้าง"

Read more...

โรงแรมของคุณต้องการหัวหน้าหรือผู้นำ

ในทุกๆ โรงแรมล้วนต้องมีผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีอำนาจหน้าที่ตามกฎขององค์กรแต่ละแห่ง ให้ทำหน้าที่บริหารจัดการ กำกับดูแลหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร์ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งหัวหน้าที่ดี นอกจากจะต้องมีทักษะในด้านการบริหารจัดการที่ดีแล้ว ยังต้องมีภาวะผู้นำที่ดีด้วย

Read more...

Training for Trainers การอบรมที่ทุกโรงแรมควรมี

โรงแรมที่ต้องการรักษามาตรฐานด้านการบริการของโรงแรมให้ได้ตามที่กำหนดไว้ และการพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นนั้นจำเป็นต้องมีการอบรมพนักงานอยู่อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนอกฝึกอบรมให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ พนักงานโรงแรมตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไป ควรที่จะได้รับการฝึกอบรมให้มีทักษะในการเป็น ผู้ฝึกอบรม ให้แก่พนักงานของตนเองด้วย

Read more...
Subscribe to this RSS feed