Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม

มารยาททางสังคมในการร่วมรับประทานอาหารกับผู้อื่น

มารยาทในการรับประทานอาหารร่วมกันผู้อื่นอย่างเป็นทางการนั้น เป็นสิ่งที่ผู้ที่คนโรงแรมทั้งหลายควรที่จะเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในการเข้าสังคมร่วมรับประทานอาหารกับผู้อื่น และใช้ในการให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริหารห้องอาหารโรงแรมของตนเองได้อย่างถูกต้อง ถูกกาละเทศะ ไม่ขายหน้าใคร และไม่ทำให้ใครต้องขายหน้าในการรับประทานอาหารร่วมกัน

Read more...

การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระใหญ่

รัฐบาลไทยได้มีคำสั่งห้ามสถานบริการต่างๆ จำหน่ายเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ให้แก่ลูกค้าในวันพระใหญ่ที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา แต่สำหรับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมมีข้อยกเว้นว่าสามารถจำหน่ายได้ในที่รโหฐานหรือที่เฉพาะเป็นส่วนตัว จึงเป็นโอกาสของโรงแรมทั้งหลายในการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในห้องพักแขก เพราะลูกค้าไม่สามารถซื้อหาจากที่อื่นได้ 

Read more...

การบริการที่หายไปในห้องอาหารโรงแรม

ห้องอาหารในโรงแรมที่เปิดขึ้นมาให้บริการใหม่ๆ ในปัจจุบัน ไม่ค่อยให้ความสำคัญในรายละเอียดการให้บริการของพนักงานเท่าที่ควร จึงทำให้พนักงานที่ให้บริการลูกค้าละเลยการปฏิบัติตามขั้นตอนและแบบแผนของการให้บริการที่ดี และกลายไปเป็นสิ่งที่ขาดหายไปในการให้บริการ

Read more...

อุปกรณ์ตักอาหารและแก้วที่ใช้บนโต๊ะอาหาร

อุปกรณ์ตักอาหารบนโต๊ะอาหาร (Flatware) ของวัฒนธรรมการรับประทานอาหารแบบตะวันตกนั้น มีอุปกรณ์หลากหลายให้ใช้กับอาหารแต่ละประเภทเป็นการเฉพาะ ซึ่งจะมีการออกแบบอุปกรณ์เหล่านี้ และมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป ซึ่งผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการให้บริการอาหารแบบตะวันตกควรจะศึกษาไว้เป็นความรู้พื้นฐาน

Read more...

การจัดโต๊ะอาหารรูปแบบต่างๆ

การจัดโต๊ะอาหารให้มีความเหมาะสมแก่กาลเทศะอาจจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับพนักงานห้องอาหารโรงแรมบางคนที่ขาดประสบการณ์ และพนักงานที่เพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ๆ เพราะสิ่งของเครื่องใช้และภาชนะต่างๆ ที่มาใช้ในการจัดโต๊ะอาหารแต่ละรูปแบบมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในการหยิบ/ตักอาหาร ภาชนะอาหาร แก้วเครื่องดื่มประเภทต่างๆ ที่ต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องตามแบบแผน และเหมาะสมกับการใช้งาน

Read more...

วิธีการจัดโต๊ะอาหารค่ำแบบทางการ

Dinner หรืออาหารค่ำ เป็นอาหารมื่อสำคัญของวัฒนธรรมตะวันตก การจัดเตรียมโต๊ะอาหารสำหรับการรับประทานอาหารค่ำอย่างเป็นทางการในโอกาสต่างๆ นั้นมีระเบียบแบบแผนที่โรงแรมต่างๆ จำเป็นที่จะต้องมีการอบรมพนักงานห้องอาหารให้สามารถจัดโต๊ะอาหารค่ำได้อย่างถูกต้อง

Read more...

การสร้างบรรยากาศที่แตกต่างในห้องอาหารโรงแรม

โรงแรมส่วนใหญ่จะมีร้านอาหารหลัก 1 ร้าน ที่เปิดให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่แขกที่มาใช้บริการห้องพักที่โรงแรม แขกบางรายใช้บริการห้องอาหารของโรงแรมในลักษณะ Full Board หรือ All Inclusive หรือการเข้าพักพร้อมกับรับประทานอาหารในโรงแรมทุกมื้อนั่นเอง แล้วแขกจะรู้สึกอย่างไร ถ้าทุกมื้อต้องรับประทานอาหารในห้องอาหารเดียวกัน บรรยากาศเดิมๆ

Read more...
Subscribe to this RSS feed