Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

การพัฒนาธุรกิจ

การใช้บริการที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาคือผู้ที่คอยให้แนะนำ ชี้แนะแนวทางต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่ที่ปรึกษาแต่ละคนได้รับหน้าที่ให้แก่ผู้ที่ว่าจ้าง การใช้บริการที่ปรึกษาในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายๆด้านนั้น ผู้ใช้บริการต้องนำเอาคำปรึกษาที่ได้รับมาวิเคราะห์ ประเมินผลได้ผลเสีย และปรับใช้กับองค์กร หรือธุรกิจของตนเองตามความเหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของตนเอง

Read more...

การสอนงานภายในโรงแรม

การสอนงาน เป็นหน้าที่ประการหนึ่งของผู้บังคับบัญชาที่พึงปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในอันที่จะให้เขาเกิดความเข้าใจงาน มีความชำนาญ และสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ วิธีการปฏิบัติงานอย่างละเอียดและชัดเจน เพื่อจะนำไปสู่ความสำเร็จของงาน

Read more...

การชี้แนะงาน (Coaching) ในโรงแรม

การทำงานของบุคลากรฝ่าย/แผนกต่างๆ ในโรงแรมจะประสบความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ได้ จำเป็นต้องมีผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ในการทำงาน คอยชี้แนะแนวทาง ความรู้ และเทคนิคใหม่ๆ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

Read more...

การฝึกอบรมบุคลากรโรงแรม

ในการดำเนินธุรกิจต่างๆ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามแบบแผน มาตรฐานต่างๆ ที่ธุรกิจได้กำหนดไว้ ตลอดจนต้องได้รับการแนะนำ และถ่ายทอดเทคนิคและความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับยุคสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สามารถทำได้โดยการ "ฝึกอบรม"

Read more...

ประเภทของการฝึกอบรม

ในการอบรมบุคลากรของโรงแรมและองค์กรต่างๆ มีรูปแบบ และประเภทของการอบรมให้เลือกใช้ได้อย่างหลากหลาย ซึ่งจะต้องเลือกประเภทของการฝึกอบรมมาใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มของผู้เข้ารับการอบรม และปัจจัยประกอบต่างๆ เกี่ยวกับการจัดอบรมแต่ละรายการที่กำหนดไว้

Read more...

กระบวนการฝึกอบรมบุคลากร

ในการฝึกอบรมบุคลากรของโรงแรมให้มีประสิทธิภาพ และได้รับประสิทธิผลที่ดีหลังจากการฝึกอบรม โรงแรมจำเป็นจะต้องดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมต่างๆ ออกเป็นขั้น เป็นตอน อย่างเป็นกระบวนการ เพื่อให้การฝึกอบรมบรรลุผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

Read more...

CHR แหล่งการเรียนรู้สำหรับโรงแรม

Center of Hospitality Research หรือ CHR เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย Cornell แห่งสหรัฐอเมริกาที่ทำหน้าที่ศึกษาวิจัยด้านอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งมหาวิทยาลัย Cornell เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมเป็นอันดับ 1 ในสหรัฐอเมริกา

Read more...

มาตรฐานโรงแรมเกี่ยวกับอัคคีภัย - ด่านอรหันต์ในการเปิดตลาดอังกฤษและสหภาพยุโรป ตอนที่ 1

ในการนำโรงแรมไปเสนอขายให้กับ Tour Operator ใหญ่ๆ ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปหรือ EU และ สหราชอาณาจักร (ประเทศอังกฤษ) นั้น หลายโรงแรมเคยเสียเงินเสียทองจำนวนมาบินไปร่วมงานไปร่วมงานแสดงสินค้าท่องเที่ยวที่จัดได้ว่าใหญ่เป็นอันดับ 1 ของโลกที่งาน ITB กรุงเบอร์ลิน และอันดับ 2 ที่งาน WTM กรุงลอนดอน หลายครั้งหลายครา หมดเงินทองค่าใช้จ่ายในการไปร่วมงาน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว และ shopping ไปก็มาก แต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่สามารถติดต่อค้าขายกับ Tour Operator รายใหญ่ได้สมใจหวัง ทั้งๆ ที่โรงแรมหรือรีสอร์ทของตนก็ดูดี น่าจะขายได้แต่ก็ขายไม่ได้สักที จนบางรายกระเป๋าฉีกไปหลายใบเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการ และทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดนั้นลองติดตามดูนะครับ

Read more...
Subscribe to this RSS feed