Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Administrative & General (8)

Resident Manager (RM)

ตำแหน่ง Resident Manager เป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงแรมให้มีประสิทธิภาพ โดยคอยให้คำแนะนำแต่พนักงานต่างๆ ควบคุมดูแลการปฏิบัติการ เพื่อให้มั่นใจว่าจะทำให้ลูกค้าได้ครับความพึงพอใจสูงสุด สร้างรายได้ และกำไรให้แก่โรงแรมได้สูงสุด

Read more...

Executive Assistant Manager

ตำแหน่ง Executive Assistant Manager คือตำแหน่งผู้ช่วยของ General Manager หรือ Hotel Manager มีหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านการประสานงานและกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของแผนกต่างในโรงแรมให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการให้บริการของโรงแรมที่ได้มีการกำหนดไว้ ช่วยกำกับดูแลการจัดหารายได้ ควบคุมค่าใช้จ่าย และการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ

Read more...

Security Supervisor

ตำแหน่ง Security Supervisor มีหน้าที่ความรับผิดชอบกำกับดูแลพนักงานรักษาความปลอดภัย ในการตรวจตรา และรักษาความปลอดภัยทั่วบริเวณโรงแรม จัดทำเอกสารรายงานเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ให้คำเสนอแนะแนวทางและวิธีการปฏิบัติในการที่จะเพิ่มความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของแขก พนักงานและทรัพย์สินต่างๆ

Read more...

Duty Manager

ตำแหน่ง Duty Manager มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการเฝ้าดูกิจกรรม และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในโรงแรมแล้วรายงานเหตุการณ์ต่างๆ ที่อุบัติขึ้นระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้บริหารได้รับทราบเป็นรายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา โดยมีความมุ่งหมายที่จะปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการ หรือการปฏิบัตต่างๆ ภายในโรงแรมให้ดียิ่งขึ้น ให้ความช่วยเหลือลูกค้าและพนักงาน และแก้ไขปัญหาที่เกิดเขึ้นเฉพาะหน้า

Read more...

A Chief Security Officer / Security Manager

ตำแหน่ง Chief Security Officer หรือ Security Manager มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการงานด้านการรักษาความปลอดภัยทั้งหลายภายในโรแรมให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่โรงแรมกำหนดไว้ ทั้งความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน ผู้บริหาร ผู้มาเยือน และความปลอดภัยของทรัพย์สินต่างๆ ภายในโรงแรมอีกด้วย

Read more...

Assistant Chief Security

ตำแหน่ง Assistant Chief Security มีหน้าที่ในความรับผิดชอบให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน Chief Security ในการกำกับดูแลพนักงานรักษาความปลอดภัยของโรงแรม และประสานการทำงานกับหัวหน้าแผนกต่างๆ ในการดูแลและรักษาความปลอดภัยให้กับโรงแรมและผู้มาใช้บริการและพนักงาน และกำกับดูแลแผนการรักษาความปลอดภัยและเหตุฉุกเฉินต่างๆ ภายในโรงแรม ดูแลรักษาทรัพย์สินต่างๆ ของโรงแรม

Read more...

General Manager

ตำแห่ง General Manager มีหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านการบริหารจัดการทีมผู้บริหาร เพื่อให้การบริหารทั้งหมดของโรงแรมบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ของการบริการที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้าและสมาชิกของทางโรงแรม ในขณะเดียวกันก็สร้างผลกำไรให้แก่โรงแรม สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าสูงสุด

Read more...

Director of Operations

ตำแหน่ง Director of Operations รับผิดชอบในด้านบริหารการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ภายในโรงแรมให้ดีมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานตามที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้หัวหน้าแผนกต่างๆ สามารถที่จะบรรลุหรือประสบผลสำเร็จเกินกว่าที่ตั้งเป้าไว้ทั้งในด้านของรายได้ และความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ

Read more...
Subscribe to this RSS feed