Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Accounting (5)

Purchasing Assistant

ตำแหน่ง Purchasing Assistant มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองกับผู้จำหน่ายสินค้าให้กับทางโรงแรม สั่งซื้อสินค้าต่างๆ ที่ต้องการใช้งาน เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติและประสิทธิภาของผู้จำหน่ายสินค้าแต่ละราย

Read more...

Credit Executive

ตำแหน่ง Credit Executive เป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการติดตามการเรียกเก็บเงินลูกค้าที่ได้เครดิตจากทางโรงแรมให้ตรงตามกำหนดเวลาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ทางโรงแรมได้มีการกำหนดหรือได้ตกลงไวักับลูกค้าองค์กร หรือลูกค้าที่เป็นคู่ค้าตัวแทนจำหน่าย

Read more...

Cost Controller

ตำแหน่ง Cost Controller มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านควบคุมดูแลสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่นำเข้า-ออกโรงแรม หรือนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต คิดคำนวณต้นทุนการผลิตของสินค้าและบริการต่างๆ ภายในโรงแรม

Read more...

Financial Controller/Director of Finance

ตำแหน่ง Financial Controller หรือ Director of Finance มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านบริหารจัดการงานด้านการเงินและการบัญชีของโรงแรม รวมไปถึงการพยากรณ์รายรับ-รายจ่าย และแผนงบประมาณของทั้งโรงแรม

Read more...

Credit Manager

ตำแหน่ง Credit Manager มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการเครดิตของลูกค้าโรงแรม ต้องทำให้มั่นใจได้ว่าโรงแรมจะำำได้รับการชำระเงินค่าสินค้าและบริการต่างๆ ภายในกำหนดระยะเวลาของเคริตที่ให้ไปตามที่ตกลงกันไว้

Read more...
Subscribe to this RSS feed