รอบรู้เรื่องโรงแรม

การบริหารองค์กร

07 Apr

ในทุกๆ โรงแรมล้วนต้องมีผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีอำนาจหน้าที่ตามกฎขององค์กรแต่ละแห่ง ให้ทำหน้าที่บริหารจัดการ กำกับดูแลหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร์ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งหัวหน้าที่ดี นอกจากจะต้องมีทักษะในด้านการบริหารจัดการที่ดีแล้ว ยังต้องมีภาวะผู้นำที่ดีด้วย

Read more...
20 Jul

เมื่อพูดถึงการเป็น Manager On Duty (MOD) หรือที่คนโรงแรมมักจะเรียกกันว่า "มด" นั้น โรงแรมส่วนใหญ่จะมอบหมายให้หัวหน้าแผนกต่างๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็น เพื่อตรวจตราความเรียบร้อยของโรงแรมและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในโรงแรมระหว่างที่ยังไม่มีผู้จัดการใหญ่ หรือผู้จัดการที่ได้รับมอบหมายอยู่ปฏิบัติหน้าที่ภายในโรงแรม

Read more...
22 Oct

ตำแหน่งผู้จัดการเป็นตำแหน่งที่พนักงานทั้งหลายอยากได้แต่ใฝ่ที่จะเป็น พนักงานบางรายบางรายที่ทำงานมานานถึงขนาดยื่นคำขาดกับที่ทำงานของตนเองว่าจะลาออกถ้าไม่ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการ และที่ทำงานบางแห่งก็บ้าจี้จัดให้ตามคำเรียกร้องหรือข้อต่อรองโดยไม่ได้พิจารณาถึงทักษะของพนักงานคนนี้ว่ามีความพร้อม มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด

Read more...
17 Oct

Task คืองาน ที่มีการกำหนดขึ้นไว้เพื่อให้พนักงาน หรือบุคลากรในองค์กรปฎิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่อาจจะเป็นงานที่ต้องทำเป็นครั้งคราว หรืองานที่อาจจะต้องทำเป็นประจำเมื่อถึงกำหนดตามแผนที่วางไว้ ซึ่งอาจจะเป็นงานที่ต้องทำคนเดียว หรือทำร่วมกันหลายๆ คน หลายๆ แผนก โดยมีผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลัก(เจ้าภาพ) ในการปฏิบัติงานนั้น

Read more...
16 Oct

ปัญหาในการบริหารกิจการงานโรงแรมที่เกิดขึ้นกับโรงแรมต่างๆ อยู่ในปัจจุบันนี้นั้น มีจำนวนไม่น้อยที่ปัญหาต่างๆ เหล่านั้นเกิดมาจากตัวผู้บริหารเองที่เป็นผู้สร้าง หรือก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้น และมักจะถูกเบี่ยงเบนให้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ส่งผลต่อการแก้ปัญหาไม่ถูกจุด และสะสมไว้พร้อมที่จะกลายเป็นระเบิดเวลาได้ทุกเมื่อ

Read more...

Copyright © 2012 - 2014 | iHotelGuru.Com. All rights reserved. Powered by : iHotelNet.Net

Top Desktop version