Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Training for Trainers การอบรมที่ทุกโรงแรมควรมี

โรงแรมที่ต้องการรักษามาตรฐานด้านการบริการของโรงแรมให้ได้ตามที่กำหนดไว้ และการพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นนั้นจำเป็นต้องมีการอบรมพนักงานอยู่อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนอกฝึกอบรมให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ พนักงานโรงแรมตั้งแต่ระดับหัวหน้างานขึ้นไป ควรที่จะได้รับการฝึกอบรมให้มีทักษะในการเป็น ผู้ฝึกอบรม ให้แก่พนักงานของตนเองด้วย

Read more...

Task List ของงานในโรงแรม

Task คืองาน ที่มีการกำหนดขึ้นไว้เพื่อให้พนักงาน หรือบุคลากรในองค์กรปฎิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่อาจจะเป็นงานที่ต้องทำเป็นครั้งคราว หรืองานที่อาจจะต้องทำเป็นประจำเมื่อถึงกำหนดตามแผนที่วางไว้ ซึ่งอาจจะเป็นงานที่ต้องทำคนเดียว หรือทำร่วมกันหลายๆ คน หลายๆ แผนก โดยมีผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลัก(เจ้าภาพ) ในการปฏิบัติงานนั้น

Read more...
Subscribe to this RSS feed