Menu

บทความยอดนิยม

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

โรงแรมของคุณต้องการหัวหน้าหรือผู้นำ

ในทุกๆ โรงแรมล้วนต้องมีผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีอำนาจหน้าที่ตามกฎขององค์กรแต่ละแห่ง ให้ทำหน้าที่บริหารจัดการ กำกับดูแลหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร์ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งหัวหน้าที่ดี นอกจากจะต้องมีทักษะในด้านการบริหารจัดการที่ดีแล้ว ยังต้องมีภาวะผู้นำที่ดีด้วย

Read more...

ผู้บริหารที่เป็นตัวการของปัญหา

ปัญหาในการบริหารกิจการงานโรงแรมที่เกิดขึ้นกับโรงแรมต่างๆ อยู่ในปัจจุบันนี้นั้น มีจำนวนไม่น้อยที่ปัญหาต่างๆ เหล่านั้นเกิดมาจากตัวผู้บริหารเองที่เป็นผู้สร้าง หรือก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ขึ้น และมักจะถูกเบี่ยงเบนให้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ส่งผลต่อการแก้ปัญหาไม่ถูกจุด และสะสมไว้พร้อมที่จะกลายเป็นระเบิดเวลาได้ทุกเมื่อ

Read more...

โรงแรมทุกวันนี้ต้อง ไม่มีนาย

โรงแรมจำนวนไม่น้อยที่สร้างขึ้นเพราะเจ้าของต้องการใช้เป็นสิ่งเชิดหน้าชูตาของตนเองในสังคม เพื่อรับของแขกเหรื่อของตนเอง และเพื่อความสะดวกสะบายของตนเองที่ต้องการมีพนักงาน เป็นบริวารคอยรับใช้ มากกว่าการมีโรงแรมเพื่อให้บริการลูกค้าในเชิงธุรกิจอย่างแท้จริง

Read more...
Subscribe to this RSS feed