Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Human Resources

การปฐมนิเทศพนักงานใหม่

การปฐมนิเทศ (Orientation) เป็นกิจกรรมทางด้านการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำพนักงานใหม่ให้รู้จักโรงแรมในด้านต่างๆ ให้มากที่สุด และให้รู้จักคณะผู้บริหาร โครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา งานในหน้าที่ที่ต้องทำ นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยระหว่างคณะผู้บริหารและพนักงานใหม่ ทำให้รู้สึกอบอุ่นเป็นกันเอง

Read more...
Subscribe to this RSS feed