Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Front Office (11)

Receptionist

ตำแหน่ง Receptionist หรือพนักงานต้อนรับเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญในการให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการตั้งแต่ลูกค้ามาลงทะเบียนเข้าพัก ระหว่างที่พักอยู่ในโรงแรม จนกระทั่งลูกค้าเช็คเอ้าท์กลับไป ซึ่ง Receptionist ต้องให้บริการด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ

Read more...

Chief/Head Concierge

ตำแหน่ง Chief หรือ Head Concierge มีหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านการบริหารจัดการด้านการให้ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกโรงแรมที่มี ความทันสมัยแก่ลูกค้าผู้มาใช้บริการโรงแรม เปรียบเสมือนศูนย์ข้อมูลสำหรับลูกค้าในทุกๆ เรื่อง และยังเป็นผู้ประสานงานการบริการต่างๆ ของโรงแรมให้แก่ลูกค้าอีกด้วย

Read more...

Concierge Supervisor

ตำแหน่ง Concierge Supervisor เป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นบุคคลหลักในการติดต่อกับลูกค้าและแขกพิเศษของโรงแรมตลอดระยะเวลาการเข้าพัก เป็นผู้ที่คอยกำกับดูแลใการห้ข้อมลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับโรงแรมและท้องถิ่นบริเวณใกล้เคียงแก่ลูกค้าเมื่อต้องการ

Read more...

Executive Lounge Manager

ตำแหน่ง Executive Lounge Manager เป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้บริการลูกค้าระดับผู้บริหารให้ได้รับความพึงพอใจตลอดระยะเวลาที่พักอยู่ในโรงแรม ช่วยเป็นธุระติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆ ภายในโรงแรม และให้ข้อมูลต่างๆ แก่ลูกค้าตามที่ได้ร้องขอ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานต่างๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน Executive Lounge

Read more...

Doorman

ตำแหน่ง Doorman เป็นตำแหน่งที่หน้าที่ความรับผิดชอบในการต้อนรับลูกค้าที่มาใช้บริการต่างๆ ของโรงแรมและอำลาลูกค้าเมื่อเดินทางกลับ ให้ความช่วยเหลือในด้านการจอดรถของลูกค้า ดูแลเรื่องการจัดส่งหรือเก็บรักษากระเป๋าเดินทางของลูกค้า และมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าที่มาใช้บริการอยู่เป็นประจำ

Read more...

Call Center Supervisor

ตำแหน่ง Call Center Supervisor มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูและให้คำแนะนำและช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของ Call Center Agent ของโรงแรมให้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ อย่างถูกต้องแม่นยำ และมีความรวดเร็ว ตามมาตรฐานการปฏิบัติที่โรงแรมกำหนดไว้ และเพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ

Read more...

Call Center Agent

ตำแหน่ง Call Center Agent มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับและการตอบสนองข้อมความการติดต่อของลูกค้าและผู้บริหาร ที่มีการติดต่อผ่านอุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสารต่างๆ การขอทราบข้อมูลทั่วไป การติดต่อต่างๆ ในยามฉุกเฉิน ซึ่งต้องมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก และบริการต่างๆ ภายในโรงแรมและในบริเวณใกล้เคียงเพื่อที่จะตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว และมีความถูกต้อง

Read more...

Assistant Front Office Manager

ตำแหน่ง Assistant Front Office Manager มีหน้าที่ความรับผิดชอบให้ความช่วยเหลือ Front Office Manager ในการบริหารจัดการ ตลอดจนให้คำแนะนำและความช่วยเหลือพนักงานในแผนกในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้บริการที่ดีเป็นพิเศษแก่แขกของโรงแรมตั้งแต่เข้าพักจนกระทั่งกลับออกไป

Read more...

Guest Relations

ตำแหน่ง Guest Relations มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการต้อนรับขับสู้และให้บริการแขกคนพิเศษ (VIP) ต่างๆ ของโรงแรมตลอดระยะเวลาที่เข้าพัก ตั้งแต่เริ่มเข้าพักจนกระทั่งกลับออกไป เพื่อให้มั่นใจได้ว่าแขกคนพิเศษของโรงแรมเหล่านี้จะได้รับการดูแลอย่างไม่ขาดตกบกพร่องในด้านต่างๆ

Read more...

Front Office Manager

ตำแหน่ง Front Office Manager จัดได้ว่าเป็น Key Person และเป็นผู้รับผิดชอบหลักในงานด้านการให้บริการให้แก่ลูกค้าต่างๆ ที่มาใช้บริการของโรงแรมทั้งในลักษณะของด่านหน้า และด่านสุดท้ายที่จะต้องสร้างความพึงพอใจและประทับใจให้กับลูกค้าทุกๆ คน ตลอดจนเป็นผู้บริหารจัดการข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าที่มาใช้บริการเพื่อให้แผนกอื่นๆ นำไปใช้ต่อไป

Read more...
Subscribe to this RSS feed

ตัวอย่าง Job Description อื่นๆ ของ Front Office

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next