Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ตัวอย่าง SOP

Hotel-Operations-Managerตัวอย่าง Standard Operating Procedure หรือ SOP ที่ iHotelGuru.Com นำมาเขียนไว้ให้ศึกษากันนี้ เป็นสิ่งสำคัญที่โรงแรมทั้งหลายควรมีไว้ใช้ แล้วทำการพัฒนา SOP ใหม่ๆ ขึ้นมารองรับกระบวนการที่เพิ่มขึ้นใหม่ และมีการปรับปรุงแก้ไข SOP ของเก่าให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

นอกจากการสร้าง SOP ขึ้นมาแล้วแจกจ่ายให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติแล้ว การอบรมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ SOP ต่างๆ ให้แก่พนักงานในแผนกก็เป็นสิ่งที่จะต้องทำกันอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีพนักงานใหม่ๆ เข้ามาทำงานเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ตรงกันเป็นมาตรฐาน

SOP ใดที่นำมาใช้แล้วมีปัญหาในการปฏิบัติ หรือไม่สอดคล้องกับสถาการณ์หรือสภาพแวดล้อมปัจจุบัน หัวหน้าแผนกที่เป็นเจ้าของ SOP นั้นควรที่จะต้องทำเรื่องขอปรับปรุงแก้ไขให้มีความทันสมัย และนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

© ขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้คัดลอกไปเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของเป็นลายลักษณ์อักษร

Lost and Found

สิ่งของที่พนักงานโรงแรมเก็บได้ภายทั้งภายในห้องพักแขก และในบริเวณโรงแรม ต้องส่งไปให้ Executivt Housekeeping หรือ Supervisor เพื่อติดตามนำส่งเจ้าของ หรือเก็บรักษาไว้ให้แขกที่อาจจะติดต่อเข้ามาแจ้งของหายในภายหลัง ถ้าเป็นกรณีที่แขกแจ้งว่ามีของหาย และยังไม่มีผู้ใดพบเห็น ก็ต้องลงบันทึกการแจ้งของหายไว้แล้วแจ้งให้พนักงานแผนกต่างๆ ของโรงแรมช่วยกันสอดส่องพื้นที่รับผิดชอบของตนหากพบเห็นก็นำกลับมาส่งคืนแขกต่อไป

Read more...

การซ้อมเหตุเพลิงไหม้ประจำเดือน

การซ้อมเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงแรมเป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้องกำหนดให้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับแผนเผชิญเหตุเพลิงไหม้ได้ตื่นตัวอยู่เสมอ และตระหนักดีว่าแต่ละคนจะต้องดำเนินการอย่างไรตามแผน และขึ้นตอนการปฏิบัติที่ทางโรงแรมได้กำหนดไว้ หากละเลยไม่มีการซักซ้อมกันอย่างสม่ำเสมอให้เกิดความชำนาญ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นจริงๆ โรงแรมจะได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก

Read more...

การปฐมนิเทศพนักงานใหม่

การปฐมนิเทศ (Orientation) เป็นกิจกรรมทางด้านการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำพนักงานใหม่ให้รู้จักโรงแรมในด้านต่างๆ ให้มากที่สุด และให้รู้จักคณะผู้บริหาร โครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา งานในหน้าที่ที่ต้องทำ นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยระหว่างคณะผู้บริหารและพนักงานใหม่ ทำให้รู้สึกอบอุ่นเป็นกันเอง

Read more...

การย้ายแขก

การขายห้องพักให้ได้มากที่สุดควรเป็นเป้าหมายของแผนกบริการส่วนหน้าเพื่อให้สามารถสร้างรายได้สูงจากห้องพักทั้งหมดที่มีอยู่ ห้องพักเป็นสินค้าที่เน่าเปื่อยได้ง่ายเพราะถ้าโอกาสที่จะขายและหารายได้จากห้องพักนั้นไปหมดไป ก็ไม่สามารถนำกลับมาขายใหม่ในภายหลัง การพยามยามที่จะขายห้องพักไว้ล่วงหน้าให้ได้อัตราการเข้าพักสูงๆ หรือ 100% ได้นั้น บางครั้งโรงแรมจำเป็นต้องรับจองในลักษณะ Overbooked ในบางวันเพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการขายห้องพักในวันอื่นๆ ซึ่งในวันเข้าพักจริง ถ้าโรงแรมไม่มีห้องพักให้ลูกค้าก็ต้องทำการย้ายแขก (Walked Guest) บางรายไปพักที่โรงแรมอื่น

Read more...

การปิด (Close Out) Room Allotment

การปิด Room Allotment ที่ทาง Sales and Marketing ให้แก่ Travel Agent ทั้งหลายไปนั้นเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของพนักงานรับจองห้องพักที่จะต้องคอยดูและรับผิดชอบดำเนินการ เมื่อพบว่ามีการจองห้องพักเข้ามาจนเกือบจะเต็ม หรือทางโรงแรมขายห้องบางประเภทออกไปจนหมดแล้ว ในขณะที่บาง Travel Agent ยังมี Room Allotment เหลืออยู่ ทางพนักงานรับจองห้องพักก็ต้องดำเนินการขอปิด Room Allotment เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ Overbooked

Read more...
Subscribe to this RSS feed